Geen geld voor wiskunde-impuls

Nieuws | de redactie
22 oktober 2009 | Plasterk heeft geen geld om het wiskunde-onderwijs en –onderzoek een impuls voor de toekomst te geven. “Voor een bijdrage zijn op dit moment op mijn begroting geen middelen gereserveerd en mijn begroting biedt hiervoor, mede in het licht van de economische crisis, ook geen ruimte.”

In een brief aan de AWT over de noodzaak tot snelle uitvoeringvan het rapport Masterplan Toekomst Wiskunde over het wiskundigonderwijs en onderzoek geeft de minister aan, dat het op zichpositief beoordeelde advies hem nu niet aanzet tot actie. “Sindshet aanbieden van het ‘Masterplan Toekomst Wiskunde’ ben ik inoverleg met de opstellers van het plan over het realiseren van deaanbevelingen. Daarbij heb ik aangegeven positief tegenover hetplan te staan. Naar mijn mening zal voor een adequate uitvoeringvan de aanbevelingen op de diverse terreinen van onderwijs enonderzoek in eerste instantie een beroep gedaan moeten worden op deuniversiteiten, NWO en het bedrijfsleven.”

Ook wil de minister eerst enkele andere van deze sectorplannenafwachten en dan in samenhang bekijken wat er mogelijk is, “waarbijhet sectorplan Natuur- en Scheikunde als voorbeeld wordt genomen.”Deze lijn van de minister is ook daarom opmerkelijk, omdatNederland in 2011 voor het eerst in de geschiedenis gastland is vande Wiskunde Olympiade, de wereldwijde competitie van de meestexcellente studenten en scholieren in dit vakgebied.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK