VU in het nauw

Nieuws | de redactie
17 augustus 2012 | Moet de VU wel zoveel bezuinigen als het bestuur meedeelt? Twijfel daarover bij Berenschot zorgt voor vragen aan het kabinet van Jasper van Dijk (SP). Zou OCW niet moeten optreden tegen het risico van derivaten in financieel beleid en beheer van HBO en WO?

Van Dijk vraagt aan staatssecretaris Zijlstra onder meer: “Ishet juist dat het College van Bestuur van de Vrije Universiteitheeft besloten tot een bezuinigingsoperatie van 33 miljoen euro eneen mogelijk verlies van 450 fte aan arbeidsplaatsen? ” Daarbij wilhij het oordeel van het kabinet “over de redenering dat dezekorting nodig is vanwege te verwachten tegenvallende inkomsten uitDen Haag? Kunt u die verwachting onderschrijven? Zo nee, bent ubereid de VU hierover te informeren?”

Te ongunstig plan?

Vervolgens vraagt hij aandacht voor een rapportage vanBerenschot, waaruit zou blijken dat het bestuur van de VU een “teongunstig scenario schetst.” Berenschot zou menen dat de ontslagenniet nodig zijn. Tegelijk wijst Van Dijk er op, dat de VU heeftbelegd in derivaten, een onderwerp waarover grote zorgen bestaanten aanzien van hun geschiktheid en risicoprofiel voor publiekeinstellingen. Het stuk daarover vanScienceGuide-columnist en Kamerspecialist Pieter Omtzigt(CDA) spreekt hier duidelijk taal over.  

Van Dijk vraagt Zijlstra in dit verband: “Wat onderneemt u tegenuniversiteiten die zich inlaten met derivaten waardoor zijtientallen miljoenen euro’s dreigen te verliezen? Is het juist datde VU voor circa 80 miljoen in het rood staat door negatievederivaten? Wat gaat u doen om dit soort praktijken tevoorkomen?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK