Chemelot wil 30 miljoen van EL&I

Nieuws | de redactie
12 januari 2012 | Universiteit Maastricht, Provincie Limburg en DSM geven de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus een boost van 180 miljoen euro. Nu EL&I nog...

Atzo Nicolaï (directeur DSM Nederland) verwacht dat deRijksoverheid daar 30 miljoen bij zal dragen aan het nieuwedurfkapitaalfonds ‘Limburg Ventures II’. “Ik heb goede hoop datEL&I dit zal bijdragen, aangezien dit naadloos past in hettopsectorenbeleid, maar afspraken hierover zijn nog niet gemaakt”,aldus Nicolaï.

1000 nieuwe kenniswerkers

Op het terrein van Chemelot behoort nog maar 25% van de gebouwentot het bedrijf DSM. De overige onderdelen zijn in buitenlandsehanden, zoals bijvoorbeeld Petrochemiebedrijf Sabic(Saoedi-Arabisch) en kunstmestwereldleider OCI (Egyptisch).

Bij het binnenrijden door gate 2 vallen de vlaggen met Arabischelettertekens direct op. DSM ziet dit in het geheel niet als eenbedreiging, sterker nog, voor Atzo Nicolaï mag het allemaal nog eenflink stuk internationaler. “Met het Chemelot consortium willen wein tien jaar tijd 1000 nieuwe arbeidsplaatsen voor kenniswerkerscreëren.” En waar die kenniswerkers precies vandaan komen,interesseert de DSM-directeur minder.

Voor het welslagen van de twee campussen is belangrijk dat ookde Provincie Limburg over de brug is gekomen. Gedeputeerde Statenbesloot op 10 januari om 55 miljoen euro te investeren in desamenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven in deregio.

Studenten in de regio houden

Hoewel Provinciale Staten (het Limburgs Parlement) dit nog moetafhameren, presenteerde VVD-Gedeputeerde Mark Verheijen de plannendonderdag 12 januari al op Chemelot. Verheijen: “We moetenaantrekkelijke banen creëren zodat het voor de studenten van deUniversiteit logisch wordt om in de regio te blijven.” Hij wijstnaar een bouwplaats met een kraan: “Daar komt het nieuwe gebouw vanLanxess, een Duits chemisch bedrijf op het gebied van rubber. Daarzitten ook veel Duitse kenniswerkers.”

Tot nu toe blijft zo’n 20% van de Maastrichtse studenten ook nahun afstuderen in de regio. Dat percentage moet omhoog vindt ookMartin Paul, collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht. Opde vraag wat hij van de uitingen van Staatssecretaris Zijlstra (diegraag met Duitsland wil afrekenen voor de vele Duitse studenten diein Nederland studeren) vindt, antwoordt de Duitser Paulontwijkend.

Regio interessant maken voor ondernemers

Paul: “Het gaat erom dat je mensen kunt binden aan de regio endaarvoor is deze samenwerking met de overheid en het bedrijfslevencruciaal. We streven ernaar dat jaarlijks circa 1000 afgestudeerdestudenten in de regio blijft wonen en werken.” 

Door middel van het durfkapitaalfonds ‘Limburg Ventures II’ moethet voor die afgestudeerde ook interessanter worden om eenonderneming in de regio te starten. Jérôme Verhagen (inderdaad, debroer van) is directeur van de Limburgse industriebank LIOF, dattevens 10 miljoen bijdroeg aan het nieuwe durf-fonds. “Door demiddelen te bundelen, hebben we een veel grotereleverage.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK