CDA en PvdA: “Veerman is mooi, mits”

Nieuws | de redactie
26 mei 2010 | De ‘onverkorte doorvoering’ van het rapport Veerman in een regeerakkoord lijkt kansloos. “Het hoger onderwijs is geen eiland en zal anderen in de kennissector moeten overtuigen mee te denken en te doen, voordat een volgend kabinet ‘Veerman’ wil overnemen. Die boodschap geven CDA en PvdA aan hbo, wo en studenten.

“We zijn niet gek”

In het debat in het academiegebouw in Utrecht lieten de partijenmerken niet echt onder de indruk te zijn van de eensgezindheid vanISO, LSVb, VSNU en Hbo-raad. Informeel werd tegen ScienceGuidegezegd vanuit de partijtoppen: “We zijn niet gek zeg. Niemandtekent even een blanco cheque omdat ze zeggen dat ze het samen eenszijn.” HO-specialisten als Hamer en Van Bijsterveldt zetten dan ookpuntige kanttekeningen bij zowel de inhoud als de aanpak van decommissie Veerman en de koepels die daar achter staan.

De PvdA meldt dat men nee zegt tegen de lijn uit dit advies vanruimte voor selectie aan de poort. “We hebben de experimentendaarmee gestaakt omdat duidelijk was dat zij niets opleverden. Dangaan we daar niet opnieuw proefjes mee nemen. Goedeintakegesprekken en de druk van het sociaal leenstelsel zijn genoegom studenten helder te laten kiezen wat ze willen”, aldus Hamer.D66 en het CDA delen die mening niet.

Ook over profilering van instellingen is men het niet eens. Welover het principe, maar niet over de consequentie daarvan, wantdeze is bij Veerman en de koepels te vaag, vinden de politici. Zovraagt het CDA om veel duidelijker verbindingen van het hogeronderwijs met vo en mbo als deel van de profileringskeuzes. De PvdAwaarschuwt dat het kiezen voor een profiel niet het automatismebetekent dat een universiteit dan kan gaan selecteren uitstudenten, “om dan te kunnen doen wat je wilt”.

Geen eiland

Op deze punten werd vanuit de studentenbonden en de hbo en wokoepels direct gereageerd. De politici concludeerden uit diereacties dat zij termen als selectie en matching verschillend en inde kern dus niet eensgezind interpreteren. Hamer beval hen daaromaan “zorg dat u het met elkaar eens bent over wat u afspreekt”.

CDA en PvdA vinden de steun voor het rapport Veerman vanuit hethoger onderwijs in de kern een onvoldoende draagvlak. De zorg omhet studiesucces, betere matching en de hoge uitval in hbo en womoet door veel meer partijen gedragen worden, vinden zij. Dedoorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo en havo-vwo-wo maken het in hunogen noodzakelijk dat het mbo en het voortgezet onderwijs intensiefbetrokken worden bij de invulling van het hoger onderwijs.

“Het hoger onderwijs is geen eiland. Voor het succes vanNederland en een plek in de Top 5 van de kennislanden is hetvoortgezet onderwijs en het mbo essentieel, ook vanwege deinvesteringen die wij daarin willen doen”, aldus Marja vanBijsterveldt. “Het voortraject van het hoger onderwijs willen wijsterker maken en dat maakt u ook sterker. Haal ze er dus bij als uVeerman wilt invullen.” Op dit punt werd de opvatting van het CDAbijgevallen door GroenLinks en de PvdA.

Geen HO in elke provinciestad

Meest opmerkelijk uitspraak in het debat kwam van AlexanderPechtold (D66). Hij vindt dat er te veel hoger onderwijsaanbod is,terwijl ons land een echte topuniversiteit ontbeert. “De afgelopenjaren leek het er wel op of elke provinciehoofdstad eenuniversiteit moest hebben of in elk geval een hogeronderwijsinstelling. Dat is toch gekkenwerk”, aldus Pechtold.

“Je moet het lef hebben alleen de beste te stimuleren enstudenten moeten daar uit kiezen. Dat is ook geen probleem want wehebben de Ov-kaart, zodat ze naar de universiteit of hogeschoolkunnen die bij hen past. Ons land moet nog een echtetopuniversiteit krijgen. Dat is goed voor het onderzoek met hetbedrijfsleven en voor het vestigingsklimaat.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK