Fractie CDA bijt van zich af

Nieuws | de redactie
19 januari 2011 | “Over 4 á 5 jaar is de boel weer op orde. Zowel de overheidsfinanciën als het onderwijs”. Dat zegt CDA hoger onderwijswoordvoerder Sander de Rouwe in debat met LSVb- voorzitter Sander Breur. De Rouwe was de laatste tijd onzichtbaar in het onderwijsdebat, maar heeft er nu zin in. “Ik val met mijn neus in de boter met deze discussie over de langstudeerboete.”

Daar waar zijn mede-onderwijswoordvoerders al enkele maanden volin het debat zitten, is De Rouwe begin dit jaar echt begonnen oponderwijs. “We hebben binnen de CDA-fractie in de Kamer pas op hetlaatst de portefeuilles verdeeld, ik ben eigenlijk sinds 1 januaripas officieel woordvoerder onderwijs.” 

Vanuit de Kamer was het wat stil geweest bij het CDA op hetgebied van onderwijs, prominenten uit die partij in de kennissectorlieten zich allerminst onberoerd. Radboud-voorzitter de Wijkerslooth kraakte de kabinetsmaatregelen al en ook zijncollega Yvonne van Rooy van de UU was opvallend fel ten aanzien vande kabinetsplannen. Tegenover ScienceGuide laat ookAvans-voorzitter Paul Rüpp weten de langstudeermaatregel “eenbelachelijke ingreep” te vinden.

Sander Breur legde deze opvallende verschillen binnen het CDAook aan zijn opponent bij Campus-tv, Sander de Rouwevoor. Die was opvallend kritisch op zijn partijgenoten. “Ze komenwel zelf uit de sector en worden dus ook zelf geraakt in deportemonnee.” De Rouwe stond in dat verband ook stil bij devoorgeschiedenis van de maatregel. ” We hebben een spannendpartijcongres gehad en deze maatregel stond zwart-op-wit in onspartijprogramma. Toen heb ik ze niet gehoord.”

Avans-voorzitter en CDA-Brabant-prominent Paul Rüpp is vanmening dat de langstudeermaatregel in zijn huidige vorm nooit zobedoeld was en zo ook niet in het CDA-program was opgenomen. “Ikvond de collegegeldmaatregel voor sterk vertraagde studenten welredelijk als je de studiebeurzen voor iedereen kunt handhaven.”Rüpp ziet de huidige maatregel echter voornamelijk de actievestudent benadelen. Sterker, onderwijsinstellingen met relatiefweinig langstudeerders worden net zo hard gepakt als andere.”

Vervelend verhaal durven vertellen

Het beeld dat Rüpp schetst wordt niet gedeeld door Sander deRouwe. Collegevoorzitters spiegelen de situatie vaakpessimistischer voor dan die daadwerkelijk is, meent hij. HetCDA-Kamerlid is dan ook juist positief over deontwikkeling in het HO en vindt dat er onterecht somber wordtgedaan. “We doen het op dit moment heel goed en zijn erg efficiënten effectief. Ik verwacht niet dat het zo erg zal worden. Er hoeftniet direct te worden gesneden worden in primaire onderwijstaken.Er kan ook op de bureaucratie worden bezuinigd.”

De langstudeermaatregel is een impopulaire maatregel, maar DeRouwe wil daar niet voor weg lopen. “We moeten ook eerlijk zijn eneen vervelend verhaal durven vertellen.” Daartegenover staat dathet geld dat nu bezuinigd wordt ook weer naar het HO terug zalvloeien. De Rouwe staat tegen deze achtergrond nog steeds volachter de ambities van het rapport Veerman.

Studenten meer lief

“Er moet geld bij, daar ben ik het zeer mee eens. In hetregeerakkoord staan middelen om Veerman te realiseren.” Eén van diemaatregelen is de langstudeermaatregel en het CDA blijft kritischop hoe deze doorgevoerd gaat worden. “Ik steun de coalitie maarblijf kritisch.” De onderwijswoordvoerder wil dan ook duidelijkweten waar het geld dat met de langstudeerboete verdiend wordt,weer geïnvesteerd zal worden. “Het CDA is een partij van onderwijsen kwaliteit. Daarin mag ook iets gevraagd worden van studenten envan instellingen.”

Op 21 januari zal Veerman tijdens de door de VSNU georganiseerdeBijzondere Academische Zitting  zijn visie op dekabinetsplannen uit de doeken doen. De Rouwe is hier niet bij, maarstaat enkele uren later wel voor de studenten op het Malieveld. “Ikben niet uitgenodigd door de docenten. Studenten zijn me ook meerlief, daar sta ik ook dichterbij.”

Het verslag van CampusTV van het tweegesprek tussen Sander Breuren Sander de Rouwe vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK