Internationale stages kunnen beter

Nieuws | de redactie
14 mei 2008 | Hoewel meer dan de helft van de studenten naar het buitenland op stage wil, gaat slechts 2 procent. En zelfs bij die 2 procent gaat er veel mis. Op basis van gesprekken met studenten bracht het ISO de problemen in kaart. “Daar stond ik dan met mijn koffer. Het bedrijf was ‘even’ vergeten dat ik zou komen”.“Bij aankomst in het stageland staat de student vaak voor veel verrassingen”, zo staat te lezen in de notitie Een wereld te winnen van het ISO. “Wordt de student opgehaald of moet hij zijn eigen weg zien te vinden, is er huisvesting geregeld en voldoet deze aan de verwachting? Het lijkt vanzelfsprekend dat deze zaken voor vertrek zijn afgestemd met het stagebedrijf, maar het komt nog steeds voor dat niet voldoende geregeld blijkt te zijn. Ook andere praktische zaken zoals het afsluiten van verzekeringen, bankrekeningen en (werk)vergunningen gaan nog altijd mis. Is het verplicht een huisarts te hebben of je te melden bij het gemeenteregister in het land van ontvangst? De vereisten hangen sterk af van het land waar de student naar toe gaat en de duur van het verblijf.

Aankomst
Wanneer een student arriveert op de stage gebeurt het regelmatig dat het stagebedrijf niet goed voorbereid is op de komst van de student. De student staat voor een dichte deur, de begeleiding vanuit het stagebedrijf laat te wensen over en/of de werkelijkheid blijkt niet te voldoen aan de vooraf gemaakte afspraken. Wanneer er wel afspraken zijn gemaakt komt het veelvuldig voor dat beide partijen zich niet aan de afspraken houden. Een reden hiervoor kan zijn dat de communicatie binnen het bedrijf of tussen bedrijf en student slecht verloopt. Een andere oorzaak is wellicht dat de student de taal niet of niet voldoende beheerst. Bovendien sluiten stagecriteria vanuit de opleiding niet aan bij de lokale situatie. Vanzelfsprekend heeft dit invloed op de invulling van de stage.

Begeleiding
Bij de introductie en begeleiding op de stageplek loopt ook het een en ander mis. De verwachtingen van de student en de praktijkbegeleider van het bedrijf liggen uiteen. De stagiair verwacht een uitgebreide introductie terwijl het bedrijf zo snel mogelijk resultaten wil zien. Studenten klagen over het contact met de eigen instelling. De kwaliteit en kwantiteit van de stagebegeleiding roept regelmatig vraagtekens op. Hoe vaak is er contact met de begeleider van de eigen opleiding en de stagebegeleider ter plaatse? Spreken deze begeleiders elkaar of verloopt alle communicatie via de student? Hoe krijgt de docent inzicht in het werkelijke verloop van de stage? Het komt voor dat, tegen alle verwachtingen in, de student niet in staat blijkt zich aan te kunnen passen aan de lokale omstandigheden. De student is niet bereid (goed) mee te werken binnen het bedrijf en presteert ondermaats. Ook kunnen privéproblemen van de student opspelen: heimwee, ziekte of familieomstandigheden. Hoewel de laatste categorie problemen voortkomen uit onmacht hebben ze zeer veel invloed op het verdere verloop van de stage.

Verwachtingen
Een nog groter probleem doet zich voor als de student niet aan de verwachting van het bedrijf blijkt te voldoen. Wordt de student ontslagen of kan er nog bijgestuurd worden? Op dit cruciale punt kan de student de steun van de opleiding goed gebruiken. Is de stagebegeleider in staat een bemiddelende rol tussen de stagiair(e) en het bedrijf te spelen? Als blijkt dat de verwachtingen te ver uiteen liggen, en de conclusie wordt getrokken de stage voortijdig te beëindigen, moet uitspraak worden gedaan hoe nu verder te gaan. Is het ontslag te wijten aan cultuurverschil, het bedrijf of student? En hoe verloopt de relatie tussen de instelling en het bedrijf, zijn nieuwe stagiair(e)s nog welkom?

Beoordeling
Voor de student is een goede beoordeling belangrijk. Zonder voldoende resultaat worden immers geen studiepunten toegekend aan de verrichte activiteiten. Dat de student een goede beoordeling verdient, staat niet ter discussie. Maar wie geeft de student een beoordeling, het stagebedrijf of de docent? Het bedrijf heeft veelal geen ervaring in het beoordelen van de stage zoals dat binnen het curriculum behoort te gebeuren. Anderzijds is het voor de docent lastig een adequate inschatting te maken van de prestaties van de student. Bij een internationale stage blijkt dit lastiger omdat stagebezoeken niet altijd mogelijk zijn. Ook is de begeleider vaak onbekend met het bedrijf, cultuur en omstandigheden ter plaatse.

Bedrijven die regelmatig gebruik maken van stagiair (e)s hebben vaak te kampen met de aansluiting van een nieuwe stagiair(e). Wanneer de post niet wordt ingevuld dienen de taken binnen het bedrijf anders verdeeld te worden en kan functie van de stagiair(e) komen te vervallen. Afhankelijk van het type stage, bedrijf en activiteiten waarbij de student betrokken is, moet de opvolger vrijwel naadloos de werkzaamheden kunnen overnemen. Dit leidt wel eens tot problemen aangezien werkprocessen langer lopen dan de stageperiode. De afronding van een ingezet traject kan dan bij een nieuwe stagiair(e) komen te liggen. Het bedrijf moet kunnen vertrouwen op de aanlevering van geschikte studenten. In veel gevallen ligt de taak om de juiste match tussen de student en het bedrijf te maken bij de instelling als deze eerder als bemiddelaar heeft opgetreden of bij een extern stagebureau.

Kortom: er kan een hoop misgaan bij internationale stages! De hierboven weergegeven problemen weerspiegelen slechts een selectie van de problemen die zich kunnen voordoen. Om ervoor te zorgen dat de stage zo optimaal mogelijk verloopt, zal er veel tijd en energie gestoken moeten worden in het voorbereidingstraject. Dit vereist wel dat alle mogelijke betrokkenen hun taken en verantwoordelijkheden goed op elkaar afstemmen. De enige manier om dit te bewerkstelligen is door op frequente en volledige basis met alle betrokkenen te communiceren”.

Een wereld te winnen: internationale stages in het hbo


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK