• A
 • A
 • Verhagen weerspreekt VSNU

  - Minister Verhagen (EL&I) vindt dat de universiteiten geen correcte voorstelling geven van de cijfers over het aantal 'bedreigde plaatsen' voor promovendi. "Het beeld dat de VSNU geeft, dient...te worden gecorrigeerd." €250 mln "intensivering is niet verwerkt in de berekening."

  In antwoord op vragen van de PvdA-Kamerleden Dijksma en Jadnanansing over de berichtgeving dat zijn innovatiebeleid "3000 plaatsen postdocs" kost, wil de minister wel enkele zaken rechtzetten, zo laat hij blijken. Hij had al  op vragen in het debat over de Bedrijfslevenbrief "aangegeven dat de berekening van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) niet op de juiste cijfers is gebaseerd en dat daardoor een onvolledig en te negatief beeld wordt gepresenteerd."

  Aanslag is helft minder

  Hij gaat nu in het antwoord op de PvdA-vragen nader in op zijn bezwaren tegen de voorstelling die vanuit de VSNU is gegeven. Verhagen onderstreept daarin dat "het beeld dat de VSNU geeft, dient op de volgende aspecten te worden gecorrigeerd." De wegvallende middelen vanuit het aardgasgeld bedragen geen half miljard, maar €240 miljoen, zo meldt de minister.

  "Ten eerste heeft de VSNU de in verband met de crisis eenmalig sterk opgehoogde middelen van de FES-begroting van 2009 tot en met 2012 vergeleken met de begroting van 2015. Daar vallen de begrotingen voor de jaren 2009 en 2010 onder, die in verband met crisismaatregelen verhoogd waren door het naar voren halen van middelen die voor latere jaren waren begroot.

  Daarnaast stelt de VSNU uitgaven uit het FES-domein kennis en innovatie gelijk aan investeringen in kennis en onderzoek. Een substantieel deel van de investeringen kwam echter ten goede aan projecten op onderwijsgebied. De werkelijke verlaging van de FES-middelen in 2015 bedraagt daarmee niet 500 miljoen euro maar circa 240 miljoen euro."

  Goede ervaring biedt vertrouwen

  De tegenvaller blijft niettemin dus ruim meer dan €200 miljoen. Maar de minister vraagt daarbij aandacht voor de compenserende verhogingen in andere posten ten gunste van innovatie- en kennisinvesteringen. "Ten tweede houdt de VSNU wel rekening met de afbouw van FES-middelen, maar niet met de verhoging van het budget voor innovatie en kennis. Zoals in de Bedrijfslevenbrief aangekondigd zal het accent van subsidie naar fiscale maatregelen worden verlegd en komt daarmee 1,5 miljard euro per jaar ter beschikking voor innovatie en kennis."

  "De nieuwe instrumenten RDA en RDA+ stimuleren de uitgaven van bedrijven aan innovatie en dragen bij aan het realiseren van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie, die naar verwachting in 2015 500 miljoen euro aan onderzoek en kennis zullen besteden."

  "De ervaring met de huidige Technologische Topinstituten is dat een substantieel deel van hun middelen wordt besteed aan AIO's en postdoctorale studenten. In 2010 betrof het circa 1700 AIO's en postdoctorale studenten bij een investeringsniveau van 250 miljoen euro per jaar. Deze intensivering is niet verwerkt in de berekening van de VSNU."

  Trotse minister

  De financiering krijgt nog langs andere lijnen extra impulsen, zo stelt de vice-premier in zijn reactie naar de Kamer. "Ten derde wordt door de transitie van subsidies naar fiscale maatregelen en door de substantiële inzet van kennisinstellingen als NWO, TNO en universiteiten in het Topsectorenbeleid de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen op meer structurele en effectievere wijze georganiseerd. Hiermee ontstaat, zeker ten opzichte van de impulsfinanciering uit het FES, een stabiele basis voor het aanstellen van postdoctorale studenten en promovendi."

  Op Prinsjesdag sprak EL&I-minister Maxime Verhagen over de extra compensatie van de FES-middelen met ScienceGuide en zei toen onder meer: "Ik ben er trots op dat ons dit gelukt is. We verbinden bewust de lastenverlichting aan de extra inzet voor kennisinvesteringen die wij van bedrijven en instellingen verwachten. Met die €500 miljoen is het ook gelukt hier meteen forse inspanningen mogelijk te maken en extra te stimuleren. Het is een flink bedrag immers. Daar ben ik echt trots op."