Verborgen grote klap bij OCW voor HBO

Nieuws | de redactie
17 september 2009 | Op twee terreinen bevat de OCW-begroting boodschappen die zowel goed verstopt als zeer schadelijk zijn. Zo lijkt 40 % van de beurzen voor internationaal toptalent in rook op te gaan en moeten de hogescholen hun achteraf blijkbaar nogal royale CAO voortaan zelf ophoesten. Dat gaat groot geld kosten.

Toptalent de klos

Zoals ScienceGuide bij de Voorjaarsnota al aankondigde,gaat minister Plasterk drastisch snijden in de beurzen voortoptalent dat in ons land wil studeren en onderzoeken. Al in 2010gaat dit bijna 10 % omlaag, van €55 naar 51 mln. 2011 zakt het nog1 mln verder en in 2015 valt dan de klap: €22 van de 50 mln, dusruim 40% wordt wegbezuinigd.

Hoe dit te rijmen valt met de plannen van het Innovatieplatform,om onder leiding van Robbert Dijkgraaf de broodnodige PhD’s naarons land te krijgen, is niet helder. Het verklaart wel waaromScienceGuide oppikte dat binnen het platform sprake is vanaanzienlijke spanningen.

“Dat dit wegvalt is slecht voor de plaats van het Nederlandsehoger onderwijs buiten Europa,” zegt de HBO-raad. Daarverwacht men bovendien dat vooral het kunstonderwijs klappenzal krijgen, waar na zeer strenge selectie aan depoort bijzonder talentvolle studenten uit heel dewereld binnen ‘mogen’. Er is zo eveneens een ongerijmdheid methet cultuurbeleid van de minister van OCW.

2% snijden in het hbo

Financieel is de weigering van het kabinet om de impact van deHBO-cao in 2010 en verder te vergoeden veel bedreigender voor demensen in het HO. Het zou er op neer komen dat instellingen in hethoger onderwijs cao-afspraken die afwijken van de gemiddelde -ofdoor het kabinet wenselijke geachte- loonontwikkeling, uit hetmacrobudget moeten zien te financieren.

Is dat de verborgen betekenis van die ene omineuze zin in deTroonrede, waar minister Donner direct over werd doorgevraagd?De vice-voorzitter van de HBO-raad, Geri Bonhof van de grotehogeschool de HU, voorziet in elk geval, dat zij zo’n 2% moetgaan wegsnijden uit haar begroting.

Zoiets loopt bij instellingen als INHolland, Fontys, HU en HvAal snel in zeer grote bedragen. “Elke budgethouder binnen dehogeschool moet die twee procent ergens binnen de eigen organisatievandaan halen,” waarschuwt Bonhof het facultaire enopleidingsmanagement binnen haar instelling dan ook nu al.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK