Ben Fruytier – Organisatieconfiguraties en arbeidsrelaties

Nieuws | de redactie
13 augustus 2007 |

Ben Fruytier is opgeleid als socioloog. Hij is sinds begin 2007 lector Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties. Daarnaast is hij als universitair hoofddocent verbonden aan de faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is ook adviseur en onderzoeker. Ben Fruytier was van 1990 tot 1995 gedetacheerd bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om leiding te geven aan het programma invoering Human Resource Management (HRM) in (semi-)publieke onderzoeksinstellingen en universiteiten in Nederland. Daarvoor werkte hij lange tijd als onderzoeker en adviseur bij IVA, het contractonderzoekinstituut op het terrein van sociaal wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Tilburg

Organisatieconfiguraties en arbeidsrelaties

Zeg globalisering en denk aan McDonalds, Coca Cola, CNN. Wereldomvattende bedrijven met een wereldomvattende product- en marketing strategie. Maar het fenomeen gaat verder. Globalisering creëert een wereldwijde concurrentie op de arbeidsmarkt. In combinatie met technologische ontwikkelingen brengt globalisering nieuwe eisen met zich mee voor arbeidsorganisaties en werknemers. Denk aan aandacht voor de vorming van sociaal kapitaal, competentieontwikkeling, employability (het vermogen om aantrekkelijk te zijn voor de arbeidsmarkt) en flexibilisering van de arbeid. Het beroepsdomein personeel en organisatie verandert door het ontstaan van een postindustriële kennis- en diensteneconomie. Hierdoor ontstaan dynamische organisatievormen. Een voorbeeld daarvan is de netwerkorganisatie. Door sociaal-culturele, demografische en technologische ontwikkelingen verandert de aard van de arbeidsrelatie. Bestaande ideeën over management en organisatie geven hierop nog onvoldoende antwoord. Het onderzoek van het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties richt zich op sociale innovatie van de arbeid: “wat impliceren de wereldwijde veranderingen voor de strategie en inrichting van de arbeidsorganisaties en het arbeidsmarkt- personeelsbeleid?”. Doel van het onderzoek is de professionalisering van het P&O-beleid, de P&O beroepsbeoefenaar en het P&O-onderwijs.

Tevens wordt vanuit een maatschappelijke optiek gekeken naar de bijdrage van HRM-professionals aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken en aan arbeidsparticipatie als middel voor maatschappelijke integratie. Daarbij richt de kennisontwikkeling zich op leeftijdsfase bewust personeelsbeleid, vraagstukken van diversiteit, gezondheidsbeleid en arbeidsintegratie. In het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan de geleidelijke verschuiving van de traditionele relatie van werkgever en werknemer in de richting van opdrachtgever en opdrachtnemer met onder meer een toenemende financiële verantwoordelijkheid voor de werknemer of opdrachtnemer. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het belang van het vinden van een goede balans tussen de belangen van de werkgever of opdrachtgever enerzijds en de medewerkers of opdrachtnemers anderzijds en die tussen medewerkers of opdrachtnemers onderling.
 
Het onderzoek richt zich op het brede domein van arbeidsorganisatie, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. Er wordt samengewerkt met de faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit (Ben Fruytier) en de unit Kwaliteit van Leven van TNO (Rob Gründeman) waar de beide lectoren werkzaam zijn. Het onderzoek van het lectoraat valt onder de koepel van het recent in het leven geroepen Nederland Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI). Onder die koepel wordt ook samengewerkt met werkgevers- en werknemersverenigingen en met bedrijven en instellingen. Rob Gründeman is vanuit de TNO organisatie contactpersoon voor het European Network for Workplace Health Promotion. Aparte banden zijn er met het MKB in de regio Utrecht rondom het vraagstuk sociale innovatie. Met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) wordt samengewerkt bij het ontwikkelen van HRM op universiteiten. Een zelfde samenwerkingsverband wordt nagestreefd met de HBO-raad. Binnen de Faculteit Maatschappij & Recht maakt het lectoraat deel uit van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Binnen de Hogeschool van de Centrale Kenniskring.

Contact
Dr. B.G.M. Fruytier
Hogeschool Utrecht
Postbus 85397
3508 AJ Utrecht
T (030) 252 9632
E kcsi@hu.nl
I www.hu.nl
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK