Check uw eigen krimp

Nieuws | de redactie
17 november 2010 | Wat betekent krimp van de bevolking voor het onderwijs? Een nieuwe tool kan u helpen uw eigen situatie te berekenen. Tegelijk is de doordenking van de demografische omslag nog maar net begonnen, zo blijkt.

Gerbuik voor uw analyse de ‘krimpbarometer‘ die DHV heeftontwikkeld. Op een klikbare kaart van Nederland is te zien wat”dreigt te gebeuren, als gemeenten geen maatregelen nemen om depijn van krimp te verzachten.” Die pijn komt onder meer totuitdrukking in sluiting van scholen. Wat betekent dit voor hetonderwijs, en dus ook voor lerarenopleidingen en de kennissector inden brede, de komende decennia? De cijfers zijn niet mis.

De krimpbarometer laat zien dat er verspreid over heel Nederlandover 15 jaar 703 basisscholen minder (nodig) zijn dan nu. Inzeventig regio’s sluiten tot 2025 734 scholen de deuren. Slechts invijf regio’s neemt het aantal basisschoolleerlingen nog zoveel toedat er scholen bijgebouwd moeten worden.

Almere gaat met 12 nieuwe scholen aan kop, gevolgd door hetWestland (+10), Amsterdam e.o. (+7), Lelystad (+1) enTilburg/Waalwijk (+1). DHV kan er een schooltje of wat naast zittenmet haar prognose, maar het algemene beeld is helder: in heelNederland krijgen we te maken met bevolkingskrimp.

Hoe erg is dit nu eigenlijk?

Nederland Kennisland pakt dit op om er een nadere analyse aan tewijden. “De krimpbarometer spreekt over schoolsluiting als eenpijnpunt. Ik kan me best voorstellen dat dat voor sommige mensenook zo voelt. Het zal je werkplek maar zijn die daar wordtopgeheven.

Hoewel. Het lerarenkorps is dusdanig vergrijsd dat zelfs – ofmisschien juist – krimpende scholen nog met personeelstekorten tekampen hebben of krijgen. Toch zullen de 734 scholen die overbodigworden voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking helemaalgeen pijnpunt zijn. Er zijn immers veel minder leerlingen, en er isdus ook geen behoefte meer aan die scholen. In de meer stedelijkegebieden is er altijd nog wel een andere basisschool opfietsafstand.

Scholensluiting wordt pas een probleem als voor gezinnen de afstandtot de dichtstbijzijnde nog wel open school te groot wordt. En dankan de door DHV opgemerkte verslechterde toegang tot openbaarvervoer nog eens extra zout in de wonde strooien.

Waarschijnlijk is het aantal gezinnen dat daar daadwerkelijk lastvan krijgt echter beperkt. In elk geval zijn er grote delen vanNederland waar mensen er helemaal niets van gaan merken. In deKenniseconomie Monitor 2010 maken we het argument datschoolsluiting in Nederland vooral in de regio’s langs delandsgrenzen wel eens een probleem kan worden. Bepaalde landelijkegebieden zitten ook in de gevarenzone.”

Openhouden tegen elke prijs?

Waar de problemen serieus worden, moeten ze ook serieus genomenworden. Niet alleen omwille van de daar wonende ouders, maar ookomdat toegang tot primair onderwijs van cruciale betekenis is voorde Nederlandse samenleving en economie, stelt Kennisland. “Deinstinctieve reactie bij veel beleidsmakers en politici is omscholen zo lang mogelijk open te houden. Niets op tegen. Het isechter de vraag of het koste wat kost openhouden van scholen altijdeen goede oplossing is.”

“Onderwijs moet immers zowel toegankelijk als goed zijn. Kwaliteitvan onderwijs mag daarom niet uit het oog worden verloren bij dezoektocht naar strategieën om met krimp in het onderwijs om tegaan. Dat punt mist nu (nog) te vaak in de beleidsstukken. Dat isjammer, want de krimpregio’s bieden op dat terrein juist volopkansen voor innovatie.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK