Rinnooy Kan ten dele uitgevoerd

Nieuws | de redactie
22 november 2007 | De coalitie volgt wel de gedachte, maar niet het advies van Rinnooy Kan. Leraren gaan wel meer verdienen, maar de wijze waarop is niet die via een generieke salarisverhoging, zo is ScienceGuide gemeld. Docenten krijgen via een veel technischer ingreep uiteindelijk wel een hoger salarisperspectief. Of dat 1 miljard extra gaat kosten zou dan pas op langere termijn echt vast te stellen zijn.


Het loongebouw van het onderwijs gaat zelf op de schop. De schalen en uitloop van de salarissen worden herzien. In plaats van een gestage opbouw van het inkomen over een relatief lange tijd, zouden docenten straks met een kortere opbouw op weg naar hun maximumsalaris te maken krijgen. Dat maakt het kiezen van een baan in het onderwijs aantrekkelijker, zo is de gedachte, omdat men sneller op een hoger inkomensniveau kan komen. Tevens wordt het dan meer aantrekkelijk via bijscholing en LLL-initiatieven het eigen opleidingsniveau te verhogen, omdat daar een herkenbaar materieel gewin tegenover zou staan.

Voor de docenten met het hoogste opleidingsniveau komt er nog een extra bonus in het salarisgebouw. Deze moet helpen om bijvoorbeeld meer gepromoveerden naar het VO te trekken. Dit type docent zou naast de snellere groei naar de maximale schalen ook nog een hoger eindniveau binnen de relevante schaal kunnen ontvangen. Om de zaak te dekken zal wel een verhoging van de collegegelden in enigerlei vorm door de Ministerraad besloten gaan worden, almede een reeks kleinere ingrepen in potjes voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook zou het kabinet extra verlofdagen voor oudere docenten af willen schaffen als dekking van de 1 miljard salarisverhoging. De docenten boven de 50 zouden dan –iets beter betaald- meer moeten werken om hogere inkomens van hun collega’s mee te financieren. Het extra verlof was ooit bedoeld om ziekteverzuim, burnout en langdurige uitval –zeer kostbare posten binnen het onderwijs- te voorkomen en beperken.

De oppositie in de Kamer noemt deze optie nu al “een sigaar uit eigen doos van de eerste orde”, in de woorden van VVD’er Zijlstra. In het HO is de reactie nog geschrokken-voorzichtig. Bij de CAO- verkenningen is bijvoorbeeld uitvoerig besproken of en hoe men in het hbo de ‘seniorenregelingen’ zou kunnen inzetten om LLL-initiatieven en professionaliseringstrajecten impulsen te geven. HBO-raad voorzitter Terpstra zegt tegen ScienceGuide : “Dat is heel reëel, maar het is wel de eigen keuze van de sector, van sociale partners in het hbo, over de investeringen die men in het salarisoverleg in de eigen sector in kwaliteit wil doen. het heeft met het rapport-Rinnooy Kan dus niets te maken. Het gaat om het agenderen van concrete investeringen binnen de sector zelf.”

Minister Plasterk zou een andere route willen inslaan en streven naar een soort nationaal scholingsfonds onder de aegis van OCW. Dit zou gevuld worden met de ingrepen in de OCW- begroting om de 1 miljard bijeen te brengen en vervolgens middelen toewijzen aan scholingsinspanningen die de overheid aanspreken vanuit het Rinnooy Kan advies. Gelet op de relatief hogere salarissen voor het HO-docentencorps en de hoge vergrijzingsgraad, in het hbo met name, zou een bovenproportioneel gedeelte van de middelen voor zo’n fonds uit het HO – en hbo vooral – toevloeien. Of dan navenant –via trekkingsrechten bijvoorbeeld à la het K&S-fonds onder Ritzen- in het hbo en wo geïnvesteerd zou worden uit zo’n fonds, wordt niet voetstoots aangenomen.

De HBO-raad en de vakorganisaties voelen daarom niet zo veel voor zo’n ingreep in hun onderhandelingsvrijheid en bijbehorende centralisatie en bureaucratische rompslomp vanuit OCW. Zeker niet als deze de indruk moet wekken, dat de minister 1 miljard heeft vrijgespeeld voor extra’s aan salarissen, terwijl de oudere docent de facto de financier is, samen met de studenten. Daarmee kan worden vastgesteld, dat de aankondiging van minister Plasterk ten aanzien van het rapport Rinnooy Kan – “Ik ga dit uitvoeren”- niet geheel gehonoreerd is.

De SER-voorzitter zelf acht het “niet juist” dat alleen het hoger onderwijs of de OCW- begroting de dekking van de salarisverhogingen voor docenten zou leveren, kon ScienceGuide vorige week al melden. Dit brede maatschappelijke vraagstuk acht hij een zaak van het hele kabinet, waarin ook andere departementen moeten bijspringen. Hij deelde derhalve de inzet van de studenten en jongerenacties die hierop het kabinet als geheel aanspraken en uitdaagden tot een oplossing te komen.De onderwijsorganisaties en vele collegevoorzitters -ook van PvdA en CDA huize- hebben premier Balkenende op de valreep klemmend verzocht “uw verantwoordelijkheid te nemen” voor investeringen in de sector, want “dit is geen probleem dat door één ministerie opgelost dient te worden.” U lees deze brief hieronder.

‘ Het is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs om voldoende goede docenten te hebben.Ondergetekenden onderschrijven in grote lijnen het advies dat de Commissie Leraren hiertoe uitbracht. Wij maken ons echter grote zorgen over wie de rekening moet gaan betalen voor de 1,1 miljard van Rinnooy Kan, die nodig is om het docentenprobleem aan te pakken. De berichten over het mogelijk afschaffen van de basisbeurs hebben niet alleen  onder (aankomend) studenten en hun ouders grote onrust veroorzaakt, maar in het hele land stof doen opwaaien.

Het docententekort en de kwaliteit van docenten, zijn problemen waarvoor het hele kabinet zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. Als Nederland zijn studenten niet meer goed kan opleiden, zal de maatschappij als geheel hier onder lijden.

Wij vragen u om uw verantwoordelijkheid te nemen. Investeringen in het onderwijs zijn dringend nodig. Het is voor ondergetekenden geen optie om een probleem op te lossen door het creëren van een nieuw probleem. Daarom vragen wij u om er bij alle ministeries op aan te dringen op zoek te gaan naar extra budget voor dit maatschappelijke probleem.

Dit is geen probleem dat door één ministerie opgelost dient te worden. Wij vertrouwen erop dat uw deze brief in uw overwegingen meeneemt.’

Hoogachtend,

Namens de onderwijsorganisaties,

Eddy Haket
Vakcentrale MHP

Walter Dresscher
Algemene Onderwijsbond

Marleen Barth
CNV onderwijs

Jacques Teuwen
De Unie

Martin Pikaart
Alternatief Voor Vakbond

Irene van Kesteren
NKO

Yvonne van Rooy
Universiteit van Utrecht

Hein van Oorschot
Universiteit van Tilburg

Jo Ritzen
Universiteit Maastricht

Geert Dales
Hogeschool InHolland

Roelof de Wijkerslooth de Weerdesteyn
Universiteit Nijmegen

Karel van der Toorn
Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam

Theo Bovens
Open Universiteit Nederland

Anne Flierman
Universiteit Twente

Jan Willem Oosterwijk
Erasmus Universiteit Rotterdam

College van Bestuur
Universiteit van Wageningen

Frits van Oostrom
KNAW

Lisa Westerveld
Landelijke Studenten Vakbond

Bastiaan Verweij
Interstedelijk Studenten Overleg

Geert Jan Knegt
Studentensport Nederland

Gerrit van Wissem
Unipartners

Veerle Rohof
Landelijke Kamer van Verenigingen

Annemieke de Jong
Steunpunt Studerende Moeders

Roy Scheepens
Integrand Nederland

Michel Heijdra
Promovendi Netwerk Nederland

Kido Koenig
Nationale Jeugdraad

Fieke Nobel
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

Sywert van der Linden
Landelijk Aktie Komitee Scholieren

Floris Kreiken
Jonge Democraten

Joeri van der Hoff
DWARS

Michiel Emmelkamp
Jonge Socialisten

Harry van de Molen
CDJA

Gijs Houtbeckers
ROOD

Judith Ploegman
FNV Jong

Klaas Pieter Derks
CNV Jongeren

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK