Inzicht in gevaar derivaten

Nieuws | de redactie
10 september 2012 | De marktwaarde van de ‘renteswaps’ van pensioenfondsen is €55 miljard. Daar staan even zovele risico’s tegenover via derivaten bij instellingen als de VU en anderen in HO, zorg en (semi)-publieke nutsbedrijven. Pieter Omtzigt eist van minister Kamp een volledig en openbaar overzicht.

De eerdere beantwoordingen door het kabinet van de in de sfeervan de derivaten ontstane financieringsrisico’s waren voor deScienceGuide-columnist en Kamerlid namens het CDA niet adequaat. Temeer nu blijkt dat zowel de bankensector als De Nederlandsche Bankzelf waakzaam moeten zijn “ten aanzien van de blootstelling aantegenpartijrisico’s.” Omtzigt wil daarom volstrekte opening vanzaken hierover, en een compleet overzicht van ” de totalederivatenpositie in deze sectoren, per sector en perinstelling”

U leest de vragen van Omtzigt hier:

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «tegenpartij risico vanpensioenfondsen beperkt»? 1 waarin gesteld wordt dat op dit momenthet tegenpartij risico voor de derivatenposities vanpensioenfondsen beperkt is, maar «een verdere neerwaartsebijstelling van de kredietwaardigheid van (zaken)banken is in dehuidige precaire financieel-economische omstandigheden zeker nietuit te sluiten. Waakzaamheid vanuit zowel de sector zelf als DNBblijft daarom geboden ten aanzien van de blootstelling aantegenpartijrisico’s.»?

Vraag 2

Acht u het risico bij de pensioenfondsen voldoende beheerst opdit moment, inclusief de voorraad onderpand die zij voorradighebben?

Vraag 3

De marktwaarde van de renteswaps van pensioenfondsen bedraagtvolgens DNB ongeveer € 55 miljard, heeft u enig inzicht welkemarktpartijen een tegenovergestelde positie ingenomen hebben en dusop een negatieve waarde van hetzelfde bedrag?

Vraag 4

Heeft u er kennis van genomen dat brokers en adviseurs trotsmelden dat zij «brokerage» leveren voor vele lokale en provincialeoverheden en een groot aantal zorginstellingen (zie bijvoorbeeldwww.dhv.nl)?

Vraag 5

Heeft u inzicht in de derivatenposities van publieke ensemi-publieke instellingen, zoals woningbouwcoöperaties,onderwijsinstellingen, zorginstellingen en decentrale overheden enof hun beleid adequaat is?

Vraag 6

Weet u of er instellingen of groepen instellingen in de publiekeen semi-publieke sfeer zijn die onverantwoorde risico’s genomenhebben en daardoor in de problemen gekomen zijn of kunnenkomen?

Vraag 7

Bent u bereid de totale derivatenpositie in deze sectoren, persector en per instelling, aan de Kamer te doen toekomen?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK