Kansen voor topsectoren in China

Nieuws | de redactie
20 oktober 2011 | De topsectoren bieden mogelijkheden tot betere samenwerking met China. Toch worden die nog te weinig benut, stelt de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) naar aanleiding van studies naar de waardering in China voor Nederlands onderwijs en onderzoek.

In opdracht van het AWT hebben International Top Talent en hetonderzoeksbureau EIM onerzoek gedaan naar hoe Chineseonderzoekspartners de samenwerking met Nederlandsekennisinstellingen ervaren en naar hoe internationale ondernemersuit de topsectoren het werken in China ervaren en welkemoeilijkheden ze daarbij tegenkomen.

Nederlandse kennissector hoog gewaardeerd

Uit het onderzoek van International Top Talent blijktdat Chinese onderzoekspartners de kwaliteit van het Nederlandsonderwijs en onderzoek hoog vinden. Zij waarderen met name de opencultuur in Nederland en het vermogen van Nederlandse instellingenom kennis om te zetten in toepassingen of producten. Ook zien zijde excellentie van Nederland op een aantal topsectoren zoalsagrofood en water.

De Chinese onderzoekspartners ervaren de samenwerking metNederlandse onderzoekers echter als ‘low-profile’ en op de kortetermijn gericht, met weinig betrokkenheid van de Nederlandseoverheid en beperkte financiële inzet aan Nederlandse kant. Hetzijn vaak de Chinese partners die de samenwerking willenintensiveren en uitbreiden. Van Nederlandse zijde is daar volgenshen niet altijd belangstelling voor.

Knelpunten in samenwerking

Onderzoeksbureau EIM ondervroeg 500 innovatieve eninternationaal actieve Nederlandse ondernemingen uit de negentopsectoren, die het kabinet vorig jaar presenteerde. Het blijktdat meer dan 60% van deze bedrijven actief is in China. Ditvarieert van import en export tot samenwerking op het gebied vankennis en innovatie.

Veel bedrijven ervaren knelpunten in de samenwerking met China(taal- en cultuurbarrières, juridische issues) maar niettemin is demeerderheid van plan om de komende jaren haar activiteiten in Chinauit te breiden. Bedrijven die nu al samenwerken met een Chinesepartner op het terrein van kennis en innovatie zijn daarin zelfsnog ambitieuzer.

Een grote meerderheid van de in China actieve bedrijven zietmeerwaarde in het gezamenlijk optrekken met kennisinstellingen, derijksoverheid en andere Europese en Nederlandse bedrijven. Detopsectorenaanpak biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK