Zorg om hbo-diploma’s

Nieuws | de redactie
19 juli 2006 | De bescherming van hbo-diploma’s is een punt van zorg in de Kamer. SP-Kamerlid Vergeer vraagt OCW om nadere informatie over de gevolgen van toepassingen van EVC’s en de effecten die een invoering van leerrechten hierop zou kunnen hebben. De nieuwe bewindsman wordt onder meer gevraagd hoe hij denkt te voorkomen dat deeltijddiploma’s op basis van EVC’s zouden worden aangeboden en dit als gunstig effect bij de bekostiging misbruikt zou kunnen worden.Vragen van het lid Vergeer (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Bruins, over de bescherming van diploma’s. (Ingezonden 17 juli 2006)

1

Wat is uw oordeel over het bericht “HBO-diploma’s moeten beter beschermd”? 1)

2

Is er bij u oneigenlijk gebruik van de diplomabonus bekend bij het aanbieden van deeltijdstudies, of bij het geven van vrijstellingen op grond van eerder verworven competenties
(EVC’s)?

3

Komt het voor dat kandidaten louter op grond van EVC’s een MBO-diploma krijgen? Is dit rechtmatig?

4

Hoe wilt u voorkomen dat het aanbieden van deeltijdstudies op grond van EVC’s een ‘geldverdien-operatie’ wordt en dat hogescholen tegen elkaar zullen worden uitgespeeld door ‘shoppende ondernemingen’?

5

Op welke wijze zal het systeem van leerrechten hier verandering in aanbrengen?

6

Zijn er volgens u nieuwe wettelijke waarborgen nodig tegen oneigenlijk gebruik van EVC’s bij deeltijdstudies of vrijstellingen bij het MBO?

7

Wat is uw mening over het pleidooi van een bestuurder van de Hogeschool van Amsterdam om EVC’s niet te laten beoordelen door individuele hogescholen, maar door één of enkele instanties?

8

Deelt u de mening dat kennis en niveau van algemene vakken – met name Nederlands – in MBO-4 en HBO-propedeuse op havo, respectievelijk vwo-niveau, via het Centraal
Schriftelijk Examen (CSE) getoetst dienen te worden, onder andere omdat dit niveau toegang geeft tot het aansluitende hogere onderwijsniveau?

9

Bent u bereid te onderzoeken voor welke algemene vakken deelname aan het CSE of een alternatief staatsexamen wenselijk is om het civiel effect van het MBO-4 en HBOpropedeuse-diploma te waarborgen? Zo neen, waarom niet?

1) de Volkskrant, 14 juli 2006


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK