Begroten gebeurt vooral bij koffieautomaat

Nieuws | de redactie
9 november 2009 | Hoe werkt het echt in besturen? Tijdens onderhandelingen over de begroting laten managers en bestuurders in eerste instantie hun eigen belangen prevaleren. Pas daarna stellen ze zich coöperatief op. En de beste deals worden nog altijd buiten de vergaderingen gesloten, zo blijkt uit onderzoek van INHolland-lector Rick Anderson.

Rick Anderson heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gedrag vanoverheidsfunctionarissen tijdens de totstandkoming van eenbegroting. Het onderzoek kende de vorm van een spelsimulatie dietussen 2000 en 2008 68 keer is uitgevoerd en waar 612overheidsmanagers en controllers aan hebben meegedaan.

Tijdens de spelsimulatie moest een gemeentelijke begroting wordenopgesteld en had iedere speler een eigen rol en eigendoelstellingen. Deze doelstellingen waren niet bekend bij de andereparticipanten (met uitzondering van de controller). De beschikbaremiddelen waren niet toereikend om alle doelstellingen terealiseren, zodat keuzen gemaakt moesten worden om de begroting telaten sluiten.

De spelsimulatie wees uit dat managers en bestuurders in eersteinstantie hun eigen doelstellingen lieten prevaleren boven hetorganisatiebrede belang. Pas als er een kans bestond geïsoleerd teraken en de budgetten te verliezen, bleek men bereid om individuelebelangen ondergeschikt te maken aan het belang van deorganisatie.

Aangezien de rol die iemand kreeg niet bepalend bleek voor hetindividuele onderhandelingsresultaat, is achteraf geanalyseerdwelke factoren dit resultaat nu wel beïnvloeden. Het onderzoek weesuit, dat het succesvol inzetten van strategisch gedrag vandoorslaggevend belang is voor het uiteindelijkebegrotingsresultaat. Het gaat hier dan om het maken van bilateraleen informele afspraken, het inzetten van strategisch budgettairgedrag en het gericht beïnvloeden van debesluitvormingsprocedure.

Verder blijkt de inhoudelijke onderbouwing van doelstellingen nietrelevant voor het uiteindelijke onderhandelingsresultaat. Ook detijd die men voor de besluitvorming krijgt is niet bepalend voor deinhoud en de kwaliteit van de uiteindelijke begroting.

Rick Anderson, Begroten in de praktijk van het openbaarbestuur


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK