Stapelen en latere selectie goed voor HO

Nieuws | de redactie
24 januari 2008 | Het op jonge leeftijd opsplitsen van leerlingen in verschillende schooltypen heeft tot gevolg dat het sociale milieu van leerlingen een grotere invloed heeft op hun leerprestaties en de doorstroom naar het HO. Prof. dr. Herman van de Werfhorst (UvA) en Jonathan Mijs (Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies) bestudeerden de literatuur over verscheidene landen en de relatie tussen onderwijsdifferentiatie -als via vroege selectie en beroepsoriëntatie- en ongelijkheid.

Zij keken daarbij enerzijds naar ongelijkheid in leerprestatiesen anderzijds naar ongelijkheid in onderwijskansen tussen kinderenuit verschillende sociale milieus, jongens en meisjes, enleerlingen van verschillende etnische achtergronden. Een van hunbelangrijkste conclusies is dat in landen met een sterkeonderwijsdifferentiatie er een grotere sociale ongelijkheid inleerprestaties is onder scholieren in het voortgezet onderwijs. Datwil zeggen dat de verschillen tussen kinderen uit hogere en lageresociale milieus groter zijn dan in landen met minderrichtingen.

De onderzoekers vonden geen bewijs voor de heersende opvatting datdifferentiatie leidt tot een stijging van het gemiddelde niveau oftot een daling van het aantal voortijdige schoolverlaters. Daarmeesluit het onderzoek aan op de kritische analyse van prof SimonMarginson, de auteur van de OESO-review, op dit aspect van detoestroom naar het hoger ondewijs.

Nederland kent internationaal gezien een relatief vroege selectie.Toch is er minder variatie in leerprestaties dan verwacht op basisvan zulke differentiatie. Wellicht kan dit verklaard worden door degrote mate van standaardisatie van het Nederlandseonderwijssysteem. Volgens Van de Werfhorst en Mijs kan een latereof minder rigide selectie van schooltype – gecombineerd methandhaving van het Nederlandse stelsel van beroepsonderwijs- de gelijkheid van kansen in het onderwijs vergroten. Zijpleiten er dan ook voor de brede brugklas (vmbo, havo, vwo) in erete herstellen en om indirecte leerwegen (bijvoorbeeld van vmbo naarhavo) te bevorderen. Hun onderzoek is daarmee een hernieuwd pleidooi voor het posiriefbejegenen van ‘stapelen’ omwille van talentontplooiing en tegengaanvan uitval. 

U leest de columns van Jonathan Mijs vanuit zijn onderzoeksplekin Berkeley op de pagina Amerika vanScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK