20e eeuws ambtelijk denken

Nieuws | de redactie
26 april 2010 | Internet is, aldus Strategy on Demand, een belangrijke aanjager van nieuwe business, betere dienstverlening aan klanten en nieuwe kansen om efficiënter en effectiever te werken. De '20 commissies' hebben echter vooral met een oude blik gekeken, zeggen de oud-collega's van Jan Kees de Jager.

‘In alle gevallen gaat het om innovatie binnen organisaties,tussen organisaties en tussen organisaties en hun klanten.Voorbeelden hiervan zijn de permanente innovatie zoals bij Bol.comals ook het recente rapport van de Raad voor Volksgezondheid enZorg over Gezondheid 2.0.

Als we vanuit dit perspectief aankijken tegen de recente ambtelijkerapporten dan is het resultaat nogal teleurstellend. In een enkelrapport wordt de invloed van Internet benoemd. Dat geldtbijvoorbeeld voor het rapport over bezuinigingen in de zorg. Ingeen van de rapporten wordt een begin gemaakt met het denken overde impact van Internet op de verschillende beleidsterreinen. Degebruikte paradigma’s zijn vooral 20ste eeuws! En dat terwijl ertoch legio mogelijkheden zijn.

We noemen er een paar:

–Stimuleren van het Nieuwe Werken om zo de CO2-uitstoot doorwoon-werk-verkeer (sterk) te verminderen. Zoals bekend levert juistdit reisverkeer een grote bijdrage aan de CO2-uitstoot inNederland.

–Gestructureerde inzet van Internet om de patient-arts-relatie teverstevigen en zorgketens efficiënter en effectiever in terichten.

–Betere digitale dienstverlening aan burgers door de overhead alsook mogelijkheden om interactieve beleidsvoorbereiding meerdigitaal te ondersteunen.

Het is te gemakkelijk om dit soort zaken te roepen en daar nietverder op in te gaan. Nodig is juist een verkenning van wat debestuurlijke agenda per beleidsterrein zou kunnen zijn. Het thema’Slimmer werken’ heeft in dit geheel bij ons al een eersteuitwerking. Slimmer werken 2.0 stelt organisaties in staatefficiënter en effectiever te gaan werken door het slim inzettenvan ICT en werknemers te empoweren met een resultaatgerichtfocus.

Door het slim gebruiken van kantoorruimte en ICT kan er bespaardworden op huisvestingskosten, reis- en energiekosten. Dezebesparingen zijn direct in duurzaamheid te vertalen doorverminderde CO2 uitstoot en minder gereden kilometers.

Tot Slimmer Werken 2.0 behoren zowel technologische alsorganisatorische en menselijke processen binnen en buiten deorganisatie. Dit biedt een groot aantal voordelen ten opzichte vande traditionele bedrijfsvoering. De belangrijkste voordelenzijn:

 • Toename productiviteit &tevredenheid:
  Door medewerkers verantwoordelijkheid te geven over de uitvoer vanhun werkzaamheden en het eindresultaat zullen ze meer vrijheidervaren en hun werk efficinter en effectiever uitvoeren. Bij KPNleverde verbeterde productiviteit al 8,5 miljoen euro op.
 • Reductie huisvestings- & reiskosten:
  Door het effectiever te gebruiken van de kantoorruimte, flexibelwerken en thuiswerken kan er bespaard worden op huisvesting- enreiskosten. Kosten gerelateerd aan het verhuizen van medewerkersintern zullen ook tot het verleden behoren. De jaarlijkstebesparingen op reiskosten loopt bij KPN op tot 5,5 miljoeneuro.
 • Verbeterde kennisdeling:
  Doordat het kantoor is ingericht om de verschillende werkscenario’ste faciliteren, zullen grenzen tussen afdelingen verdwijnen.Medewerker zullen sneller en gemakkelijker met elkaar in contactkomen, samenwerken en kennisdelen.
 • Duurzaamheid: reductie CO2 uitstoot
  Door het verminderen van het woon- werkverkeer door middel vanflexibel- en thuiswerken wordt de CO2 uitstoot van uw organisatieverminderd.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK