Iedereen les van immigranten

Nieuws | de redactie
25 april 2012 | De tiener van nu krijgt dagelijks honderden impulsen van Twitter, Facebook en Blackberry. Tegelijkertijd krijgen ze les van ‘digital immigrants’ die ‘onuitstaanbaar traag’ zijn. Leren die tieners nu echt anders dan hun voorgangers vraagt ScienceGuide-columnist Lodewijk Berkhout zich af.

“Tiener zijn is een druk bestaan. Je groeit, hormonen gierendoor je lijf en je zit tussen tafellaken en servet. Dan een nieuwverschijnsel: twitterende tieners. Per dag rollen honderden tweetsover hun blackberryscherm. Wat heeft dit voor invloed op hun brein?Leren zij hierdoor anders dan vorige generaties? 

Immigrants vs. Natives 

Kunnen die tieners, de ‘digital natives’, sneller informatieverwerken dan de ‘digital immigrants’? Deze termen zijn bedachtdoor de Amerikaan Marc Prensky, die veel over onderwijs schrijft.Hij stelt dat wie opgroeit met digitale technologie binnenhandbereik, op een wezenlijk andere manier denkt dan allegeneraties hiervoor. De natives zijn niet alleen snellereinformatieverwerkers, ze kunnen ook betermultitaskenen snellerlezen. Ze kijken eerst naar plaatjes en vliegen dan over de tekst.Bovendien functioneren ze beter als ze tegelijkertijd kunnenpingen,aldus Prensky.

Wie niet weet wat pingen betekent is een immigrant. Je, pardonu, bent van de generatie die voor het maken van een werkstuk naarde bibliotheek ging. Op de fiets en door de regen. Daar aangekomenzocht u in de kaartenbak naar boeken over de Siberische tijger.Eenmaal bij het juiste gangpad was het nog even zoeken, maar dankon u toch echt beginnen aan het schrijven van een werkstuk.

Wie wel weet wat pingen is, maar hier niet mee is opgegroeid, isook een immigrant. Tutoyeren vind je prima, want je gaat met jetijd mee. Je hebt geleerd om smsjes te schrijven met t9, maar hebtnu natuurlijk een hippe smartphone. Wat de jeugd ermee kan isnatuurlijk ongelofelijk, maar jij denkt aardig te kunnen meekomen.Mispoes, zoals iedere immigrant heb je een accent.

Onuitstaanbare traagheid

Wie dagelijks pingt, chat via een mobieltje, is dus een native.Je kent geen wereld zonder digitale technologie. Waarschijnlijk zitje dus nog op school. In de woorden van Prensky krijg je dus lesvan immigranten met een accent. Ze zijn traag met computers, echtvermoeiend. Dat de docent een niet-interactieve powerpointgebruikt op een digitaal schoolbord vind je tot daar aan toe.Onuitstaanbaar is de traagheid waarmee de volgende slidetevoorschijn komt: rechtermuisknop, wiebelende cursor en dan wordteindelijk geklikt op ‘volgende’.

Het zijn karikaturen, maar wellicht herkenbaar. De nativeslijken een andere taal te spreken dan de immigrants. Ze denkenanders. Als we niet oppassen verstaan ze elkaar straks niet meer,daarom moet onderwijs vernieuwen, aldus Prensky. 

Prensky onderbouwt zijn stelling niet met empirisch bewijs, maarhij heeft een gevoelige snaar geraakt. Sinds hij in 2001 dezeterminologie introduceerde houdt hij de gemoederen in deacademische wereld aardig bezig. Wat dat betreft lijkt hij opMaurice de Hond die onlangs de Ipadschool lanceerde. 

Wat zeggen de andere kampen? De natives zouden juist dommerworden, omdat ze gemakshalve ervanuit gaan dat informatie overalbeschikbaar is. De opzoekgeneratie. Andere onderzoekers wijzen eropdat de jongste generatie alles gelooft wat google bovenaan zet. Zeweten hun bronnen niet op waarde te schatten. Onderwijs moet duszeker wel met de tijd mee, maar de natives moeten niet overschatworden. Klinkt logisch. 

Het brein creëren 

En wat zeggen de breinwetenschappers? Niet alleen zij, maar ookde ruim 350 duizend lezers van het boek ‘Wij zijn ons brein van’van Dick Swaab, weten: hersenen zijn niet statisch, maar maken totje dood nog nieuwe cellen aan. Dit idee is nieuw en heeftimplicaties voor de manier waarop we kennis overdragen. Docentenmoeten niet alleen vakinhoud overdragen, zij moeten ook decapaciteiten van het brein ontwikkelen, het brein moet gecreëerdworden. Klinkt futuristisch. 

Ik ben gecharmeerd van de hersenwetenschap. Over vijf jaar wetenwe dubbel zoveel over het brein. Dat gaat onze ideeën over hoe jekennis overdraagt veranderen. En wat doen we vandaag? Ik loop doorhet computerlokaal en zie Facebook op veel schermen voorbijflitsen. Prensky noemt het multitasken. Ik noem het afleiding.Binnenkort de rector even aan haar jasje trekken, want ik heb eenontzettend goed idee. Facebook blokkeren op hetuniversiteitsnetwerk doet het studiesucces sterk stijgen. Ze heeftvast interesse!”

Lees alle eerdere columns van Lodewijk Berkhout hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK