Lerarenopleidingen bundelen onderzoek

Nieuws | de redactie
1 februari 2010 | De educatieve hbo-faculteiten van Amsterdam, INHolland, Utrecht en Windesheim werven gezamenlijk nieuwe lectoren. Deze krijgen tot taak om samen, over de grenzen van de hogescholen heen onderzoek te doen naar verbeteringen in didactiek en leraarschap.

Ze doen dit in het kader van hun gezamenlijke project’Bouwstenen’. Al geruime tijd komen de educatieve hbo-faculteitenvan Amsterdam, INHolland, Utrecht en Windesheim regelmatig bijelkaar om gezamenlijke initiatieven te ontplooien. In de notitieBouwstenen hebben de betrokken faculteiten hun kernwaardengeformuleerd: meesterschap, heterogeniteit, kennisdeling enpartnerschap.

Samen debatteren en werven van lectoren

Met ScienceGuide hebben ze inmiddels een debat over hetleraarschap gestart. In het kader daarvan worden lectoren endocenten gestimuleerd om te reflecteren op de toekomst van hetleraarschap en de maatschappelijke betekenis ervan – waarbij hetook de bedoeling is dat de vier genoemde kernwaarden uitgedieptworden.

Ook is een begin gemaakt met het samen werven van lectoren. Op ditmoment worden een lector Didactiek van de Kunstvakken gezocht eneen lector Mens- en maatschappijvakken, Leren en Didactiek.

Het lectoraat voor de didactiek van de Kunstvakken wordt verbondenaan het Kenniscentrum Educatie van de Christelijke HogeschoolWindesheim in Zwolle. Het lectoraat Mens- en maatschappijvakken,Leren en Didactiek wordt verbonden aan het Kenniscentrum Onderwijsen Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.

Het gezamenlijke terrein

Elk lectoraat zal praktijkgericht onderzoek doen, gerichtop didactiek en inhoud van het onderwijs. Lerarenopleidingen enscholen voor primair, secundair en middelbaar beroepsonderwijszullen hier profijt van hebben. Systematische kennisontwikkeling enprofessionalisering van leraren maken ook deel uit van hetlectoraat.

De opbrengsten willen de educatieve faculteiten delen met hunpartnerscholen en uiteraard publiceren. Elk schoolvak isverschillend en zal zijn eigen aandacht krijgen. Ook zal er eenplatform voor de inhoud en didactiek van het onderwijs opgerichtworden.

Nadere informatie en sollicitatie

Op de websites van de Christelijke HogeschoolWindesheim (www.windesheim.nl/vacatures) en de Hogeschoolvan Amsterdam(www.hva.nl/vacatures) zijn de nadereinlichtigen te vinden over deze nieuwe lectoraten en de vacaturesvoor de functies daarbinnen. De sluitingsdatum voor de inzendingvan sollicitatiebrieven is 6 februari 2010.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK