Eindelijk een EU voor wetenschappers

Nieuws | de redactie
18 juli 2012 | Terwijl de Europese grenzen voor producten en personen allang geslecht zijn, is het voor wetenschappers nog altijd een uitdaging om écht Europees te opereren. Maar de Europese Onderzoeksruimte komt nu toch in zicht.

“We moeten af van eentoestand waarbij onderzoeksfinanciering niet altijd op basis vanconcurrentie wordt toegewezen, functies niet altijd op grond vanverdiensten worden vervuld en onderzoekers nauwelijks hun subsidiesnaar een andere lidstaat mee kunnen nemen of toegang hebben totonderzoeksprogramma´s over de grens, en waar grote delen van Europaüberhaupt niet eens meedoen”,dat zei  Eurocommissaris voorOnderzoek, innovatie en wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn dinsdagbij de presentatie van

“Vraag het aanwillekeurig welke ondernemer en hij zal zeggen dat kwaliteit vanonderzoek van doorslaggevend belang is bijinvesteringsbeslissingen. In de huidige economie kan geen lidstaatof gebied zich veroorloven om zijn fundament aan kennis teverwaarlozen.”

Vacaturesinternationaal publiceren

Bijna 80 % van dewetenschappers heeft aangegeven dat een gebrek aan open entransparante werving en selectie de internationale mobiliteitbelemmert. De Commissie roept de lidstaten daarom op belemmeringenweg te nemen voor grensoverschrijdende onderzoeksloopbanen inEuropa, intensiever te streven naar gezamenlijkeonderzoeksagenda´s, competitieve financiering voor instellingen enprojecten te bevorderen en efficiënt te investeren in faciliteitenvan wereldklasse.

Organisaties vanbelanghebbenden op onderzoeksgebied worden aangespoord ombeginselen als toegankelijkheid en overdraagbaarheid van nationalesubsidies te bepalen en toe te passen, vacatures op een gezamenlijkinternetportaal te publiceren, onderzoeksaanstellingen volgenstransparante, openbare en op verdiensten gebaseerde wervings- enselectieprocedures te vervullen en de banden

Gendergelijkheid 

De Europese Commissieheeft een aantal concrete stappen bekendgemaakt die de lidstatendienen te zetten om de Europese Onderzoeksruimte (EOR, in hetEngels European Research Area of ERA), een eengemaakte markt vooronderzoek en innovatie, tot stand te brengen. Het doel isonderzoekers, onderzoeksinstellingen en ondernemingen in staat testellen zich grensoverschrijdend gemakkelijker te verplaatsen,beter te concurreren en samen te werken.

De voorstellen van deCommissie om de Europese Onderzoeksruimte te realiseren, richtenzich op vijf prioriteiten:

  • verbeterde effectiviteit van nationale onderzoekssystemen
  • intensievere grensoverschrijdende samenwerking en concurrentie,inclusief de realisatie en effectieve werking van belangrijkeonderzoeksinfrastructuren
  • een verdergaande openstelling van de arbeidsmarkt vooronderzoekers
  • gendergelijkheid en integratie in organisaties dieonderzoeksprojecten uitvoeren en selecteren en
  • optimale uitwisseling en overdracht van wetenschappelijkeinformatie, onder andere via digitale middelen en door middel vaneen bredere en snellere toegang tot wetenschappelijke publicatiesen gegevens.


Dit zal de onderzoeksbases van de lidstaten verstevigen, hunconcurrentiepositie verbeteren en hen in staat stellen effectieversamen te werken om grote maatschappelijke uitdagingen, zoals deklimaatverandering, de voedsel- en energieveiligheid en devolksgezondheid, aan te pakken. Om de Europese Onderzoeksruimte tekunnen realiseren, heeft de Commissie vandaag een gezamenlijkeverklaring en memoranda van overeenstemming ondertekend metonderzoeksfinancieringsinstellingen en organisaties die belangrijkonderzoek doen. Met deze voorstellen komt de Commissie tegemoet aande wens van de EU-leiders om de Europese Onderzoeksruimte tegen2014 te realiseren.

En ook… openaccess

In aanvulling op devandaag uitgebrachte voorstellen aangaande de EuropeseOnderzoeksruimte, presenteert de Commissie eveneens een initiatiefom wetenschappelijke informatie beter te bewaren en toegankelijkerte maken. Met dit initiatief wordt ernaar gestreefd de open toegangtot onderzoekspublicaties van EU-gefinancierde projecten en vannationaal gefinancierd onderzoek te bevorderen. (zie IP/12/790 en MEMO/12/565).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK