Meer doen met minder leraren?

Nieuws | de redactie
20 november 2009 | De Aob vreest "een ijstijd van Plasterk" die 'de winter van Deetman' zou doen vergeten. En dat terwijl wereldwijd de crisis bestreden wordt met investeringen in onderwijs en onderzoek. "Na de crisis is kennis koning."

Voorzitter Walter Dresscher presenteert een strategisch documentom met behulp van onderwijs en investeringen in kennis de crisisdoor te komen en daarna versterkt uit het dal te komeen.Daarmee brengt hij een eigen interpretatie van hoe demotie-Hamer het best zou kunnen worden ingevuld met concreetbeleid. Kernpunten van zijn betoog leest u hier.

Kennis koning

“De wereld ziet er wel anders uit dan 3 jaar geleden: we zittenin een economische crisis, en er zijn nog verkiezingen op komst,uiterlijk in 2011. Het zittende kabinet werkt ondertussen al aanplannen voor mega-bezuinigingen

Onze keuze is helder: als Nederland tot de internationale topvan de kenniseconomie wil behoren, blijven onderwijsinvesteringennodig. Na de crisis is kennis koning. Want al is de kwaliteit vanhet onderwijs goed, het kan beter, het moet beter.

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, zodat ze zichoptimaal kunnen ontplooien. Wij denken dat kwaliteitsverbeteringmogelijk is. Met het hoogste niveau. Met de beste les. Metprofessioneel personeel. Met investeringen in onderwijs. Dat wordtonze inzet voor de volgende verkiezingen.”

Flinke stappen verder 

“Uit alle internationale onderzoeken weten we vrij precies wathelpt om het onderwijs te verbeteren: investeren in de kwaliteitvan leraren. Het convenant is daardoor niet alleen een keerpunt,maar heeft de onderwijssector weer zelfvertrouwen gegeven.

De Algemene Onderwijsbond heeft daarom dit jaar gewerkt aanideeën om van ons onderwijs toponderwijs te maken. Wantonderwijspersoneel weet als geen ander waar de mogelijkheden liggenom verbeteringen aan te brengen, vernieuwingen door te voeren. Datis altijd zo geweest: nu wisselen leraren via wikiwijs helelesmethodes uit, maar ook het leesplankje werd ontwikkeld doorschoolmeesters. 

Sommige van de plannen die wij in TOPONDERWIJS.NU hebbenopgeschreven sluiten aan bij bestaande inzichten, andere gaan flinkwat stappen verder. Plannen voor één leerlijn van tweeënhalf tottwaalf. Een gevorderdenniveau in het basisonderwijs. Een uitweg uitde selectiediscussie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.Betere doorstroom tussen sectoren.”

Downgrading in het beroep 

“Het hoogste niveau en de beste les zijn alleen maar bereikbaarmet professioneel personeel. Wat dat betreft is het schokkend water de afgelopen jaren is gebeurd: het gemiddelde opleidingsniveauvan leraren daalde. Downgrading, terwijl in andere beroepen deeisen alleen maar stijgen. Onderzoekers uit Maastricht schrevenonlangs: ‘Alleen in de pedagogische beroepen heeft er geen enkeleupgrading plaats gevonden.  Dit illustreert de relatieveverzwakking van de positie van deze beroepssector in de huidigekenniseconomie.’

Wat dat betreft is het convenant LeerKracht een kentering enmogen we hopen dat het weer de goede kant op gaat, met duizendenleraren die een masteropleiding volgen. De komst van de academischepabo is ook hoopgevend.”

Meer doen met minder leraren

“Na de lente die het Convenant Leerkracht bracht, slaat het weerom. Op ditzelfde moment zit een club economen bij elkaar om tebedenken hoe de productiviteit in het onderwijs omhoog kan. Dezecommissie Smit heeft van het kabinet de opdracht om daarvoorcreatieve plannen te bedenken.

Maar het gaat niet alleen om die productiviteit, het kabinet wilhoren hoe er 20 procent te bezuinigd kan worden op basisonderwijs,voortgezet onderwijs en mbo. En als vanouds wordt het woordbezuinigingen vermeden. Het heet nu productiviteitsstijging. Ofslimmer werken. Innovatie-impuls. Dat zijn gewoon praatjes. In eenglossy boekje van het zelfbenoemde ‘Netwerk Onderwijsinnovatie’staat precies wat het is: meer doen met minder leraren. Terwijl deNederlandse leraar al superproductief is.

Het is onbegrijpelijk hoe snel die omslag heeft plaatsgevonden.In februari bracht de Onderwijsraad nog een gedegen studie uitDe stand van educatief Nederland 2009. Daarin bepleitte deraad investeringen in onderwijs. Vorige week kwam diezelfdeOnderwijsraad met wat plak en knipwerk uit allerlei experimententot de conclusie dat het Nederlandse onderwijs ‘doelmatiger’kan.”

Plasterks laatste daad?

“Nu had de minister ze ook gevraagd om daarnaar studie te doen.Om zo zijn min twintig procent bezuinigingen als eenproductiviteitsstijging te kunnen presenteren. Maar deOnderwijsraad moet toch onafhankelijk adviseren? En opwetenschappelijke basis?

Dan is het misschien niet zo gek dat de Onderwijsraad zwijgtover echt ondoelmatig gebruik van onderwijsgeld. Men zwijgt over desubisdiespeeltuintjes van het ministerie, waarmee veel onzinnigeprojecten worden gefinancierd. Men zwijgt over de enorme reservesen jaarlijkse overschotten van scholen die op bankrekeningen staan.Men zwijgt over de steeds verder uitdijende bestuurslagen en dekosten daarvan. 

Dat rapport moet heel snel in het archief verdwijnen. Het heeftals je naar de reacties in kranten kijkt, krijgt ook weinig bijvalgekregen, in commentaren en ingezonden stukken wordt er gehakt vangemaakt. Het zou werkelijk van de gekke zijn als Plasterk eerst eengoed convenant door de Kamer loodst, en nu als laatste daad nogeven het mes wil zetten in onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK