Een nieuwe ambitieboete

Nieuws | de redactie
19 april 2011 | "OCW meldde bijna ongemerkt een pakket ingrijpende bezuinigingen," zeggen internationale studenten van NEWS. "Onder het kopje ‘reorganisatie internationalisering’ zet het kabinet zijn ambities om met de wereldtop mee te doen bijna achteloos bij het grof vuil."
“Zo worden er geen Huygens-beurzen meer gegeven aan talentvolleNederlandse studenten om aan een buitenlandse topuniversiteit zoalsOxford, Harvard of Columbia te studeren. Omgekeerd wordtbuitenlands talent ook niet meer naar Nederland gehaald. Zelfs hetLibertasprogramma waarmee politiek geëngageerde topstudenten uitdictatoriale landen zoals Wit-Rusland en Zimbabwe in Nederland eenstudie kunnen volgen, wordt gestopt.

Luttele opbrengst, grote schade

Er is ook geen geld meer voor de Nederlandsewetenschappelijke Instituten in het buitenland die de banden tussenNederlandse en buitenlandse universiteiten en onderzoekersversterken. Vele andere organisaties die zich inzetten voor deinternationalisering van het Nederlandse onderwijs worden forsgekort. De opbrengst? Een luttele € 12 miljoen in 2015. En datterwijl het effect van deze ondoordachte, onverstandige en onnozelebezuiniging bijzonder groot is.

Het afschaffen van de Huygens Beurzen heeft bijvoorbeeldverstrekkende gevolgen voor de positie van Nederland als mondialekenniseconomie. Dankzij de Huygens Beurs kunnen wij als nederlandsestudent op dit moment aan prestigieuze instellingen als de ColumbiaUniversiteit in New York, de London School of Economics of deUniversiteit van Oxford studeren. Wij studeren niet extra lang uitluiheid, maar uit ambitie.

Wij zijn niet naar het buitenland gegaan om musicals aanBroadway of op het West End te bekijken, maar om het besteonderwijs te krijgen. Hier hebben wij het voorrecht om in kleinegroepjes onderwijs te krijgen van gerenommeerde professoren dieeigenhandig de imposante bibliotheken hebben volgeschreven waar wijvol bewondering studeren. Ondertussen komen wereldleiders entopacademici hier samen om door middel van lezingen en symposia dediscussie met de kritische studenten aan te gaan. Leven en studerenin het hart van het wereldwijde politieke en academische debat iseen stimulerende en verrijkende ervaring, maar helaas binnenkortalleen nog voor de allerrijksten weggelegd.   

Toekomstige investering in ambitie zinloos?

Enkelen van ons kunnen daar ook heel persoonlijk over vertellen.Niet alleen maar in beleidsmatige zin. “Studeren in de VerenigdeStaten is ontzettend duur. Alleen het collegegeld bedraagt al meerdan €30.000. De Huygens Beurs was daarmee voor ons noodzakelijk omonze wetenschappelijke en maatschappelijke ambities te kunnenverwezenlijken. Wij zijn blij dat wij deze kans hebben gekregen,maar teleurgesteld en bedroefd dat het kabinet toekomstigeinvesteringen in gemotiveerde studenten met internationale ambitieszinloos acht,” vertellen Ruben Zandvliet en ikzelf, HansHindriks, als bursalen aan de Columbia University in NewYork.

Martijn Mos, University of Oxford, denkt daar min of meerhetzelfde over, zo meldde hij ons: “Er zijn veel topstudenten die,net als ik, wel een voet tussen de deur weten te krijgen aan deinstelling en opleiding van hun dromen, maar die zonder financiëlesteun de kans die ze krijgen aan zich voorbij moeten laten gaan.Het gevolg hiervan is dat toponderwijs een elitegoed wordt en datde algehele kwaliteit van Nederlandse studenten zal dalen.Nederland hoort trots te zijn op haar beste studenten. Dit zou zichlogischerwijs vertalen in actieve ondersteuning, en niet inkortzichtige bezuinigingsmaatregelen die van Nederland eerder eenlijdend dan een leidend kennisland maken.”

“Hier voel ik me voor het eerst in mijn leven echt ‘onwetend’ enword ik omgeven door mensen die veel duidelijkere denkbeeldenhebben dan ik,” is de ervaring van Hannah Jongsma. Zij zit aan deLondon School of Economics en zegt: “Dat is af en toe ergfrustrerend, maar zonder deze studie had ik nooit zo helder enkritisch leren denken. Het volgen van een studie aan de LSE wasvoor mij niet mogelijk geweest zonder Huygensbeurs en ik geniet dannog elke dag van deze kans.  Ik zou het daarom eeuwig zondevinden als toekomstige studenten deze kans niet meer gegund wordt.Niet alleen voor henzelf, maar zeker ook voor Nederland alskennisland.”

Het maximale er uit halen

Investeringen die in ons land zo worden gedaan, laten zichdubbel en dwars terugverdienen. Het Nederlandse Hoger Onderwijsheeft veel baat bij de ruim 300 buitenlandse topstudenten die hierjaarlijks met een Huygens Beurs onderzoek komen doen en kenniskomen delen. Omgekeerd zorgt het Huygens programma ervoor dat demeest ambitieuze en gemotiveerde Nederlandse studenten de kanskrijgen het maximale en het optimale uit hun academischemogelijkheden te halen.

Nu in Nederland extra-curriculaire activiteiten zoals eenbestuursjaar, of verbreding en verdieping door middel van eentweede studie, vanaf 2012 indirect worden ‘beboet’, krijgen demeest ambitieuze studenten niet alleen onterecht het stempel ‘lui’opgeplakt, maar wordt hen ook de enige mogelijkheid ontnomen om eentopopleiding aan een buitenlandse universiteit gefinancierd tekrijgen. Halbe Zijlstra mag het dan wel hebben over een onschuldigklinkende ‘langstudeerdersboete’ maar voert in feite een’ambitieboete’ in. Wie het maximale uit zichzelf wil halen, hoeftop de overheid niet meer te rekenen.

Kapitaalvernietiging

De meeste van de ruim 100 Huygens bursalen keren elk jaar na hunbuitenlandse studie terug naar Nederland om hier een carrière tebeginnen. Door deze bezuinigingen zal het aantal afgestudeerden meteen internationaal topdiploma afnemen. Dat zal ook hetbedrijfsleven raken, waar de vraag naar internationaal opgeleidjong talent de komende jaren alleen maar zal groeien.

Het ontvangen van een Huygens beurs zien wij niet als eenvrijblijvend cadeau. Niet als een plakplaatje van de juf voor goedeprestaties tijdens onze bacheloropleiding in Nederland. Wij willengraag iets terug doen en ambiëren een wetenschappelijke ofmaatschappelijke carrière in Nederland. Onze internationaleervaring is daarin heel erg waardevol. Het afschaffen van deHuygens Beurs levert een besparing op van drie miljoen euro perjaar. In feite is het kapitaalvernietiging. Om dat te begrijpenhoef je niet eens aan Oxford te hebben gestudeerd.”  

Hans Hindriks en Hannah Jongsma
Hans is voorzitter van NEWS New York en Hannah Jongsmaonderzoeksassistent bij het NEWS onderzoeksbureau, deel vande stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS).www.newstudent.nl 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK