VSNU: Negatief beeld UMC ongeloofwaardig

Nieuws | de redactie
12 juni 2012 | Het IBO-rapport over de gebrekkige transparantie en efficiency slaat volgens de VSNU de plank mis. “Uit internationale vergelijking blijkt dat in UMC-verband samenhangend uitgevoerde taken in hoge prestaties bij vergelijkenderwijs lage kosten resulteren,” stelt de universiteitenkoepel.

In een zeer kritisch rapport van het Ministerie vanFinanciën-minister wordt een beeld geschets van de UMC’s als zeerondoorzichtig en weinig kostenefficiënt. “Het woord’intransparantie’ moet ten aanzien van de UMC met hoofdlettersworden geschreven.”

Aannames missen onderbouwing

De VSNU snapt de in het rapport opgeworpen vraag naar meertransparantie in de besteding van de middelen, maar istegelijkertijd kritisch op de conclusie van het rapport dat meertransparantie en marktconform aanbesteden van taken automatischleidt tot een efficiencyslag. “Deze aannames missen elke vorm vanonderbouwing en gaan voorbij aan het feit dat de vorming van deUMC’s tien jaar geleden juist tot doel had om meer efficiency tebehalen door het combineren van topreferente zorg met eenopleidings- en onderzoekstaak.”

Wel laat de koepel weten dat de UMC’s zich de komende jarenzullen inspannen om “de besteding van de werkplaatsbudgetten aan deene kant de voorwaarden voor financiering nadrukkelijker te duidenen aan de andere kant de verantwoording inzichtelijker te makennaar geleverde prestaties.”

Bad met vijf kranen

In september van vorig jaar kwamen de universitaire ziekenhuizenal onder vuur te liggen toen Jan Kees de Jageraankondigde de geldstromen van het “bad met de vijf kranen” onderde loep te willen nemen. Het recent verschenen IBO-rapport datdaaruit voortvloeide kwam met zware conclusies over de UMC’s.

Volgens de VSNU is dit beeld onterecht. “Het rapport getuigt vanweinig geloofwaardigheid daar waar het vooruitlopend op de diagnose”intransparant en inefficiënt” al bij voorbaat scenario’s schetstvan in te boeken besparingen en nieuw te ontwerpencontracteermodellen.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK