Minister: Bsa-onderzoek EUR niet gebruiken voor brede conclusies over bsa

Nieuws | de redactie
21 januari 2021 | Op basis van recent promotieonderzoek naar de effectiviteit van de hoge bsa-norm bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, kan niet zomaar worden geconcludeerd dat het bsa een goed instrument is om studiesucces te vergroten. Dat zegt minister Van Engelshoven in haar antwoord op Kamervragen van VVD’er Dennis Wiersma.
Beeld: wrike.com

Wiersma stelde zijn vragen naar aanleiding van het promotie-onderzoek van Rob Kickert, die begin december 2020 promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De EUR en rector magnificus Rutger Engels namen de resultaten van Kickert’s onderzoek te baat om de validiteit van hun hantering van het bsa, dat voor veel opleidingen de volle 60 studiepunten betreft, te onderstrepen. 

Er zijn meer maatstaven voor studiesucces dan bsa 

Wiersma vroeg de minister van OCW onder andere of de resultaten in Kickert’s onderzoek kloppen, en hoe zij aankijkt tegen de conclusie dat een strenger bsa leidt tot hogere studieresultaten onder studenten. Desgevraagd antwoordde de minister, geheel in lijn met de onderzoeksresultaten, dat er onder een strengere bsa-norm inderdaad meer eerstejaars zijn die daaraan voldoen. Op basis van Kickert’s onderzoek kan echter niet worden vastgesteld of een strengere bsa-norm ook leidt tot meer studentsucces of betere resultaten bij voltooiing van de studie, zegt de minister er meteen bij.  

“Kickert benadrukt dat het grootste verschil tussen bsa-normen zit in de snelheid van voortgang uitgedrukt als het percentage studenten dat na een jaar het eerste jaar gehaald heeft”, vervolgt de minister, maar dat is slechts één van de drie maatstaven voor studiesucces. Met andere woorden: de overige twee maatstaven, de voortgang na twee studiejaren en de gemiddelde cijfers, blijven hier buiten beschouwing.  

Daarnaast wijst de minister erop dat het effect van het bsa afhankelijk is van de onderwijscontext. Om studiesucces mogelijk te maken, is het belangrijk dat de ondersteunende middelen ook zijn toegesneden op de karakteristieken van een specifieke studie en haar studenten. Kickert’s onderzoek kan dus niet zomaar worden gebruikt om generieke uitspraken over het bsa te doen.  

Vergelijking met andere universiteiten niet redelijk 

Desgevraagd geeft de minister aan geen informatie te hebben over studenten die niet voldeden aan de bsa-normen van de EUR en vervolgens dezelfde studie aan een andere universiteit voortzetten. Wel verwijst ze naar ouder onderzoek waarin wordt geconcludeerd dat de verwijzende functie van het bsa vaak nog niet goed werkt.  

Wiersma aan de minister hoeveel hoger het studiesucces bij de EUR was in vergelijking met andere universiteiten die een lagere bsa-norm hanteerden. Daaropvolgend vroeg hij of de minister het bsa een goed instrument acht om studenten tot betere studieprestaties te stuwen. De minister antwoordde echter dat de door Wiersma beoogde vergelijking niet te maken is, omdat Kickert’s onderzoeksresultaten redelijkerwijs alleen kunnen worden gebruikt om de oude bsa-norm van de EUR (40-45 studiepunten) te vergelijken met de actuele norm van 60 studiepunten.  

VH en VSNU willen bsa behouden 

Verder was Wiersa benieuwd welke signalen de minister vanuit de VSNU, de Vereniging Hogescholen en individuele onderwijsinstellingen kreeg wat betreft de effectiviteit van het bsa. Daarop gaf de minister aan dat de Vereniging Hogescholen en de VSNU de effectiviteit van het bsa erkennen, en dat ze het bsa daarom ook willen behouden als één van de beschikbare sturingsinstrumenten. De VSNU wil echter ook breder kijken naar studentsucces, bijvoorbeeld door een beter aansluiting op het voortgezet onderwijs te bewerkstelligen, aldus de minister.   

Over de toekomst van het bsa zal de Tweede Kamer later in het voorjaar worden geïnformeerd, zegt de minister. Ze is daarover, naar aanleiding van de aangenomen moties over het bsa, in gesprek met de Vereniging Hogescholen en de VSNU. 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK