Investeren en lobbyen

Nieuws | de redactie
11 maart 2010 | In het Haagse hotel Des Indes smeedt OCW met HBO-raad en VSNU plannen die een extra investering van 1,5 miljard euro in het hoger onderwijs moeten gaan opleveren. Na de onthulling daarvan door topambtenaar Renk Roborgh van OCW reageert Ad de Graaf (secretaris-directeur HBO-raad) op de inhoud en omstandigheden van dat Haags gesprek.

Wat vond u ervan dat Renk Roborgh over het Des Indesoverleguit de school klapte?

“Hij heeft erover gezegd wat hij erover gezegd heeft. Ook onzevoorzitter, Doekle Terpstra, heeft er daarna tegenoverScienceGuide nog dingen over gezegd. Daardoor is er een werkelijkheid ontstaan zoals we dienu hebben.”

Wat staat er in het investeringsplan van deHBO-raad?

“Het investeringsplan van de HBO-raad moet u zien als definanciële paragraaf van het in 2009 opgestelde white paperKwaliteit als opdracht waarin de hogescholen hunprioriteiten voor de komende jaren hebben opgeschreven.Kwaliteit als opdracht is tot stand gekomen na een uitvoerigeconsultatie met belanghebbenden en deskundigen van buiten het hbo.  In het investeringsplan beschrijven we vervolgenswat nodig is om onze ambities uit Kwaliteit als opdrachtte bereiken.”

In ‘Kwaliteit als opdracht’ wordt betoogddat de kwaliteit van de bacheloropleiding omhoog moet, dat deonderzoeksomgeving van de hogescholen moet worden opgeschaald endat de sectoren techniek, zorg en welzijn, kunst en creativeindustries en de lerarenopleidingen extra impulsen nodig hebben.Welke maatregelen zijn als hardste nodig?

“Het onderwijs is teveel geëxtensiveerd. Dat had deels te makenmet een vermindering van de financiering van 451 miljoen euro sinds1991, maar deels ook met een bepaalde onderwijsvisie die we nu tever doorgeschoten vinden. Ook zijn er meer mbo’ers in het hbo,waardoor er zorgen zijn over de kwaliteit van de instroom. Tot slotis het rendement te laag. Het aanpakken van dit trilemma is lastiggenoeg, maar vergt een combinatie van intensiveren endifferentiëren.

De onderzoeksomgeving van hogescholen moet beter. Als je zegtdat het niveau van hbo-bachelor omhoog moet, dan moet ook hetonderzoekend vermogen, zoals dat begrip door Frits van Oostrom inhet hbo is geïntroduceerd, omhoog en daar heb je eenonderzoeksomgeving voor nodig, zoals ook in de Leuvenverklaring vande Europese ministers staat. Die onderzoeksomgeving is ook nodig omde kennis dichter bij de beroepspraktijk te brengen. Dit vraagt ommeer lectoraten, zodat meer studenten daarmee in aanraking kunnenkomen, en een grotere tweede geldstroom zoals we deze in deRaak-projecten al hebben.

Verder zijn er impulsen nodig in specifieke sectoren. Hoe zorgje voor voldoende mensen en expertise in de techniek? Hoe zorg jedat zorg en welzijn betaalbaar blijven en bijvoorbeeld voor eenbetere coördinatie van de jeugdzorg? Hoe zorg je dat de creativeindustries een boost kan krijgen? Hoe zorg je voor eenverdere versterking van de kwaliteit van de lerarenopleidingen?

Hoeveel geld is er nodig voor die maatregelen?

“Ik noem nog geen bedragen. We laten dit eerst door externennarekenen voordat we die op 1 april naar buiten brengen.”

De politieke partijen zijn al heel druk met het schrijvenvan verkiezingsprogramma’s. Hoe denkt u ze nog te kunnenbereiken?

“In 2009 hebben wij al heel veel externen over Kwaliteit alsopdracht gesproken, waaronder ook politici. Doordat wij onsinvesteringsplan begin februari al af hadden, hebben wij eenbepaald voordeel ten opzichte van anderen.”

1 april zijn de meeste verkiezingsprogramma’s af. Deze maandmoet het dus gebeuren.

“Het worden drukke maanden. Toch geloof ik niet dat je in eenmaand iets kunt laten gebeuren. Het is alleen mogelijk om iets telaten gebeuren als je een helder verhaal hebt dat maatschappelijkgedreven is. Een verhaal waarbij je het gevoel hebt, dat jouwagenda gedeeld wordt door anderen, niet alleen maar ‘een verhaal’maar ook een werkelijkheid die gedeeld wordt. Als je op 1 maartniets hebt en je kunt niet je ambities aangeven of geen heldereanalyse geven, dan kun je in een maand weinig bereiken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK