Rekenkracht op hoogste niveau

Nieuws | de redactie
24 december 2009 | Nederland moet IT-knooppunt in Europa blijven “in de eredivisie van de rekencapaciteit.” Eén van de vijf nieuw te bouwen Europese supercomputers moet hier -liefst in Amsterdam- komen, ambieert het kabinet.

Rekenkracht

De kabinetsvisie‘Supercomputers en supernode in Nederland’ speelt in op hetstreven ons land naar de top 5 van de kennisnaties te brengen. Dekomst van een nieuwe supercomputer versterkt de positie vanNederland als kenniseconomie en biedt grote kansen voor zowelwetenschap als bedrijfsleven.

Het trekt kenniswerkers aan en houdt hen vast, biedtconcurrentievoordelen en garandeert toegang tot de computer, vanlevensbelang bijvoorbeeld  bijoverstromingen. Derekenkracht van een supercomputer is dan nodig voor goedevoorspellingen van de loop van het water.

Het kabinet stelt in zijn visiestuk daarom: “De grote mondialeuitdagingen, zoals de kennis over het klimaat en het daaruitvolgende veranderende weerbeeld, energie, duurzame materialen,lagetemperatuur processen, watermanagement en gezondheid zijnvoorbeelden van bijzonder grote, maatschappelijk en economischbelangrijke opgaven die leiden tot complexe rekenproblemen.Maatschappelijk worden steeds hogere eisen gesteld aan dezewetenschapsgebieden om snel en zo nauwkeurig mogelijk antwoorden tegeven die er toe doen.”

Wegzakkende Huygens

Om de supercomputer heen moet een zogeheten supernode ontstaan, eenknooppunt van infrastructuur, met onder andere een glasvezelnet eneen datacenter. En dat is ook nodig, want de bestaandesupercomputer Huygens veroudert snel. Over een jaar of twee zaldeze aan vervanging toe zijn.

Huygens zakt langzaam weg in de wereldrankings van rekencapaciteit:nu op de 93e plaats in de top-500 van supercomputers. Door nu metandere Europese landen de handen ineen te slaan in het Partnershipfor Advanced Computing in Europe (PRACE), kan Nederland een terugnaar de top en zijn positie daar verstevigen. Ditsamenwerkingsverband, waarin Nederland één van de voortrekkers is,heeft als doel de ICT-infrastructuur van Europa op het niveau vanJapan en de VS te tillen.

Op het scherpst van de snede

“Supercomputers worden dan ook bij uitstek gebruikt voor technischwetenschappelijk onderzoek. Rekenen op het scherpst van de snede iseen noodzakelijke voorwaarde voor succesvol excellent onderzoekbinnen de computational sciences. De uitdagingen vertalen zichondermeer in zogenaamde ‘grand challenges’.

Zulke uitdagingen vragen zelfs op moderne supercomputers miljoenen(!) processoruren rekentijd en nemen de huidige nationalesupercomputer soms enkele maanden volledig in beslag. Toch is ditwerk inmiddels karakteristiek voor het Nederlandse nationaleresearch profiel.

Daarom is de KNAW actief om onder leiding van de Twins Raad desamenhang van het hele computational Science domein te profilerenen het succes ervan helder en manifest te maken. ComputationalScience is bij uitstek geschikt om inzicht in en greep te krijgenop het toekomstige, het ongrijpbaar kleine of juist heel grote ofop zaken die anders ontoegankelijk zouden zijn.

Het gebruik van supercomputers neemt wereldwijd nog steeds toe. Ditkomt omdat door toenemende rekenkracht de oplossing van nieuwevraagstukken binnen bereik komt, maar evenzeer doordat de vraagnaar highend voorzieningen verder wordt opgestuwd door een brederebekendheid ermee. Ook in het bedrijfsleven bestaat belangstellingvoor, en wordt gebruik gemaakt van, supercomputers.”

Simuleren en analyseren 

Het in Amsterdam georganiseerde PRACE Industry Seminar aangetoond,zo geeft ht kabinet aan. Bedrijven als Shell en Philips gaven tekennen dat de aanwezigheid van een Supernode een rol speelt bij hetkiezen van de locatie om R&D activiteiten te ontplooien. “Hetbelang van het simuleren van testsituaties (die onmogelijk, tegevaarlijk of te kostbaar zijn om te produceren in laboratoria) enhet analyseren van data met behulp van computermodellen, beperktzich dan ook niet tot de kennisinstellingen of grote industriëlebedrijven, maar betreft ook het midden en kleinbedrijf en degrote technologische instituten.”

Het is de bedoeling dat de supernode (inclusiefsupercomputer) in 2015 af is. De kosten bedragen €25 mln perjaar, dat moet worden opgebracht door wetenschappelijkeinstellingen, het bedrijfsleven en overheden. Amsterdamis gekozen omwille van de nabijheid van Schiphol, hetIT-cluster rond de Nationale Computerfaciliteit bij SARA en debeschikbaarheid van geschikt personeel.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK