Rutte voert leerrechten in

Nieuws | de redactie
30 maart 2012 | HO-deeltijd wordt niet langer door de overheid bekostigd. De ministerraad stemde hiermee in. Wel komen er beurzen voor zorg, onderwijs en topsectoren. De introductie van de vouchers is hiermee een feit.

De stevige ingreep in het HO-bestel komt niet als eenverrassing. ScienceGuide publiceerde enkele weken terug aldat deze maatregel van het kabinet aanstaande was.Vandaag stemde ook de ministerraad in met de plannen die met namebij sommige grote HBO-instellingen zeer zware gevolgen gaat hebben. 

Geen budgetwijziging

ScienceGuide rekende al voor dat met name Fontys en deHvA de maatregel zwaar gaan voelen. Bovendien zijn delerarenopleidingen, een tekortsector, de grootste verliezers bijdeeltijdprivatisering. Dat laatste wil het kabinet gaan ondervangenmet een beurzensysteem, zo laten de bewindslieden in een eerstereactie weten.

“Deeltijdstudenten in de sectoren met een bijzondermaatschappelijk en economisch belang, zoals onderwijs, zorg en detopsectoren, krijgen een beurs. Daarmee kunnen zij zich inschrijvenbij de instelling met het beste aanbod.” Met die maatregelverandert er volgens het kabinet dan ook niets in het budget. “Hetgeld dat nu aan bekostiging wordt besteed, wordt dan uitgekeerd inbeurzen.”

Deze ingreep van het kabinet is dan ook geen netto bezuinigingmaar een fundamentele stelselhervorming zoals het hoger onderwijsdeze sinds de invoering van de WHW niet meer heeft gekend.

Leerrechten terug in beleid

Binnen het deeltijdonderwijs van HBO en WO worden door dezeingreep twee van de meest omstreden beleidsconcepten tegelijkertijdingevoerd. Namelijk een open bestel van alleen geprivatiseerdaanbod en het concept van de leerrechten, zoals dit in de jaren ’80 doorRoel  In ‘t Veld werd ontwikkeld voor minister Deetman enenkele jaren geleden door staatssecretaris Nijs en haar opvolgerMark Rutte opnieuw op de agenda werd gezet.

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de koepelvan de particuliere deeltijdsector,  is verheugd met deregeringsplannen. “De staatssecretaris stimuleert met dit voorsteldat aanbieders in zowel bekostigd als privaat onderwijs – binnen deeisen die verbonden zijn aan erkend Hoger Onderwjis – zorgen vooreen toegankelijk, flexibel en kwalitatief goed aanbod vandeeltijdopleidingen dat aansluit op de wensen van dedeelnemers.”

Meer deeltijders verwacht

De NRTO stelt dat vraagsturing de deelname aan de tekortsectorenzal stimuleren en haalt daar een onderzoek van de SEO Economisch Onderzoek voor aan. Volgens SEOleidt financiering van deelnemers in plaats van bekostiging van deonderwijsinstelling zelf ertoe dat meer mensen een(deeltijd)opleiding gaan volgen. Op dit moment loopt het aantaldeeltijdstudenten juist terug.

Stijging van het aantal werkenden dat een (deeltijd)opleidingvolgt is niet alleen een doelstelling in de Strategische Agendavoor het Hoger Onderwijs van de staatssecretaris maar ook eenEuropese doelstelling in de zogenaamde Lissabon-agenda.

UPDATE: reactie VSNU en HBO-raad

De HO-koepels laten in een reactie weten ontstemd te zijn overde kabinetsplannen. “Het kabinet breekt feitelijk met hetrecht dat elke Nederlander een door de overheid betaalde hogereopleiding mag volgen, want dat recht wordt hiermee beperkt tot hetvoltijds onderwijs,” stelt HBO-raad voorzitter Thom de Graaf in eeneerste reactie. 

Wie door werk of gezin niet voltijds kanstuderen, kan alleen nog een deeltijdbeurs krijgen in de enkelestudies die de overheid voorrang geeft. De ambitie hetopleidingsniveau van Nederland te laten stijgen wordt hiermeedirect geschaad. Het idee is strijdig met de kwaliteitsagenda voorhoger onderwijs van kabinet enhogescholen.” 

Net als de HBO-raad, vreest ook de VSNU dat door hetprivatiseren veel deeltijdopleidingen in gevaar gaan komen en dedeuren moeten sluiten. Volgens de WO-koepel wordt daarmee hetmaatschappelijk belang van een hoog opgeleide beroepsbevolkinggeschaad.

De HBO-raad merkt ten slotte nog een organisatorisch probleem opdat heel het HBO raakt. Het deeltijdonderwijs is nu nogverweven met het voltijdaanbod. Dat betreft 15% van het totaal; duszo’n 6.000 medewerkers of 4.500 hele formatieplaatsen. Het moetenstoppen met deeltijd uit onzekerheid leidt zo tot forsereorganisaties die ook het voltijdonderwijs directraken. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK