OCW krijgt het advies om de pabo’s niet op te splitsen

Nieuws | door Frans van Heest
1 februari 2021 | De pabo’s moeten niet opgesplitst worden, zegt een commissie die voor het ministerie van OCW het bevoegdhedenstelsel in het onderwijs heeft onderzocht.
Foto: Peter Skitterians

De commissie had als opdracht om voor het ministerie van OCW het Onderwijsraad Advies Ruim Baan voor leraren uit te werken. Aangezien de commissie het niet eens kon worden, is het werk echter voortijdig beëindigd. “Het is niet gelukt om een voldoende gemeenschappelijke en richtinggevende uitkomst te vinden, schrijft de commissie onder voorzitterschap van oud NVAO-bestuurder Paul Zevenbergen. Toch heeft het werk van de commissie veel opgeleverd wat betreft bevoegdheden en de opleiding van leraren, zo zegt Zevenbergen in het advies. 

Aantrekkelijker beroep 

De opdracht van de commissie was om te adviseren over het stelsel van bevoegdheden en te onderzoeken of eventuele aanpassingen in dit stelsel iets betekenen voor de vorm en inrichting van de lerarenopleidingen. De Onderwijsraad adviseerde om de loopbaankansen voor docenten te vergroten, zodat docenten zich kunnen omscholen en kunnen doorgroeien binnen het onderwijs. Dat moet het beroep van leraar ook aantrekkelijker maken voor mensen uit andere sectoren. 

Daarnaast had deze commissie als taak om te kijken naar het bevoegdheidsstelsel bij de pabo. Al langer is de wens vanuit de Kamer – in lijn met het regeerakkoord van kabinet Rutte III – om de pabo op te splitsen in een pabo voor het jonge en het oudere kind. Zo zou men meer studenten voor de pabo kunnen werven, en zou de pabo in het bijzonder weer aantrekkelijk worden voor mannen. Die hebben nu vaak geen belangstelling om les te geven aan het jonge kind, en blijven daarom weg. 

De Kamer wilde haast met opsplitsen pabo 

De minister wilde eerst dit advies van Paul Zevenbergen en zijn commissie afwachten alvorens de pabo op te splitsen, maar de Kamer had zoveel geduld niet. Verschillende partijen uit de coalitie wilden namelijk dat de minister meteen met een wetsvoorstel zou komen. De minister sputterde echter nog tegen door erop te wijzen dat deze commissie eerst met een advies moest komen.  

Harry van der Molen van het CDA vond dat de minister treuzelde. “Er is op geen enkele manier sprake van overhaast handelen. Dit verzoek lag al onder kabinet Rutte I in deze Kamer op tafel, dus sinds 2010. Er is niets overhaasts aan.” 

Ook de VVD en de SGP maanden de minister tot spoed. Bijna Kamerbreed werd er een motie aangenomen die de minister dwong om nog vóór het collegejaar 2021-2022 de opsplitsing van de pabo mogelijk te maken. 

Onder stoom en kokend water heeft de minister nu een wetsvoorstel voorbereid, maar zonder dat de commissie een oordeel had geveld over onderwijsbevoegdheden in het primair onderwijs. Vanuit het veld zijn intussen al honderden, veelal negatieve reacties binnengekomen op dit voorstel om de pabo te splitsen. 

VH stoort zich aan het beeld van de ‘Kleuterjuf’ 

DVereniging Hogescholen (VH) heeft zich uitermate kritisch uitgelaten over dit wetsvoorstel. Het zou leiden tot versnippering, en studenten kunnen ook niet over hun misschien wel onterechte vooroordelen heenstappen, aldus de VH. Bovendien stoort het de VH dat in de Kamer vaak badinerend wordt gesproken over de kleuterjuf’, terwijl lesgeven aan kleuters veel kennis en expertise vraagt. Door de pabo op te splitsen, kan al dan niet bedoeld de indruk ontstaan dat de instroomeis verlaagd kan worden. 

Het advies waar de minister op wilde wachten is vandaag naar de Kamer gestuurd. De commissie is het dan niet over alles eens, maar wel over de pabohet advies daarover staat diametraal tegenover de dwingende wens van de Kamer. “De commissie vindt het niet wenselijk om de lerarenopleiding voor het basisonderwijs te splitsen in twee smallere bevoegdheden voor het jonge kind en het oudere kind, aldus het rapport 

De commissie verwacht dat de pabo ook al aantrekkelijker kan worden gemaakt voor mannelijke studenten door aanpassingen in het curriculum. “De commissie is van mening dat het goed mogelijk is om te specialiseren met behoud van de huidige brede bevoegdheid. Het bekwaamheidsgebied ontwikkelingsfase biedt de basis voor de concretisering van een dergelijke specialisatie. Gesprekken met de sector hebben de commissie duidelijk gemaakt dat de gewenste aantrekkelijkheid van de lerarenopleiding basisonderwijs voor mannelijke studenten goed te realiseren is door een andere inrichting van het opleidingscurriculum, onderbouwt de commissie het advies. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK