Succes niet opgeven voor incident

Nieuws | de redactie
26 augustus 2011 | “Zelfs het denken dat je de euro zou kunnen splitsen zou verboden moeten worden,” grapt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. Als een ware eurofiel ziet hij juist in die overtuiging belangrijke kansen voor het HO en de hogescholen: “We moeten ons ondernemerschap combineren met de aanwezige topkennis en een overheid die dat faciliteert.”

Tijdens de jaaropening van de HAN, voor het eerst in Nijmegen,was het onderwerp waar de werkgeverstopman zich op zou richten’onderwijs en ondernemers samen naar de top.’ Wientjes nam degelegenheid te baat om zijn visie op het behoud van de Euro nadertoe te lichten en nadrukkelijk te verbinden met de kenniseconomieen het toekomstperspectief van het HBO. “Je mag 50 jaar successtoryniet opgeven voor een incident.”

‘Artikel 12’ staten in de EU

De VNO-NCW-voorman benadrukte dat de nu noodlijdende landen inde EU met zware staatsschulden van groot belang zijn voorNederland. “Veel mensen weten het niet, maar Nederland exporteertmeer naar Italië dan naar alle BRIC-landen en naar Griekenland gaatmeer dan naar Brazilië en India samen.” Hij schetste hoe inZuid-Europa een mindere productiviteit jarenlang is gecompenseerdmet het lenen van geld. “We moeten zorgen voor een systeem waarbijdat niet meer kan. In Nederland heb je het ‘Artikel 12′ datgemeenten in geval van een structureel slechte financiële situatievolledig onder curatele van de staat stelt. Zo’n Artikel12-procedure moeten we ook voor Europa creëren.”

Het belang van Europa en de eurozone – “Wat er ook gebeurt, welaten ons Europa niet afpakken” – moet ook in de kennissector inNederland worden onderkend, benadrukte de werkgeversvoorman. Hijhad eerder er al op gewezen in het VSNU-café dat ons land aan devooravond van de vergrijzingsomslag en het opraken van het aardgasnog zo’n €150 miljard te investeren heeft in crucialedoelen voor de lange termijn, in het bijzonder dus de kennissectoren andere groeibriljanten.

Wientjes zette in datzelfde kader zijn steun uiteen voor hettopsectorenbeleid van minister Verhagen van EL&I. “We hebbentegenwoordig concurrentie uit alle landen ter wereld. Je kan nietoveral de beste in zijn. We hebben daarom maar één kans inNederland, we moeten ons ondernemerschap combineren met deaanwezige topkennis en een overheid die dat faciliteert.”

Vertrouwen in HAN én Inholland

Hij toonde zich ook daarom tevreden met de samenstelling van detopteams, die uit kleine clubjes bestaan, zulks in tegenstellingtot wat hij noemde de in Nederland vaak gebruikelijke ‘Poolse landdagen‘. De nieuwe financiële en fiscalemaatregelen zoals het MKB+ fonds van €500 miljoen voor riskanteinvesteringen en het driedubbel aftrekbaar zijn van devennootschapsbelasting indien onderzoek aan kennisinstellingenwordt uitbesteed, bieden volgens Wientjes grote kansen. Hij wees erop, dat die kansen met name ook voor het HBO aantrekkelijk ennoodzakelijk zijn.

De ‘gure wind‘ die HAN-voorzitter en Veerman-lid RonBormans in zijn welkomstwoord voelde waaien, herkent Wientjes,maar “het HBO is zó een deel van het bedrijfsleven, een gure windneemt dat niet weg.” Introspectie en transparantie is daarbij eenbelangrijke eigenschap. “De politiek heeft vaak de neigingproblemen te ontkennen, terwijl het juist van belang is deproblemen serieus te nemen, zoals de HAN en Inholland dat nu ookdoen. Het is wel het bewijs dat kwaliteit volop gewaardeerdwordt.”

HBO moet veel actiever in de topteams

Daarbij hield Wientjes de HAN en de andere hogescholen wel voordat een succesvolle uitvoering van het topsectorenbeleidverplichtingen met zich meebrengt. “Het gebrek aan bèta’s wordtlangzaam schrijnend en dat terwijl we heel erg veel bèta in deadviezen van de topteams hebben zitten. Er moet daarom ook echtmeer gekeken worden naar de arbeidsmarktrelevantie bij de toelatingtot opleidingen en moet er aandacht voor komen, dat meer kwaliteitboven kwantiteit verkozen worden.” Hij onderschrijft hiermeeduidelijk de extra zware Human Capital agenda die vanuit de topteamsbij het kabinet op tafel is gelegd, met name door Jeroen van derVeer en Rein Willems.

De Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs die Zijlstraop 1 juli presenteerde, biedt volgens VNO-NCW in dit verband eenreeks aanknopingspunten voor hogescholen. “Wij steunen Zijlstrazeer in zijn plannen. Weg van de pure bekostiging op kwantiteit.”Tot slot sprak Wientjes de hoop uit dat de hogescholen dezeuitgestoken hand ook zullen grijpen. “Ik hoop dat het HBO één oftwee van de topsectoren pakt waarop men zich extra gaatprofileren.” 

Dat signaal gaf hij niet voor niets. Al eerder was informeelgewaarschuwd dat het HBO in de aanpak en opzet van de topteams deboot ernstig aan het missen is. In het bijzonder de cruciale rolvan hbo-kunst en dergelijke opleidingen voor de creatieve industriewerd er node gemist. U leest hier het artikel vanScienceGuide daarover Kunst en HBO missen kans


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK