Beloon hoger onderwijs voor defuseren

Nieuws | de redactie
16 mei 2011 | De SP zou Inholland het liefst herschikken tot 10 kleinere vestigingen van HBO-aanbod. Zij pleit “voor een kleinschaligheidsprikkel, zodat instellingen financieel beloond worden als zij defuseren.” De norm van 2000 studenten daarvoor is niet hard, “al is het een mooi streven.” En de inspectierapporten over de declaraties, waar blijven die? vraagt Jasper van Dijk zich af.

In een reactie op het artikel op ScienceGuide vanuit de expertsvan de commissie-Leers geeft SP-woordvoerder Jasper van Dijk aanwelke stappen Kamer en OCW nu zoden moeten zetten, opdat dediscussie over kwaliteit, borging en besturing van het HBO totresultaten leidt. “Mijn insteek daarbij is – vrij naar HalbeZijlstra- ‘weg met de vrijblijvendheid’. De politiek zal een keuzemoeten maken.”

Van Dijk geeft als zijn visie naar aanleiding van het stuk van Henno van Horssen en Michiel Hes devolgende punten van aandacht en actie weer:

“Hes & Van Horssen hebben een interessant artikel geschrevenmet een belangwekkende onthulling: NVAO en Inspectie oordelenverschillend over de Onderwijs- en Examenregeling. Het isbegrijpelijk dat opleidingen daardoor niet weten waar ze aan toezijn: moet het nu strenger of niet? Mijn insteek daarbij is – vrijnaar Halbe Zijlstra- ‘weg met de vrijblijvendheid’. De politiek zaleen keuze moeten maken.

Vervolgens stellen Hes & Van Horssen dat de SP pleit voorhet opsplitsen van Inholland tot instellingen van maximaal 2000studenten. Dat van het opsplitsen is volledig juist, ik pleit ookvoor een kleinschaligheidsprikkel, zodat instellingen financieelbeloond worden als zij defuseren. Dat van die 2000 studenten heb iknooit gezegd, al is het een mooi streven. Maar voor een Hogeschoolmet 35.000 studenten gaat dat nog wel even duren. Als Inholland intien kleine vestigingen wordt opgesplitst, zijn we al een heel eindopgeschoten.

Dat zet overigens ook meer zoden aan de dijk dan een andere naambepleiten voor Inholland. Dan denk ik bij mezelf: ‘Beste Doekle,heb je het nu nog niet begrepen? Mag het nu eens één keer over deinhoud gaan in plaats van over de vorm?’ Niet alles isbeeldvorming, en zeker niet het gesjoemel met diploma’s.

Daarnaast zou de PVV ervoor pleiten dat de staatssecretarisvoortaan bestuur en raad van toezicht van een hogeschool benoemt.Ook weer net niet helemaal juist, want het voorstel komt vanondergetekende. Toen ik het vorig jaar in een motie voorstelde,stemde PVV nog tegen (motie 31288-133, 23 november 2010).

Ik twijfel er niet aan dat de PVV dit – na alle commotie – nuwel steunt. Het is immers van de zotte dat de politiek niet kaningrijpen als het bestuur van een hogeschool een puinhoop maakt vanhet onderwijs en intussen de zakken vult met onzinnige declaratieszoals voor buitenlandse reisjes of een auto met chauffeur. Tussentwee haakjes: waar blijft het rapport van de inspectie over dedeclaraties van bestuurders? Waarom moet dat zo lang duren, liggendie declaraties nog ergens diep weggestopt in een vakantiehuis? Ofis er een andere reden waarom we daar nog op wachten? Ik zal hetvragen aan Zijlstra in het HBO-debat eind mei.

Kortom, een inspirerend artikel met een paar slordigheden. Depolitiek kan de inzichten goed gebruiken als wordt bezien hoe hettoezicht verbeterd moet worden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK