Basisbeurs gered?

Nieuws | de redactie
3 februari 2010 | Er bestaat helemaal geen voornemen de basisbeurs af te schaffen. Dat stelt het 'financieel hulpstuk' van premier Balkenende, CDA-staatssecretaris Jan Kees de Jager. Mark Harbers (VVD) wil van minister Plasterk weten hoe dit zit en of hij dit steunt.

Bij een werkbezoek en gastcollege aan Stenden Hogeschool inLeeuwarden ging hij in op vragen over actuele ontwikkelingen in heteconomisch en financieel beleid. De bewindsman van Financiënonderstreepte tegenover het college van bestuur van Stenden dat er”geen beleidsvoornemen is” om over te gaan tot een afschaffing vande basisbeurs.

Lenen voor masters

Dat is in lijn met de advisering van het WI van het CDA in zijnrapport, onder leiding van VU-voorzitter René Smit, dat isopgesteld ten behoeve van de heroverwegingen door de 20 commissiesop verschillende terreinen. De Jager gaf daarbij aan dat erwel nagedacht wordt “over mogelijke bezuinigingsplannenin het onderwijs.”

In dat verband zou de oplossing gezocht kunnen worden in eenkostendekkend tarief bij de collegegelden voor de masters. Dit zouvooral de universiteiten bitter tegenvallen, die stellen de laatsteweken liever de SF ter discussie als bron voorbesparingen. “Lenen voor bijvoorbeeld een masteropleidingmoet kunnen,” zei de staatssecretaris
.

Kamer stelt direct vragen

VVD-HO-specialist Mark Harbers heeft het kabinet op ophelderinggevraagd. Hij wil weten of De Jager ook namens Plasterk sprak:”
Hoe verhoudt de uitspraak van staatssecretaris de Jagerzich tot uw eigen uitspraken tijdens de begrotingsbehandeling dateen sociaal leenstelsel wel degelijk een van de varianten is die deambtelijke werkgroepen moeten bestuderen, en dat u op voorhandinvoering van een sociaal leenstelsel niet zou willenuitsluiten?”

Minister Plasterk gaat intussen de zeepkist op. Destudenten die de afgelopen week meerdere collegezalen hebben bezetop de Erasmus Universiteit houden 4 februari eendemonstratie. Minister Plasterk zal hen te woord staan, om13.00 op het ‘Tinbergen Plaza’ op de campus van deuniversiteit.

Tekst Kamervragen Mark Harbers

Schriftelijke vragen van het lid Harbers (VVD) aanminister Plasterk van OCW over de uitspraken van staatssecretarisde Jager inzake het sociaal leenstelsel

1. Kent u het bericht ‘basisbeurs gered’?[1]

2. Is het juist dat staatssecretaris de Jager van Financientijdens een lezing heeft gezegd dat het kabinet niet voornemens isde basisbeurs om te zetten in een sociaal leenstelsel? Zo ja, deedhij deze uitspraken namens het kabinet?

3. Hoe verhoudt de uitspraak van staatssecretaris de Jager zichtot uw eigen uitspraken tijdens de begrotingsbehandeling dat eensociaal leenstelsel wel degelijk een van de varianten is die deambtelijke werkgroepen moeten bestuderen, en dat u op voorhandinvoering van een sociaal leenstelsel niet zou willenuitsluiten?

4. Wat vindt u van de suggestie die staatssecretaris de Jageroppert om een kostendekkend collegegeld voor masters in te voerenom te bezuinigen op het hoger onderwijs? Bent u het met hem eensdat dit te prefereren valt boven een sociaal leenstelsel? Zo ja,waarom? Zo nee, waarom niet?

5. Vindt u het verstandig  dat de staatssecretaris met zijnuitspraken een voorschot neemt op de kabinetsbesluiten naaraanleiding van de ambtelijke werkgroepen?

6. Bent u bereid nog eens klip en klaar te stellen dat deinvoering van een sociaal leenstelsel na de heroverweging van deambtelijke werkgroepen wat het kabinet betreft nog steeds tot demogelijkheden behoort ?

[1] /201002/basisbeurs-gered.aspx


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK