Marie Curie-grant voor UvA-onderzoek jeugdcriminaliteit

Nieuws | de redactie
28 juli 2011 | 70 % van de jongeren in justitiële jeugdinrichtingen kampt met psychische problemen. Wat is de relatie tussen psychopathologie en crimineel gedrag onder jongeren? Met de Marie Curie-grant van € 150.000 op zak zal Machteld Hoeve (UvA) hier aan Columbia University onderzoek naar doen.

Hoewel ook in Europa bekend is dat er bij jongeren die metjustitie in aanraking komen relatief vaak sprake is vanpsychopathologie, is er nog weinig onderzoek gedaan naar deachterliggende verklaringen voor geestelijke-gezondheidsproblemenvan jonge delinquenten. Over de gevolgen van deze problemen isevenmin weinig bekend.

“In de Verenigde Staten beschikken wetenschappers over veel meerkennis en gegevens op dit gebied’, vertelt forensisch orthopedagoogMachteld Hoeve, die werkzaam is bij de afdeling Pedagogiek,Onderwijskunde en Lerarenopleiding aan de UvA. ‘Voor mij is het dusheel mooi dat ik naar de VS mag om mijn onderzoeksvoorstel daar uitte voeren. Ik kan daar aan de slag met grote aantallen reedsverzamelde data, waarmee ik mijn onderzoeksvragen hoop te kunnenbeantwoorden.”

Meisjes maken ‘inhaalslag’

Hoeve gaat onder meer onderzoeken waarom veel delinquentejongeren wél psychische problemen hebben en anderen niet. Hierbijonderzoekt zij onder meer wat de gezinssituatie van de jongeren is,en of zij te maken hebben gehad met traumatische gebeurtenissen.Ook wil de forensisch orthopedagoog bekijken of psychopathologie dekans op recidive  vergroot. Hierbij wil Hoeve ook onderscheidmaken tussen de verschillende vormen van psychopathologie,aangezien een gedragsstoornis heel andere consequenties kan hebbendan bijvoorbeeld een depressie.

Ook bekijkt Hoeve de verschillen tussen jongens en meisjes. “Vanoudsher zijn jongens oververtegenwoordigd in justitiëlejeugdinrichtingen, maar inmiddels zijn de meisjes bezig met een”inhaalslag”. Algemeen werd aangenomen dat meisjes vakerinternaliserende problemen zoals depressie en angst vertonen, maarsommige wetenschappers vragen zich nu af of de verschillen tussenjongens en meisjes in justitiële jeugdinrichtingen wel werkelijk zogroot zijn.”

Verschil jongens en meisjes

Hoeve heeft een tweejarige Marie Curie-grant ontvangen. Heteerste jaar van haar onderzoek voert ze uit in New York aanColumbia University, waar zij in een interdisciplinair team komt tewerken op de afdeling Psychiatrie.

“Voor mij een nieuwe, inspirerende omgeving – het is altijdleerzaam om je vakgebied vanuit meerdere disciplines te bekijken.Op deze manier leer ik ook weer meer over andereonderzoeksmethoden.” In het tweede jaar van het door de MarieCurie-grant gefinancierde onderzoek keert ze terug naar Nederlandom het onderzoek aan de UvA voort te zetten.

Een van de uitdagingen voor Hoeve zal de vergelijking van deAmerikaanse gegevens met de Nederlandse zijn. “Sowieso is deAmerikaanse situatie al heel divers, omdat bijvoorbeeld dewetgeving van staat tot staat verschilt. Daarnaast verschilt deNederlandse situatie van de Amerikaanse – in de V.S. is drugs perdefinitie illegaal, net als prostitutie, in Nederland is dewetgeving liberaler. In de V.S. dragen jongeren vaker een wapen,aangezien wapens gemakkelijker verkrijgbaar zijn dan in Nederland.Het is dan ook een mooie kans dat ik in het tweede jaar eenonderzoek in Nederland kan opzetten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK