De stille triomf van Tanja

Nieuws | de redactie
15 december 2011 | De Eerste Kamer blokkeert de aanval op de geestelijke vrijheid omwille van het zogeheten ritueel slachten. Politiek is dit een onverwachte overwinning van één Tweede Kamerlid met als specialisme het HO-beleid, Tanja Jadnanansing (PvdA).

De afwijzende meerderheid in de Senaat is opvallend breed endiep. Dat is daarom zo opmerkelijk, omdat de goedkeurendemeerderheid in de Tweede Kamer ook al breed en diep was. Dat leekalthans zo op het eerste gezicht.

Zwenking bij het seculiere midden

In beide Kamers waren drie partijen in elk geval voor eenverbod: de SP, PVV en Partij voor de Dieren. En in beide Kamerswaren drie partijen in elk geval contra een verbod: CDA, CU en SGP.Die lijnen in het zand zijn getrokken kortom.

De zwenking in de parlementaire opstelling kwam dus voor bij departijen van het seculiere midden. In de Eerste Kamer trekken zijvooralsnog bijna in hun geheel de conclusie, dat de grondwettelijkevrijheden als die van godsdienst en geweten, onderwijs enmeningsuiting, inclusief de academische vrijheid boven casuïstiekhoren te gaan. Dat was in de Tweede Kamer anders.

Althans, dat leek zo op het eerste gezicht. Binnen deKamerfracties van dat seculiere midden (VVD, PvdA, D66 en GL) wasde eensgezindheid echter broos. Zo broos dat bij hoge uitzonderingafwijkend stemgedrag op grond van gewetensbezwaren werdgeaccepteerd. Zelfs binnen de PVV gebeurde dit, vanwege de opandere thema’s vaak luide verdediging van de Israëlischepolitiek.

Eén van de Kamerleden die niet meestemde met de eigen fractie,maar met het CDA en zijn bondgenoten in deze wasPvdA-HO-woordvoerder Tanja Jadnanansing. Zij verloor dus bij diestemming met hen.

Grondwetsmeerderheid

Haar partijgenoten in de ‘chambre de réflexion’ aan de overzijdevan het Binnenhof geven haar nu gelijk. Geestelijke vrijheid is devrijheid van de andersdenkenden waar je het niet mee eens wiltzijn, zoals Rosa Luxemburg het haar Marxistische volgelingen rond1900 al trachtte uit te leggen. Die grondslag voor ook deacademische vrijheid blijft nu dus onverkort.

Naast de Kunduz- en EU-meerderheid voor Rutte in de Tweede Kamervan VVD, PvdA, CDA, D66 en GL is er in de Senaat nu dus ook eenGrondwetsmeerderheid van diezelfde samenstelling. Hier gaan we meervan horen en van merken. En één van de stille bruggenbouwersdaarvoor is Tanja Jadnanansing.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK