€75.000 per baby meer

Nieuws | de redactie
12 november 2009 | De kennissector staat vierkant achter de motie-Hamer en roept de Kamer op serieus en vooral feitelijk ermee aan het werk te gaan. De KIA-partijen rekenen ook uit wat dit inhoudt. Dat is €75.000 meer aan kennisinvestering per pas geboren baby, zoals Zweden bijvoorbeeld doet. Maar Plasterk geeft geen sjoege.

Topprestatie kan ook in crisistijden

De KIA-coalitie van partijen als de KNAW, PBT, HO-koepels,sociale partners, studentenbonden, onderwijsorganisaties, TNO, NWO,Brainport en dergelijke schrijven de fractieleiders in de TweedeKamer,  dat “gegeven de lastige economische en financiëlesituatie, Nederland de komende jaren een topprestatie kan leveren.Ook in een mondiale kenniseconomie kunnen wij tot de top behoren.Dat vraagt echter wel om een langdurige en toegewijde inspanningvan alle bij de kennissamenleving betrokken partijen, inclusiefpolitiek en overheid.”

Hierover willen zij met de Kamer de dialoog aangaan, juist nu hetkabinet de 20 heroverwegingscommissies aan het werk heeft gezet.Minister Plasterk kwam in het OCW-begrotingsdebat niet veel verderdan vast te stellen dat hij en de Kamer zullen beslissen overinvesteren of bezuinigen. Hij kon en wilde zich ook niet echtcommitteren aan de uitvoering van de Kamerbrede motie van zijnpartijgenote en fractieleider.

Geen respons

Een vraag van D66-aanvoerder Pechtold naar wat Plasterk ging doenmet de motie-Hamer en de berekeningen die vanuit onder met het IP-waar hij vice-voorziter van is- naar buiten zijn gebrachtbeantwoordde de minister als volgt:
“Met de begroting heb ik samen met de collega van Economische Zakende brief ‘Naar een robuuste kenniseconomie’ naar uw kamerverstuurd. In die brief formuleerde het Kabinet de door D66aangehaalde top 5-ambitie. In dezelfde brief geef ik rode dradenvoor beleid aan, zoals ik denk dat die de komende periode gevoerdmoeten worden.

Voorbeelden van die beleidsrichtingen zijn het blijven verbeterenvan de prestaties op rekenen en taal, het koesteren van vakmanschapen groei van studenten en excellentie in met name het HogerOnderwijs. Nieuwe inspanningen zouden zich, in lijn hiermee, kunnenrichten op extra onderwijstijd in het primair onderwijs, debeloning van docenten en de intensiteit van het beroeps- en hogeronderwijs.”

Uitgedaagd door de tegenbegroting van de VVD die opPrinsjesdag was voorgelegd kon Plasterk evenmin zich verbinden aande denklijn, dat efficiencyverbeteringen bij bijvoorbeeld hetbeurzenstelsel terug zullen vloeien naar hoger onderwijs enonderzoek.
 
De KIA-brief met de actuele internationale cijfers leest u hieronder. De recente analyse van die cijfers doorScienceGuide leest u hier.

Naar de top 5

‘Onlangs heeft uw Kamer in de volle breedte haar steun gegevenaan de motie Hamer (TK 2009-2010 32123 – 10). Uitgaande van hetgegeven dat onderwijs, kennis en innovatie belangrijke bronnen vanduurzame economische groei zijn, roept de motie het kabinet op bijde aangekondigde heroverweging uit te gaan van de ambitie om hetonderwijs en de wetenschap in Nederland tot de mondiale top 5 telaten behoren.

De KIA-coalitie die 26 belangrijke partijen uit de helekennisketen van primair tot hoger onderwijs, en van fundamenteelonderzoek tot het innoverend bedrijfsleven verenigt, is verheugdmet de herbevestiging van dat streven. De Kennisinvesteringsagendaheeft eerder al betoogd dat voor deze ambities extra financiëleinspanningen nodig zijn van publieke en private partijen.

Het is immers een illusie te denken dat wij de gewenstetopprestaties kunnen bereiken met middelmatige inspanningen.Kennisinvesteringen zijn juist de komende jaren nodig om deeconomie weer terug te brengen op een hoog groeipad. Onderwijs,kennis en innovatie zijn geen kostenposten maar – hoog renderende -investeringen in de kracht van onze economie en samenleving.Gezonde overheidsfinanciën zijn gebaat bij een hogereproductiviteit, economische groei en daarmee hogerebelastinginkomsten.

In de brief ‘Naar een robuuste kennissamenleving’ (TK 2009-2010,27406-153) kiest het kabinet voor het OESO-gemiddelde alsreferentiepunt voor zijn financiële inspanningen. Het kabinet gafaan dat het vasthouden van het huidige niveau in de komende jarenlastig zal zijn, gezien de sterk verslechterde economischesituatie. Onderwijs, toegepast onderzoek en innovatie maken dan ookdeel uit van de door het kabinet gestarte heroverwegingsoperatie omtot bezuinigingen te komen.

Omdat de Kamer ook de komende maanden naar aanleiding van degenoemde brief en bij de begrotingsbesprekingen naar verwachtingover deze ambitie voor de middellange termijn zal spreken hebbenwij voor u de kennisinvesteringen van de vijf toplanden in kaartgebracht.

Het blijkt dat de landen die boven Nederland staan ininternationale ranglijsten als de Global Competitiveness Index(GCI) fors meer geld uitgeven aan kennis en innovatie. Gemiddeldgeeft de top 5 van overheidswege een vol procentpunt van het BBPmeer uit aan kennis en innovatie. Voor Nederland is dat een bedragvan ruim 5 miljard per jaar.

Ter illustratie: per geboren baby geeft Zweden jaarlijks 75duizend euro meer uit aan kennis dan Nederland. Een verschil dat aljaren bestaat en enkel verder toeneemt. Daarnaast doen landen vlakachter Nederland in de GCI als Australië en Zuid Korea juist nuforse kennisinvesteringen. Kortom: de top 5 is nog ver weg enNederland dreigt links en rechts te worden ingehaald.

De KIA-coalitie komt graag in gesprek met de Kamer over hoe,gegeven de lastige economische en financiële situatie, Nederland dekomende jaren een topprestatie kan leveren. Daarbij kunnen wijvoortbouwen op de nog altijd goede uitgangspositie van ons land.Ook in een mondiale kenniseconomie kunnen wij tot de topbehoren.

Dat vraagt echter wel om een langdurige en toegewijde inspanningvan alle bij de kennissamenleving betrokken partijen, inclusiefpolitiek en overheid. Alleen dan is het mogelijk de bij de gesteldeambitie passende investeringen en institutionele veranderingen terealiseren.’

De brief met de figuren- en cijferbijlagen leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK