Wat vraagt de motie-Hamer?

Nieuws | de redactie
4 november 2009 | Volgende week behandelt de Kamer de OCW-begroting. Wat zou daar op tafel moeten komen om de motie-Hamer en de investeringen in kennis handen en voeten te geven? Wat kan Plasterk doen? Waarvoor moet hij ‘op de mat’? Een actueel overzicht op ScienceGuide.

Naar de Top 5

Een serie kennisorganisaties heeft een poging gedaan demotie-Hamer om te rekenen in concrete, internationaal gebenchmarktebeleidslijnen en investeringsdata.

Het verschil in prestaties met de top vijf kan alleen wordenoverbrugd wanneer Nederland ook het verschil in investeringen weette dichten, zo stellen zij vast. Daarbij zouden investeringen inonderzoek vooral tot doel moeten hebben meer internationalezichtbaarheid te bereiken door schaalvergroting van de beschikbareonderzoekscapaciteit. Bij extra middelen voor onderwijs zou hetvooral moeten gaan om meer studiesucces te realiseren, onder meerdoor maatwerk te bieden en uitval te bestrijden. De cijfers ziet uhier.

Kennis tegen crisis wereldwijd

Andere landen  – ook, maar niet alleen, die in de Top5  waar de motie-Hamer op mikt – zetten er een tandje bij,juist in de crisis. Als anti-crisismaatregelen investeren zij extrain onderwijs en onderzoek. Landen als de USA, Zweden, Australië enKorea plegen veel meer extra investeringen dan Nederland. Koreazo’n 5% BBP zelfs, in het kader van een groene ‘New Deal’, deUSA  0,7% BBP, Australië 1,65%.

Onze oosterbuur Duitsland laat ook durf zien. De Duitsers gaannaar de kennistop in de wereld: 10% BBP in 2013, kennis als enigesector waar de nieuwe regering massief in investeert. Ook dat is 0,7% BBP extra investering, €18 miljard.Om de civil society krachtiger te betrekken bij deze ambitie wilkanselier Merkel onderwijsbondgenootschappen helpen ontstaan uitorganisaties van ouders, scholen, arbeidsmarktpartijen, jeugdzorgen dergelijke. Deze zouden zo’n € 300 miljoen per jaar aanBildungschecks moeten toekennen aan jongeren met talent en weinigonderwijsmogelijkheden.

€5 miljard erbij per jaar

De ons omringende landen “zien zowel de noodzaak als de kans diedeze crisis biedt om de omslag te maken naar een kennisintensieveeconomie. Zweden trekt tijdens deze crisis alleen voor het hogeronderwijs al 1 miljard kronen extra uit. In de VS stelt Obama zichten doel het nationale R&D-budget met 60 miljard dollar teverhogen, waarvan een derde voor rekening van de overheid,”analyseert Kennisland-voorzitter Joeri van den Steenhoven.

“Wie de huidige top vijf landen bekijkt, ziet dat hunonderwijsuitgaven gemiddeld zo’n 1% BBP hoger ligt dan Nederland.Om dat nu in te halen zou al een extra structurele investering vanbijna 5miljard per jaar betekenen.” Dat sluit perfect aan bij dedenklijn van Maxime Verhagen op zijn twitteraccount: “Als NL zijnbelangen in de wereld wil kunnen verdedigen moeten we investeren inkennis en innovatie.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK