Sietske Dijkstra – Vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld

Nieuws | de redactie
17 augustus 2007 |

Sietske Dijkstra, psycholoog, specialiseerde zich als onderzoeker en adviseur in geweld in relaties. Zij werkt sinds 1998 als zelfstandige op dit gebied en geeft daarnaast scholing aan professionals. In 2000 promoveerde ze op de biografische studie Met vallen en opstaan, naar de invloed van geweld in de kindertijd op het latere relationele leven van vrouwen en mannen bij sociale wetenschappen aan de. Universiteit Utrecht, waar ze bijna tien jaar werkte. Sinds het voorjaar van 2007 is ze als lector Vrouwenopvang en huiselijk geweld verbonden aan Avans Hogeschool.


Vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld
Huiselijk geweld is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat en waarbij veel partijen zijn betrokken. Vrouwenopvang  is één van de kernpartners in de aanpak van huiselijk geweld. Tezamen met een veelvoud van instellingen vormen ze samen de zogenaamde ketenaanpak: geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, jeugdzorgaanbieders, Mee,  politie, Raad voor de Kinderbescherming en openbaar ministerie. Samenwerking(safspraken) en afstemming in deze keten zijn een blijvend punt van aandacht.

Initiatiefnemer van dit in 2007 gestarte lectoraat is Stichting Valkenhorst, centrum voor opvang en begeleiding van mishandelde vrouwen, kinderen en hun netwerk. Samenwerking met Avans heeft tot doel om kennis en know-how over huiselijk geweld beter te verankeren in de curricula van de sociale opleidingen en de beroepsprofielen van aankomende professionals.

Practice based onderzoek in het lectoraat richt zich op de aansluiting van inhoudelijke begeleiding bij specifieke cliëntenprofielen, op methodiek ontwikkeling en follow-up, en kennisoverdracht tussen praktijk en opleiding van hulpverleners.  Daarbij worden de perspectieven van professionals en die van de doelgroep(en) betrokken. Ook is er aandacht voor de wijze waarop een systeem- en netwerkbenadering in de praktijk vorm kan krijgen, gelet ook op diversiteit binnen de doelgroep.

De verschillende onderzoeken worden steeds uitgevoerd vanuit de volgende uitgangspunten en werkprincipes:

1. de meervoudigheid van de problemen. Huiselijk geweld is  
    meestal één van de vele problemen. Daarnaast is er
    regelmatig sprake van problemen met inkomen en
    huisvesting, psychiatrische problematiek, verslaving,
    relationele problemen, een verstandelijke beperking, post
    traumatische stress klachten, opvoedingsproblemen.
2. de meervoudige problemen vragen om een geïntegreerde
    aanpak, die fragmentering van hulp tegengaat en bureaucratie
    aan banden legt en het netwerk van betrokkenen en de
    professionele instellingen daarbij betrekt.
3. een goede professional in de praktijk is in staat om met
    ruggesteun van de instelling (en) en het (strategische)
    gevoerde beleid deze geïntegreerde aanpak te kunnen bieden
    en practice based evidence te ontwikkelen.
4. hulp dient altijd op maat geboden te worden, met oog voor
    diversiteit. Daarnaast is het van belang om door een
    systeemgerichte lens naar alle leden van het gezin en/of de
     familie en de problematiek te kijken en deze door te voeren in
    een passende begeleidingsvorm.

Netwerk
Het lectoraat gaat naar verwachting deel uitmaken van X-part, een samenwerking met de Avans-lectoraten van gerontologie en vermaatschappelijking van de zorg. Daarnaast wordt er samengewerkt met de onderzoeksgroep van de  Radboud Universiteit die verbonden is aan de leerstoel van prof. dr. J. Wolf én met partners als Intervict van de universiteit Tilburg, onderzoeksinstituten zoals Verwey- Jonker Instituut en de Federatie Opvang.  Samenwerking met relevante ketenpartners in de regio behoort tevens tot de mogelijkheden. Tot slot maakt het lectoraat gebruik van internationale samenwerkings­contacten en bereidt zij een internationale werkconferentie voor.


Contact
Dr S. Dijkstra
Avans Hogeschool
Postbus 90116
4800 RA Breda
T (076) 525 0925
E s.dijkstra@avans.nl
I www.stichtingvalkenhorst.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK