Racistisch uitgescholden docent voelt zich in de steek gelaten door Haagse Hogeschool

Nieuws | door Frans van Heest
7 april 2021 | Een docent die anoniem is uitgescholden voor ‘boerkahoer’ vindt dat de Haagse Hogeschool onvoldoende optreedt tegen racisme onder studenten. De inmiddels vertrokken docent vraagt aan het College voor de Rechten van de Mens om de Haagse Hogeschool hierin te veroordelen.
De Haagse Hogeschool, foto: OSeveno

Een docent met een hoofddoek werd door studenten anoniem uitgescholden voor ‘boerkahoer en nazi-slet. De docent is inmiddels vertrokken bij de Haagse Hogeschool omdat zij vindt dat de Haagse haar klacht over discriminatie onvoldoende in behandeling heeft genomen en zodoende een onveilig werkklimaat voor docenten en studenten in stand houdt. Bij het College voor de Rechten van de Mens spande Wasima Khan, de docent in kwestie, een zaak aan waar zij een uitspraak vroeg over het handelen van de Haagse Hogeschool. 

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

De docent bij de opleiding Bestuurskunde zei aan het begin van de zitting in Utrecht dat wat haar overkwam niet slechts een incident is, maar past binnen een patroon. “Er hebben zich een aantal incidenten voorgedaan bij de Haagse Hogeschool die discriminerend van aard waren en waartegen vervolgens onvoldoende is opgetreden.”  

Discriminatie wordt in stand gehouden 

Volgens Khan is de klacht over een specifiek incident onvoldoende in behandeling genomen, waaruit blijkt dat er geen veilige werksfeer is. “Juist door die onzorgvuldige behandeling heb ik het idee dat er een situatie is ontstaan waarbij discriminatie in stand wordt gehouden, vertelde ze in haar openingspleidooi. 

Van studenten van de Haagse hoort Khan dat er nog steeds een onveilige leeromgeving is. Ik ben daar niet meer werkzaam, mede door het feit dat er een onveilige werkomgeving voor mij was. Er zijn toch veel studenten die zich bij mij melden en zeggen dat zij zich onveilig voelen. Ook nadat ik ben vertrokken zijn er incidenten geweest waar studenten mij op hebben aangesproken, aldus de vertrokken docent. 

De hogeschool is in ontkenning gebleven 

Volgens Khan doet de Haagse te weinig om dit soort onwelgevalligheden te voorkomen, ook richting de toekomst. “Wat mij zorgen baarde is dat de hogeschool in ontkenning is gebleven en doet alsof mijn zaak goed is afgehandeld. 

De docent hoopte dan ook dat dat de Haagse Hogeschool op de vingers wordt getikt door het College, al was het maar om ook de huidige studenten een veilige leeromgeving te bieden. “Die studenten zijn net als mij direct belanghebbenden in deze zaak. Ik zou willen voorkomen dat zij van de Haagse vertrekken om dezelfde reden waarom ik vertrokken ben,” zo zei Khan. 

De Haagse Hogeschool liet zich bijstaan door arbeidsrechtadvocaat Marja de Vries. Die zei namens de hogeschool dat de Haagse deze zaak steunde. “Nadat er publieke excuses zijn gemaakt hebben wij ons ook afgevraagd wat mevrouw Kahn precies wil bereiken. Maar nu zij bij het College voor de Rechten van de Mens een klacht heeft ingediend, heeft de Haagse besloten om deze klacht serieus te nemen. Iedereen weet na deze uitspraak of deze klacht zorgvuldig genoeg is aangepakt. Zo kan men dit meenemen als een leerervaring voor de toekomst. De Haagse hogeschool is een lerende organisatie, zvertelde de advocaat. 

Een onveilige leeromgeving 

Volgens Kahn zijn er een reeks aan incidenten geweest rondom haar persoon. “In 2019 zijn er in een studenten-app behoorlijk pittige en discriminerende scheldwoorden over mij gebruikt. Dat speelde al veel langer onder studenten. Ook was er eerder in 2019 een debat tussen moslimstudenten en andere studenten, wat uit de hand liep met veel discriminerende opmerkingenDaardoor is er een onveilige leeromgeving ontstaan voor de moslimstudenten. Dat werd ook onder de pet gehouden door de hogeschool. 

Voor haar bleef het echter ook niet bij online beledigingen, vertelde Khan. Zo werd ze anoniem uitgescholden voor ‘nazi-hoer. “Er was ook een incident waarbij ik college gaf en een briefje op mijn bureau vond met daarop een heel ernstig discriminerend scheldwoord. 

Ik kan dit niet meer zelf oplossen 

Het incident dat voor Khan de druppel was, deed zich voor in een volle klas met studentenMiddels een app waarmee studenten via het digitale bord interactie kunnen hebben met de rest van de klas, werd door een  student het woord ‘boerkahoer’ op het bord gezet. Wie die student was, is tot op heden nog niet bekend. 

 Khan vertelt dat ze dit niet alleen heel bedreigend vond voor zichzelfmaar ook voor de overige studenten Zij zitten in een leeromgeving waar een medestudent zulke ernstige scheldwoorden bezigde. Toen wist ik dat ik dit niet meer in mijn eentje kon oplossen“, vertelt zeHoewel ik bang was, moest ik dit aankaarten. Hoewel het niet leidde tot de juiste uitkomst. 

De situatie die naar aanleiding van het gebezigde scheldwoord in de klas ontstond was emotioneel en bedreigend. Ik vroeg wie dat had gedaan. Daar kreeg ik geen antwoord op. Ik herhaalde met luide stem die vraag, maar nog steeds gaf niemand antwoord. Ik zei dat dit echt niet kon, niet mochtdat dit bestuurskundige van de toekomst waren en dat dit niet passend is. Niet in de collegezaal en niet daarbuiten.”  

Ook nare ervaringen in andere colleges 

Na het college kwamen er gelukkig wel studenten naar mij toe om steun aan mij te betuigen, vertelt Kahn. Die studenten waren behoorlijk aangeslagen. “Ze gaven ook aan hoe erg ze het vonden dat dit gebeurde, en dat zij ook nare ervaringen hadden opgedaan tijdens andere colleges. 

De advocaat van de Haagse Hogeschool zag geen aanleiding om dit verhaal te ontkennen. “Wat er is gebeurd op dat specifieke moment kan ik niet verifiëren. De opleidingsmanager en de directeur zijn er allebei niet bij geweest. Ik heb daarom ook geen reden om aan te nemen dat het niet zo is gegaan. 

Volgens de docent is er daarna onvoldoende opgetreden door de hogeschool. Er was toegezegd dat men zou optreden en dat de student die dit heeft gedaan zou worden gepakt. Dit zou ook in teamverband worden opgepakt zodat ook mijn collega’s zouden zien hoe ernstig dit incident was, maar dit gebeurde niet.” Kahn vertelt dat er verder achter haar rug werd gesproken over dit incident, waardoor ze niet het gevoel kreeg dat het onderwijsteam achter haar stond.  

Verder kreeg Kahn van een collega te horen dat het beter zou zijn wanneer zij niet aanwezig was op de teamdag waarop dit incident zou worden besproken“Ik zou beter op het strand kunnen gaan wandelen, herhaalt Kahn de boodschap die ze kreeg. 

Het is niet zinvol meer om verder naar de dader te zoeken 

Bovendien was niet meer te achterhalen welke student de opmerking op het bord had geplaatst. Als onderwijsinstelling kom je op het punt: hoe ver kun je nog gaan? De Haagse kan niet een onderzoek instellen naar een tool die gehost wordt door een bedrijf in Noorwegen, dat gaat heel ver”, zo legde de advocaat van de Haagse uit. Ik heb ook gesproken met de voormalig bestuursvoorzitter van de Haagse, Leonard Geluk, die benadrukte dat er wel degelijk uitvoerig onderzoek was gedaan. Maar hij zei ook tegen mij: op een gegeven moment houdt het op. Toen is de afweging gemaakt dat dit niet meer zinvol is om dit verder uit te zoeken.” 

Ook met deze beslissing was Kahn niet gelukkig . “Vlak na het incident is aan studenten toegezegd dat de dader wel degelijk zou worden opgespoord. Dat is ook in een later stadium volgehouden, maar daaraan is geen enkele opvolging gegeven. Dat vind ik een keiharde leugen, de studenten zijn voorgelogen.” 

Men wilde dit onderwerp vermijden 

Uiteindelijk heeft dit optreden van de Haagse Hogeschool ertoe geleid dat Kahnuit eigen beweging is vertrokken bij de hogeschool. “Er is sprake geweest van een onveilig klimaat. Er is mij niet expliciet verzocht om te vertrekken, maar juist doordat er niet voldoende werd opgetreden tegen deze discriminatie voelde ik mij wel degelijk gedwongen om te vertrekken. Mij is tijdens het exitgesprek ook niet gevraagd of ik ben vertrokken vanwege dit incident. Het leek er meer op dat men dit onderwerp wilde vermijden. 

Daarvan zegt de advocaat van de Haagse op de zitting: “Men heeft betreurd dat zij vertrok. Het was echt niet nodig geweest om de Haagse te verlaten. Ik hoop dat ik vandaag kan benadrukken dat de Haagse zich dit incident verschrikkelijk heeft aangetrokken. Dit onderwerp wordt helemaal niet vermeden. Dat de acties als niet passend heeft ervaren, dat zij zo. 

Het is wat het is 

Daarnaast benadrukte dadvocaat van de Haagse meermaals dat de hogeschool niet wil proberen om aan haar aansprakelijkheid ontkomenAls dat zo zou zijn, dan zou men ook geen publieke excuses hebben gemaakt. Men heeft oprecht willen aangeven dat men vindt dat de Haagse in dit geval de melding meer gecoördineerd en integraal zou moeten aanpakken. Daar zijn excuses voor gemaakt. De docent vond de excuses niet ver genoeg gaan, maar dit is wat het is.” 

De advocaat voegde daar ook nog aan toe dat dit vraagstuk complex is voor een hogeschool in de Randstad. “Voor een Randstedelijke hogeschool met veel diversiteit is het een uitdaging om altijd op een juiste manier met dit soort zaken om te gaan. Dat kan een heel moeilijk proces zijn.” 

Half mei doet het College voor de Rechten van de Mens uitspraak in deze zaak. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK