e-Learning in strijd tegen studie-uitval

Nieuws | de redactie
16 februari 2012 | In 2006 hebben onder meer 15 universiteiten en 37 hogescholen het Actieplan e-Learning van SURF in het leven geroepen om te investeren in studiesucces. De resultaten van die inspanningen zijn nu verzameld in een database. Succesverhalen en leermomenten onder de loep.

Het Nationaal Actieplan e-Learing is een gezamenlijk initiatiefvan de VSNU, HBO-raad, SURF en het Ministerie van OCW. Doel was in2006 het studierendement te verhogen en de in-, door- en uitstroomvan studenten in het hoger onderwijs te verbeteren. Dat moestgebeuren door innovatieve (ICT-)toepassingen op brede schaal in tezetten in het onderwijs.

Studieloopbaanbegeleiding

Op de website van SURF, zijn de resultaten van datgrootschalige plan nu beschikbaar. Eén van de projecten die hetActieplan in 2006 heeft gelanceerd is de website KiesActief,een speciale toolkit om studenten om studenten te helpen inzien ofde studie past bij hun interesse en competenties. In 2011 werd20.000 keer gebruik gemaakt van KiesActief. 

In het rapport rond de kieswijzer voor aankomend studenten wordtde Tool geroemd als laagdrempelig instrument in de begeleiding vanaankomend studenten. “het instrument zet aan tot reflectie bijstudenten over hun goede en minder goede punten en geeft zerichting in hun ontwikkeling”, zo stelt het rapport. Met KiesActief wordt in de toekomstbeoogd de studieuitval bij HO-deelnemers aan het project met 5%terug te dringen.

Ook voor loopbaanbegeleiders biedt de Tool uitkomsten, omdat vanalle leerlingen wordt bijgehouden hoe ze staan in huntoekomstplannen en onderwijsambities. Eén van de begeleidersreageert dan ook enthousiast. “Het leuke van KiesActief is dat iknu ook eens met de goede gemotiveerde studenten spreek. Dat geefteen hele andere kijk op studieloopbaanbegeleiding”

Bèta-talent behouden

Het project TELMME, Technology Enhanced Learning  ofMathematics for Masters Education, is een project van de 3TU, omaankomend masterstudenten via digitaal toets- en oefenmateriaalgedegen voor te bereiden op het vereist wiskundeniveau in demasterfase. Studenten die deelnamen aan het project zag hungemiddelde scores in de wiskunde stijgen met 0,5 tot 1,5 punt.

In totaal zijn er ruim 22 projecten uitgevoerd met behulp vaninvesteringen van SURF. De projecten in Actieplan e-Learningkenmerkten zich door de intensieve samenwerking tussen deverschillende instellingen. Naast universiteiten en hogescholen,deden ook scholen in het primair en voortgezet onderwijs mee aan deprojecten.

Deze sector-overschrijdende benadering leidde tot intensievesamenwerking tussen onderwijsinstellingen over de sectoren heen. Zobereikte het programma nationale impact, stimuleerde hetketendenken en leverde een grote hoeveelheid breed toegankelijkmateriaal op rond de thema’s: studieloopbaanbegeleiding, verbeterenkwaliteit instroom, aansluiting op de beroepspraktijk endocentprofessionalisering.

Voor meer informatie over de achtergronden en resultaten vanhet Nationaal Actieplan e-Learning kunt u terecht op de website


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK