Topsectoren “deels symboolpolitiek”

Nieuws | de redactie
1 juli 2012 | Ervaring is weinig waard, als je er niet in slaagt lessen uit die ervaring te trekken. Het Rathenau Instituut concludeert dat Nederlands innovatiebeleid zo’n ‘ervaring zonder geleerde lessen’ is. "Het leervermogen van de overheid, zo moet geconcludeerd worden, is gebrekkig."

“Het Topsectorenbeleid wordt ingezet zonder een helder beeld vande verwachte opbrengsten, en zonder voort te bouwen op ervaringenuit het verleden”, dat stelt het Rathenau Instituut vandaag in eenhistorische analyse van beleidscoördinatie.

De auteurs duiden het Nederlandse Topsectorenbeleid in zijnhistorische context. Het rapport ‘Onderzoekscoördinatie in degouden driehoek’ is het eerste deel van een omvangrijke studie naarde werking van regie-organen, topinstituten en grootschaligeonderzoeksprogramma’s.

De studie laat zien hoe weinig bekend is over de effecten vanonderzoekscoördinatie. Het is moeilijk een oordeel te vellen overde regelingen en programma’s “… door de beperkte kwaliteit vaninstrumentevaluaties en door het ontbreken vanbeleidsdoorlichtingen”, zo merkte de Algemene Rekenkamer in eeneerder rapport over innovatiebeleid op.

Gebrekkig leervermogen

Over de doeltreffendheid van het innovatiebeleid is weinigbekend, meent het Rathenau Instituut: “Heeft het programma op deeen of andere wijze bijgedragen aan een vergroting van hetinnovatieve vermogen van de Nederlandse economie? Ook ontbreektinzicht in de doelmatigheid: hoe efficiënt zijn de bestedingen? Hadeenzelfde effect met minder uitgaven bereikt kunnen worden of metdezelfde uitgaven een groter effect?”

“De meeste regelingen blijken niet degelijk geëvalueerd te zijnen bouwen – voor zover is nagegaan – nauwelijks voort op eerdereervaringen. Het leervermogen van de overheid, zo moet geconcludeerdworden, is gebrekkig.”

Benuttig van kennis

Het Rathenau Instituut concludeert, dat de coördinatie vaninnovatiebeleid voor een groot deel symboolpolitiek is. “Datbetekent dat er rond het coördinatie-instrumentarium bovenmatigeverwachtingen bestaan. Het zou de innovatieparadox moeten opheffen,het innovatieve vermogen van het bedrijfsleven verhogen en deeconomie uit het slop trekken.”

“Nu blijken coördinatieorganen vaak wel in staat om kennis teontwikkelen, onderzoekers op te leiden en nieuwe netwerken tevormen. Evaluaties tonen echter steeds dat de benutting van dekennis in termen van gerealiseerde innovaties mager is. En daarging het de politici en de beleidsmakers nu juist om.”

Het hele rapport van Rathenau leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK