VVD schuift met geld

Nieuws | de redactie
6 juli 2012 | "Ondanks de slechte staat van de overheidsfinanciën wil de VVD in het onderwijs investeren. De VVD wil dat doen door gelden binnen het onderwijsbudget te verschuiven," aldus het programma van Mark Rutte en Jan Anthonie Bruijn. De langstudeerboete kan dan weg.

De kerngedachte van het programma, dat AWT-voorzitter enLUMC-coryfee Bruijn heeft opgesteld is voor de onderwijssector devolgende: “Om het onderwijs te verbeteren is niet altijd extra geldof nieuwe regelgeving nodig. Het gaat om eenmentaliteitsverandering. Veel scholen presteren goed met de huidigeregels en middelen. De kwaliteit van de leraar en de organisatievan de school zijn namelijk doorslaggevend voor de prestaties vanleerlingen en veel scholen en leraren presteren heel goed. Het isdus vooral zaak om de zwak presterende scholen en leraren aan tespreken en te stimuleren. Waarom zouden zij niet kunnen wat huncollega’s wel lukt?”

Structuuringreep

Opmerkelijk is de structuurwijzigingdie de VVD voorstelt in het beroepsonderwijs. Een ingreep waar eenvan Kemendade zich niet voor zou hebben geschaamd: “De VVD wil deniveaus 1 en 2 van VMBO en MBO samenvoegen tot één integraleopleiding. Dit sluit veel meer aan bij de vaardigheden van deleerlingen en voorkomt schooluitval.”

Tegelijk wil men schaalvergrotingontmoedigen en kleinschalige aanpak financieel aanmoedigen. Dat ditin krimpgebieden wel heel moeilijk zal lukken erkent het programmaechter ook.

Extra voor fundamenteel enEuropees onderzoek

“Nederland komt niet alleen sterkeruit de crisis door de overheidsfinanciën op orde te brengen, ermoet ook worden geïnvesteerd in ons toekomstig groeivermogen,”zeggen Rutte en Bruijn nu Van Rompuy en Merkel na. “Nieuweinzichten en wetenschappelijke doorbraken versterken ons groei- enconcurrentievermogen en dragen oplossingen aan voormaatschappelijke vragen en uitdagingen. De VVD investeert daaromnaast de topsectoren extra in fundamenteel onderzoek.”

Bruijns krachtige pro-Europese visieklinkt ook hier weer door in de teksten: “Nederland is succesvol inde Europese wetenschappelijke samenwerking, voor iedere eurokomt er bijna anderhalve euro terug. Dat komt omdat Nederlandse onderzoekers prima mee kunnen in de op excellentiegebaseerde Europese competitie. Europa vraagt van desubsidieontvangers dat ze er zelf ook geld bijleggen. Daarnaast zetde VVD in op een verschuiving van fondsen binnen het MeerjarigFinancieel Kader van de EU naar onderzoek en innovatie.”

Eindaan langstudeerboete

Zoals ScienceGuide wekengeleden al kon melden, stapt de VVD af van de langstudeerboete.”Studeren is niet alleen een recht, het is ook een voorrecht. Deoverheid investeert fors in studenten. Dat is terecht, maar daarmogen we als samenleving wel wat voor terug vragen.”

“Dit kan door de studiefinanciering tevervangen door een sociaal leenstelsel. De opbrengsten daarvanworden geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Alshet sociaal leenstelsel volledig is ingevoerd kan debijverdiengrens verdwijnen én de langstudeerregeling opgehevenworden.” Het sociaal leenstelsel wordt nu dus gebracht als eenterechte lastenverzwaring op hoger opgeleiden, die zo aan ‘givingback’ aan het collectief kunnen doen. een opvallende gedachte inhet licht van de gebruikelijke VVD-opvattingen.

Bekostiging HOdoorzetten

De financiering van het HBO en WO moetnog meer gericht worden op het aanjagen van kwalitatievediversiteit binnen instellingen. Zijlstra’s beleid moet wordengeintensiveerd. En de vouchers in de deeltijd zijn nu vastonderdeel van het liberale beleid.

Kwaliteitssturing “kan allereerst doorde financiering van deze instellingen aan te passen. Het geld datinstellingen van de overheid krijgen moet niet enkel gebaseerd zijnop het aantal studenten maar ook op de geleverde kwaliteit. Demaatregelen die de afgelopen periode op dit gebied zijn genomenwillen we voortzetten en uitbreiden.”

“Om hogescholen en universiteiten meermogelijkheden te geven kwaliteit te bieden kunnen zij aankomendestudenten selecteren (selectie aan de poort). Hogescholen enuniversiteiten moeten de ruimte krijgen om speciale opleidingen aante bieden voor de echte toppers. Voor deze opleidingen zijninstellingen vrij zelf de hoogte van het collegegeld tebepalen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK