Bussemaker streng in de leer

Nieuws | de redactie
24 februari 2016 | “De minister heeft begrip voor de situatie, maar zij heeft niet de intentie om in te grijpen.” OCW is niet van plan de hand over het hart te strijken voor Pabo-studenten die hun rekentoets niet halen. “De inhoud van de toets voor rekenen/wiskunde is bepaald door docenten van de verschillende pabo-opleidingen.”

Een brief vanuit OCW aan enkele klagende Pabo-studenten bij Fontys laat zien, dat OCW de aanscherping van de kwaliteitseisen voor aankomende leraren als een zaak van de hogescholen ziet. Deze nemen hun verantwoordelijkheid daarbij en de minister is niet van zins hen voor de voeten te lopen. Dat blijkt uit een brief die men de Tweede Kamer ter informatie heeft doorgezonden.

“Hiertoe is besloten omdat het kenniscomponent van de pabo-opleiding meer aandacht verdiende,” schrijft het departement aan de klagers. “Leraren worden hiermee beter voorbereid op hun taak.  Leraren moeten duidelijk boven de stof staan die zij onderwijzen en moeten dus een niveau hebben dat beduidend hoger ligt dan de leerlingen.”

U leest de brief van OCW hieronder.

Geachte mevrouw K., geachte studenten,

Op 28 december 2015 hebt u in een e-mail aan minister Bussemaker de situatie beschreven van een aantal vierde- en vijfdejaars pabo studenten van de Fontys hogeschool. Doordat meerdere studenten de kennistoets voor rekenen/wiskunde, die vanaf het cohort 2011/2012 is ingevoerd, tot nu toe niet hebben gehaald kunnen zij niet afstuderen. Dat betekent dat de studievertraging oploopt, de studieschuld hoger wordt en mogelijk bepaalde tentamenresultaten  vervallen. Bovendien bent u van mening dat het niveau van de toets onnodig hoog ligt en dat de toetsmomenten te ver uit elkaar liggen. Op verzoek van de minister reageer ik op uw e-mail.

De minister heeft begrip voor de situatie, maar zij heeft niet de intentie om in te grijpen. De toets is ingevoerd om het niveau van de aankomende leerkrachten  omhoog te krijgen, zodat zij op een goed niveau les kunnen geven. De studenten die in 2011 met hun pabo-opleiding zijn begonnen waren ervan op de hoogte (of hadden dat kunnen zijn) dat de kennistoets voor rekenen/wiskunde deel uitmaakt van de opleiding. De hogescholen zijn betrokken geweest bij de besluitvorming over de invoering van de toetsen en  hebben zelf meegewerkt aan de ontwikkeling van de toetsen. Zij hadden ook de verplichting om hun (aankomende) studenten te informeren over deze wijziging. De onderwijsinstellingen zijn verder verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moeten hun studenten voldoende voorbereiden op tentamens en toetsen.

Niveau omhoog

In 2008 is op initiatief van de Vereniging hogescholen en in overleg met de lerarenopleidingen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten tot het ontwikkelen van de kennisbases en de landelijke kennistoetsen voor de pabo. Hiertoe is destijds besloten omdat het kenniscomponent van de pabo-opleiding meer aandacht verdiende.  Leraren worden hiermee beter voorbereid op hun taak.  Leraren moeten duidelijk boven de stof staan die zij onderwijzen en moeten dus een niveau hebben dat beduidend hoger ligt dan de leerlingen. Uitzonderingen of vrijstellingen worden niet toegestaan, aangezien verbetering van de kwaliteit van de pabo  daardoor zou worden vertraagd. De rekenen/wiskunde toets die u in het eerste jaar van de opleiding heeft moeten doen, was niet voorwaardelijk om  een goede leerkracht te zijn, maar voorwaardelijk om succesvol de opleiding te doorlopen.

Contact met Fontys

Uit contact van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de Fontys Hogeschool is gebleken dat de onderwijsinstelling haar verantwoordelijkheid heeft genomen en moeite doet om de studenten goed voor te bereiden op de kennistoets rekenen/wiskunde. Als u hierover van gedachten wilt wisselen of het er niet mee eens bent, dan kunt u binnen Fontys contact opnemen met mevrouw A. V. of de heer M. W.

Zolang u nog ingeschreven staat als student, mag u van de hogeschool verwachten dat zij u begeleidt. Uiteraard is daar ook een actieve inzet van uzelf voor nodig. Op de website https://www.10voordeleraar.nl/ kunt u terecht voor informatie over wat studenten kunnen doen als zij gezakt zijn voor kennistoets en kunt u gebruik maken van oefentoetsen.

Verantwoordelijkheid hogescholen

De inhoud van de toets voor rekenen/wiskunde is bepaald door docenten van de verschillende pabo-opleidingen, onder regie van 10voordeleraar. Het ministerie heeft geen bemoeienis gehad met de inhoud van de toets. Ook hebben de hogescholen gezamenlijk zelf de frequentie van de toetsmomenten bepaald. Als er door de studievertraging problemen ontstaan met de geldigheid van eerder behaalde resultaten, dan kunt u dat het beste bespreken met de coördinator van uw opleiding. Onderwijsinstellingen bepalen namelijk zelf hoe lang resultaten geldig zijn en leggen dit vast in de Onderwijs en Examen Regeling, de OER. Eventueel kunt u een verzoek indienen bij de examencommissie om de geldigheidsduur van een behaald resultaat te verlengen.

Het spijt mij dat ik geen beter nieuws voor u heb. Desondanks hoop ik dat u en uw medestudenten binnenkort de pabo-opleiding met goed gevolg kunnen afsluiten.

Met vriendelijke groet,

het hoofd van de afdeling Bestuur en Burger,

Anita Schilperoort


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK