Grote uittocht onderwijs

Nieuws | de redactie
25 mei 2010 | In onderwijs en bij overheden werken bijna één miljoen mensen. Tot 2020 zal zo’n 7 op de 10 van hen zijn vertrokken. Continuïteit en kwaliteit van het onderwijs komen daarmee in gevaar, aldus de gezamenlijke toekomstverkenning 'De grote uittocht'.

In die verkenning staat dat een belangrijk deel van hetonderwijspersoneel de komende periode met pensioen gaat tot2020 zijn dat er ongeveer 275 duizend aan leraren maar ookpolitieagenten en anderen in overheidsdienst. Het wordt moeilijk omhier voldoende en geschikte mensen voor terug te krijgen, doordatde arbeidsmarkt weer krap wordt en vanwege financiele ingrepen inde crisis.

Dit kan de kwaliteit in gevaar brengen, vooral in het onderwijs.Er moet rekening mee worden gehouden dat er voor een beroep alsleraar een specifieke opleiding moet worden gevolgd. Daarom kanniet met maatregelen worden gewacht tot het huidige personeelvertrokken is.

Gebrek aan vernieuwing

Als gevolg van de economische crisis moeten onderwijs- enoverheidswerkgevers rekening houden met krappe budgetten.Bezuinigingen kunnen tot gevolg hebben dat er een tijd lang geenruimte is om nieuwe mensen aan te nemen. De betrokken diensten enscholen komen dan in de greep van een steeds verdere vergrijzingvan hun personeelsbestand, met het risico van verstarring en gebrekaan vernieuwing.

Bezuinigingen kunnen ook leiden tot minder positieveloonontwikkelingen bij overheden. Voor werkgevers in het onderwijsen de overheid wordt het dan steeds moeilijker op de arbeidsmarktvan (jong) talent te concurreren. De politieke keuzes van nu hebbendus ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarktpositie, het imago ende kwaliteit van onder het onderwijs.

Gezamenlijke acties

De circa 1 miljoen mensen die in het onderwijs of voor deoverheid werken, maken zich grote zorgen over de gevolgen vanbezuinigingen en vergrijzing. Uit een enquête onder 7000 werknemersin deze sectoren blijkt dat veel mensen bezorgd zijn over krimpendebudgetten, de gemiddelde hoge leeftijd van collega’s en het feitdat veel van hen de komende jaren met pensioen gaan. De socialepartners en het ministerie van Binnenlandse Zaken roepen allebetrokken partijen op mee te denken over mogelijke oplossingen engezamenlijke acties voor onder meer kwalitatief goed onderwijs.

Klik hier voor de toekomstverkenning ‘De groteuittocht’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK