Hightech ruimtevaart in gevaar

Nieuws | de redactie
25 juni 2012 | "Hoe dom kun je zijn?" FME-voorzitter Ineke Dezentjé luidt de noodklok. Nederland zaagt moedwillig de hightech-tak af waar ons land op zit. Bezuiniging op investeringen in Europese ruimtevaartprojecten gaat ons vooral heel veel geld kosten. "Wie slacht nou een kip met gouden eieren?"

Op de site van haarwerkgeversvereniging geeft Dezentjé een vlammende waarschuwing aankabinet en Kamer over de penny wise, pound foolish aanpak vanEL&I op dit terrein. Terwijl ons land grote bedragen verdientaan een toppositie in de geavanceerde ruimte-industrie enhet ‘Houston’ van Europa binnen onze grenzen, zou het kabinetdie positie fataal ondermijnen door de investeringen die in de EUzijn afgesproken te beknibbelen.  

De belangen voor de Nederlandseindustrie en vooral de hightech-positie van ons land zijnaanzienlijk. Europa is nummer 1 in de wereld als het gaat omaardobservaties, space science en commerciëlelanceringen. Nederland heeft dit benut om ver voorop tegaan lopen bij de bouw van zonnecellen enraketontstekingsmechanismen. Tevens zijn het Nederlandse systemendie gebruikt worden om raketonderdelen te testen. Doordat aan dezesystemen de allerhoogste technische kwaliteitseisen verbonden zijn,zijn de spin-off’s ervan  systemen die rem- enairbagmechanismen van nieuwe auto’s testen.

Fout!

Het betoog van de FME-voorzitsterluidt daarom nu als volgt: “De ruimtevaartindustrie dreigt teverdwijnen uit Nederland. Nu hoor ik u denken: Nou en? Wat moetNederland met ruimtevaart? Ik zeg u: veel, heel veel! We verdienener geld aan.

In Noordwijk bevindt zich het grootste ruimtevaartcentrum vanEuropa: ESTEC. Nederland heeft dat technologie- enonderzoekscentrum destijds ‘binnengesleept’ als een van deoprichters van de ESA, het Europese samenwerkingsverband op hetgebied van ruimtevaartonderzoek en -industrie.

In de – op zich begrijpelijke – bezuinigingsdrift, heeft hetkabinet aangekondigd ‘de  subsidie’ voor ESA jaarlijks met 33miljoen te gaan verlagen. Fout! Allereerst is het helemaal geensubsidie, maar contributie aan het Europeseruimtevaartprogramma.  Erger nog is dat het waarschijnlijkegevolg is dat ESTEC uit Nederland verdwijnt. En reken er maar opdat andere landen nu al klaar staan om dit geweldige centrum metopen armen te ontvangen.

Viervoudige opbrengst

Hoe dom kun je zijn? Als je weet dat Nederland vorig jaar 84miljoen heeft bijgedragen aan de Europese ruimtevaart en dat ESTECmaar liefst 354 miljoen euro aan inkomsten heeft binnengebracht,dan hebben we het over een opbrengst die ruim vier keer groter isdan de investering.

Daar komt nog bij dat zowel de markten als de toepassingen voorde ruimtevaartindustrie blijven groeien. Er ligt voor ESTEC eenwereld aan kansen op het gebied van commerciële toepassingen vannog meer innovaties, bijvoorbeeld van satelliet-data. Daar valt dusnog meer winst te behalen. Het verdwijnen van ESTEC zou bovendieneen ramp zijn voor de kennisontwikkeling en innovatie van deNederlandse hightech industrie.

Stofkam of kip?

Natuurlijk begrijp ik dat er – in de huidige economische enfinanciële situatie – met de stofkam door de begroting wordt gegaanom te kijken waarop kan worden bezuinigd. Minister Maxime Verhagenzei onlangs in de Tweede Kamer dat er keuzes moeten worden gemaakten dat kiezen zowel winnen als verliezen is.

Maar wie slacht nou een kip met gouden eieren? Daarom doe ikhierbij een dringend beroep op de minister van EL&I om op zijnbegroting geld vrij te maken voor dit zo belangrijkeruimtevaartprogramma. Want investeren in ESA en ESTEC staat voor:kiezen = winnen.”

Miljarden in Noordwijk op het spel

Al eerder dit voorjaar werd vanuit de industrie en de Kamergewaarschuwd voor een onberaden kortetermijn beleid op ditterrein. De Kamerleden Afke Schaart (VVD), Ad Koppejan (CDA) Ronaldvan Vliet (PVV) en Kees Verhoeven (D66) waren deinitiatiefnemers van het platform Spacepoort, dat dit gingagenderen. “Ik maak me erge zorgen over het imago dat Nederland nuin Europa heeft. Wij zijn een klein land, dat het niet van machtmoet hebben. Het zou zonde zijn als wij hierdoor ESTECverliezen.” aldus Koppejan.

Op hun bijeenkomst in Den haag zette oud-EZ-minister Laurens JanBrinkhorst uiteen wat er op het spel staat. Het grootsteruimtevaartcentrum van de ESA staat niet voor niets inNederland, in Noordwijk. Bij ESTEC werken 2700 medewerkerswaaronder 600 Nederlanders. €2 miljard op een totaal budgetvan €4 miljard van ESA gaat naar het werk dat bij ESTECwordt verricht. “Dat er in het regeerakkoord een halvering vansubsidie aan ESA staat opgeschreven moet wel een typefout zijn,anders is het opgeschreven door iemand die niet wist waar hij hetover had.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK