Zijlstra op de bres voor Duitse studenten

Nieuws | de redactie
7 juli 2011 | OCW ziet in de aanwezigheid van Duitse studenten in het HO veel pluspunten. Zijlstra wijst op “hun motivatie en achtergrond” die hen “een verrijking voor het Nederlandse hoger onderwijs” maakt. “Een verlaging van het gemiddelde budget per student door de aanwezigheid van Duitse studenten is niet aan de orde."

Op vragen van zijn partijgenote Anne-Wil Lucas werpt Zijlstragedachten van een terugdringing van het aantal buitenlandsestudenten – en vooral de vele Duitsers onder hen – expliciet van dehand. “Buitenlandse studenten zijn welkom in Nederland; door hunmotivatie en achtergrond zijn ze een verrijking voor hetNederlandse hoger onderwijs,” onderstreept hij in antwoord op deVVD-vragen.

“In de huidige bekostigingssystematiek neemt de Nederlandseoverheid haar verantwoordelijkheid voor de financiering van hethoger onderwijs van EU-burgers en dat wil ik ook zo houden. In deStrategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap zal ikeen voorstel doen voor meer sturing in de bekostiging opkwalitatieve prestaties en minder op studentenaantallen.”

Daar komt een kwalitatief argument voor de Nederlandse studenten zijn kennis en competenties bij. “De arbeidsmarkt vraagt omafgestudeerden met internationale bagage. Dit kan door studentengeheel of gedeeltelijk een opleiding in het buitenland te latenvolgen of door het creëren van een internationale leeromgeving inNederland via het aantrekken van buitenlandse studenten. Dat heeftpositieve effecten op de onderwijskwaliteit.

Ook de WRR en AWT benadrukken het belang van het benutten vanbuitenlands kennispotentieel. Ongewenst zou zijn wanneer weinstellingen overeind houden om Duitse studenten op te leiden. Eenverlaging van het gemiddelde budget per student door deaanwezigheid van Duitse studenten is niet aan de orde. In principeis de ontwikkeling van het macrobudget gebaseerd op het geraamdeaantal studenten.”

U leest de vragen van VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK