Overgrote meerderheid van de hbo-medewerkers is zeer tevreden

Nieuws | door Frans van Heest
8 mei 2019 | Waar op de universiteiten de arbeidsvreugde opvallend laag is, is deze in het hbo juist uitzonderlijk hoog te noemen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse medewerkersmonitor in opdracht van de Vereniging Hogescholen.
Foto: StartupStockPhotos

Deze week bleek uit twee verschillende onderzoeken van de VAWO en van het LNVH dat de helft van de medewerkers op universiteiten last heeft van pesten, intimidatie en daardoor een onveilige werkomgeving ervaart. Nu is ook de Vereniging Hogescholen met een werktevredenheidscijfers in het hbo naar buitengekomen en daaruit blijkt dat 80% van de medewerkers tevreden tot zeer tevreden zijn over hun werk. Daarnaast blijkt dat vanaf 2012 de algemene tevredenheid iedere twee jaar is toegenomen van een 6,9 in 2012 naar een 7,3 in 2018.

Het hbo scoort daarmee boven het landelijke gemiddelde van 71% van ale werknemers dat zegt tevreden of zeer tevreden te zijn over hun werk. Het onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd en op tien verschillende indicatoren is de waardering van het personeel vrijwel gelijk gebleven of juist licht gestegen.

Werkdruk bij klein hogescholen lager

Het tweejaarlijkse onderzoek dat wordt uitgevoerd door Zestor, onder 9263 medewerkers van zestien hogescholen laat over de jaren een stijgende lijn zien in de werktevredenheid in het hbo. Wel is er nog steeds sprake van relatief hoge werkdruk. Onder het onderwijzend personeel ervaart 44% de werkdruk als te hoog en 9% als veel te hoog. Onder het onderwijsondersteunend personeel is dat respectievelijk 30% en 3%. De werkdruk blijkt bij kleinere hogescholen minder te zijn dan bij de grote hogescholen.

Een ander belangrijk verbeterpunt dat door de medewerkers wordt aangestipt is de samenwerking onder het personeel. Medewerkers zijn minder tevreden over de openheid en eerlijkheid van de communicatie binnen het team of opleiding en de mate waarin collega’s binnen het team of opleiding elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden. Bovendien is slechts 38% van de medewerkers het eens met de stelling: “De doelen die in het team of binnen de opleiding gesteld worden, sluiten aan bij mijn visie op het onderwijs.”

Werkdruk een terugkerend probleem

Daarnaast is de werkdruk een terugkerend probleem. Op een tienpuntschaal scoort de ‘tijd die beschikbaar is om mijn werk te doen’ een 5,8, op dit punt dat relatief slecht scoort is men met het meest tevreden over de mogelijkheid om de werkdruk te bespreken met een leidinggevende, dat een 7,2. Op het punt van werkdruk is ook een opvallend verschil waar te nemen bij het onderwijzend personeel en ondersteunend personeel. Die eerste groep ervaart aanzienlijk meer werkdruk. Ook blijkt dat 13% zich in 2018 ziek heeft gemeld als gevolg van de hoge werkdruk in 2017 was dat nog 11%.

Op het punt van samenwerking binnen de eigen en opleiding en team zijn de hbo-medewerkers onveranderd positief, zowel in 2016 als in 2018 gaf men dit een 8. Het minst tevreden wat betreft samenwerking is dat over de samenwerking tussen teams en opleidingen. Dit scoort met een 6 beduidend lager. Ook hier is een opvallend verschil te zien, juist bij de kleine hogescholen waar men meer samenwerking tussen teams zou verwachten is de tevredenheid op dit punt juist lager dan bij de grote hogescholen.

Onder het kopje ‘Academie/Dienstdirectie’ daar scoort deze monitor het slechts van alle indicatoren. Medewerkers zijn het minst tevreden over de kennis van de directie over wat er leeft op de werkvloer. Hier is overigens geen noemenswaardig verschil zichtbaar tussen de kleine en grote hogescholen.

Er wordt weinig waarde gehecht aan de medezeggenschap

Na directie en werkdruk zijn medewerkers in het hbo het minst te spreken over de medezeggenschapsraad. Vergeleken met de andere thema’s zijn medewerkers matig te spreken over de medezeggenschapsraad van hun hogeschool. Zeker als je dat afzet tegen de waardering voor de direct leidinggevende. Een cynische geruststelling voor de medezeggenschapsraden kan zijn dat de medezeggenschapsraad het minst belangrijk ervaren wordt van de tien punten waar deze monitor naar gekeken heeft. Op de prioriteitenlijst over wat beter moet binnen het hbo scoort de medezeggenschap het laagst. Het hbo-personeel hecht het meest aan verbeteringen ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijsprogramma. Dat staat met stip op 1, gevolgd door de algehele kwaliteit van de hogeschool.

Sociale veiligheid op hogescholen veel beter dan op universiteiten

Tot slot is er onderzoek gedaan naar onveilig gevoel door ongewenst gedrag. Een onderwerp waar eerder deze week bleek vanuit onderzoek van FNV en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren dat op universiteiten 50% van het personeel hier mee te maken heeft.

Het onderzoek op het hbo laat een totaal ander beeld zien, dat in schril contrast staat met de meest recente resultaten in het wetenschappelijk onderwijs. Uit dit medewerkersonderzoek blijkt dat in 2018 1% van de medewerkers zich onveilig of onprettig heeft gevoeld op de werkplek door ongewenste seksuele aandacht. Dat was in 2016 3%.

In 2018 heeft 2% van de hbo-medewerkers zich onveilig gevoeld als gevolg van discriminatie. 3% heeft zich de afgelopen 12 maanden onveilig gevoeld door agressie en geweld op de werkplek. En op de vraag of medewerkers zich de afgelopen 12 maanden onveilig of onprettig hebben gevoeld als gevolg van pesten zegt 4% dat hier sprake van was, tegen 1% in 2016. Het landelijke gemiddelde ligt op deze drie punten op 8%.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK