‘Nederland moet welvarend en tolerant’

Nieuws | de redactie
27 augustus 2010 | Een coalitie met de PVV moet er niet komen. Bij de jaaropening van de HAN liet oud-minister en Wageningen-voorzitter Cees Veerman een scherpe opvatting blijken over het komende kabinet. Hij schetste hoe Nederland en vooral het HBO zijn kansen nu moet pakken. Want “relatief verarmen we. We zakken weg naar plaats tien bij de kennislanden en ook de uitval in het HO is veel te hoog”.

Veerman wees er in Arnhem op dat ons land moet snappen datwereldwijd “de markten heterogeniseren. De segmenten enafbakeningen van de markten worden steeds minder stabiel, er isveel minder sprake van een op een relaties tussen productie enafname van producten. Zoals er ook veel minder een op een relatieszijn tussen beroep, opleiding en functie in de economie ensamenleving van vandaag.” Met die boodschap van Veerman kon het HBOhet dus voor de komende jaren.

Veerman kwam tot deze redenering vanuit het besef dat bij dezeer snelle veranderingen van deze tijd de sociale en economischeactiviteiten vaker en sneller aan het vervloeien zijn. “En daarworden mensen – en niet in de laatste plaats bestuurders – onzekervan.” Planning en zekerheid in de economie zoals die na 1945ontstonden, zijn passé. “Processen hebben veel minder stabiele,planmatige vormen nu, dus flexibiliteit moet daarom omhoog, deaanpassingsvermogens en kennisfactor dus ook.”

“Relatief verarmen we als Europa doordat anderen snellerwelvarender worden.” Ook dat vereist snellere aanpassingen en hethoger onderwijs en ons land als geheel vertonen hier onvoldoendesens of urgency. “We wilden toch de Lissabondoelstellingenhalen? We zouden toch veel gaan investeren in onderzoek? Nou, westaan daarbij nu onderaan in de EU, we zakken weg naar plaats tienbij de kennislanden in de wereld en de uitval in ons hogeronderwijs is veel te hoog.” Veerman onderstreepte dat in zijn rapport benadrukt wordt dat “het niveau in hetHBO daarom omhoog moet. Want nu is het nog te laag voor deze snelleontwikkelingen en flexibiliteit. Studenten willen ook uitgedaagdworden, maar je moet het dan wel serieus doen.

Veerman waarschuwde voor ‘me too’ gedrag, datverspilling in het HBO veroorzaakt. Bij de profilering van dehogescholen zouden zij juist hun onderscheidende kenmerken moetenbenadrukken. “Er zijn bij de Hogeschool INHolland 600 minoren, zobegreep ik. Daar kan toch geen student uit kiezen? Waarom moet dat?Dat is toch verspilling?”

De oud-minister pleitte voor een aanpak aan de hand van zijnHO-advies, die ons land “een welvarend en tegelijk tolerant landlaat worden.” Een nieuw kabinet moet daarop inzetten. De coalitiewaaraan nu gewerkt wordt “die moet er natuurlijk niet komen” zeiVeerman daarbij met een schijnbaar zijdelings gebaar. Aangezienvelen in het CDA in Veerman een toekomstig vice-premier ofpartijleider zien, was deze publieke kanttekening op dit momentzowel explosief als glashelder.


Voor een reportage van de jaaropening door HAN-TV klikt u hier.
Voor het volledige videoverslag van de jaaropening klikt u hier.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK