Van Vught gaat profilering toetsen

Nieuws | de redactie
16 januari 2012 | Oud-UT-rector en Barroso-adviseur Frans van Vught trekt de reviewcommissie die de prestatieafspraken met de HO-instellingen moet bewaken, samen met nog enkele zwaargewichten. Daarmee lijkt het kabinet toch een zware ‘regisseur’ voor de uitvoering van 'Veerman' aan te wijzen.

De “reviewcommissie met een onafhankelijke voorzitter” moet voorhet kabinet er “nauw op toezien dat het benodigde tempo en degewenste stelselopbrengsten gerealiseerd worden.” In juli 2011meldde ScienceGuide al dat OCW voor een dergelijke zwareclub de blik richtte op de groep Leading Experts van hetSiriusprogramma. Deze heeft van alle HO-instellingenkwaliteitsprofielen en -plannen reeds kritisch geanalyseerd. Haarvoorzitter: Frans van Vught.

Nog vier zwaargewichten

Naast Van Vught zal vanuit de industrie Jan Kamminga in decommissie komen, een partijgenoot van de staatssecretaris enoud-voorzitter van diens VVD. Vanuit het HBO en de kwaliteitszorgkomt Olchert Brouwer, die niet alleen tweede man is geweest van deNVAO, maar ook voorzitter van de HAN en de AHK. Ook viel hijeen tijdlang in als voorzitter van de HBO-raad. Brouwersprikkelende visie op de hypocrisie van de HO-bekostiging in hetlicht van ‘Inholland’ leest u hier. 

De onderwijsonderzoeker van TIER en UvA-hoogleraarHenriëtte Maassen van den Brink en Arie Nieuwenhuijzen Kruseman(KNMG-voorzitter) zijn de andere twee leden van de reviewcommissie.Kruseman was rector van de Universiteit Maastricht en decaan van demedische faculteit aldaar.

Nummer 1 in 2008

Van Vught heeft voor het werk in dereviewcommissie het voordeel, dat hij na zijn Twentse periodevooral in Brussel is gaan werken en zo een brede blik op deprestaties van het HO kan werpen. Eens te meer omdat hij daar in samenwerking met het gezaghebbende Duitse CHEde opzet van de multidimensionale ranking van EuropeseHO-instellingen in gang heeft kunnen zetten. Als adviseur vanpresident Barroso speelt hij in het kennisdiscours en -beleid opEuropees niveau dan ook een wezenlijke rol. In 2008 werd Van Vughtdaarom al eens de nummer 1 van de ScienceGuide Top 10.

Voor zijn komende rol is het pikant wat hij zeer recent zei overhet debat over verdergaande schaalvergroting in het HO en devoornemens van universiteiten in de Randstad om tot fusiebewegingen te komen. “The merging ofuniversities has become an international trend. Severaluniversities in Denmark, Germany and England have merged, forexample. All for more or less the same reason: to competeinternationally and to create a larger investment capacity,particularly in research. I believe the merging of the three Dutchuniversities could result in an excellent university. But only ifthey focus on bringing the best departments together. To besuccessful internationally as a university one has to be rich,rather than very big.”

Advisering aan HBO

Ook in het HBO is Van Vught actief als meedenker en adviseur. Defederatie van Europese HBO-koepels heeft hem bijvoorbeeld gevraagdde mensen van veertien hogescholen uit diverse Europese landen tebegeleiden bij de ontwikkeling van hun praktijkgestuurd onderzoeken de succesfactoren en indicatoren daarvoor. Behalve de partnersuit hun EDUPROF project heeft ook Vlaanderen een vertegenwoordigerafgevaardigd en de Catalaanse ‘HBO-raad’ volgt dit project eveneensnauwgezet.

Wat betreft van Vughts langere termijn visie op het hogeronderwijs en de rol van de Europese ranking als vorm vankwaliteitstoetsing is het interessant de eerste recensie te lezen die de Vlaamse vice-premierFrank Vandenbroucke – nu UvA-hoogleraar – voor ScienceGuide gaf vanzijn boek Mapping the Higher Education Landscape.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK