Geen nieuwe trends in hbo studiesucces

Nieuws | de redactie
7 april 2017 | Het aantal eerstejaars studenten dat in studiejaar 2015-2016 uitviel in het hbo nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Viel in 2015 nog 15,8 van de studenten uit, nu is dat 14,9. Verschillen zijn er nog wel: mannen vallen vaker uit dan vrouwen en niet-westerse allochtonen vaker dan autochtonen.

De Vereniging Hogescholen (VH) heeft de jaarlijkse factsheet gepresenteerd met afstudeercijfers en uitvalpercentages in het hbo. Daaruit blijken slechts kleine verschillen met de voorgaande jaren. De VH trekt de volgende conclusie: “In grote lijnen is de uitval in het eerste studiejaar over de afgelopen jaren weliswaar vrij stabiel maar het laatste jaar is een daling.”

Over de gehele linie gezien is die daling vrij minimaal te noemen. Iets sterker is de daling van de eerstejaars uitval bij studenten die doorstromen uit het mbo. Deze zakt in 2016 van 23,1% naar net boven de 20%, en is daarmee vergelijkbaar met drie jaar geleden. Bij havisten en vwo’ers is dat percentage beduidend lager (12% en 5,8% respectievelijk), maar daar blijft de uitval de laatste jaren nagenoeg stabiel.

Plaatjeuitval1ejaars

De Vereniging Hogescholen constateert dat er in de uitvalcijfers van mbo-doorstromers nog wel grote verschillen tussen groepen te zien zijn. “mannen vallen vaker uit dan vrouwen en niet westerse allochtonen vaker dan autochtonen. Voor beide groepen neemt de uitval wel af.”

Switch en uitval

Wat opvalt is dat na een lichte stijging tot studiejaar 2012-2013, het aandeel studenten dat switcht van opleiding of instelling na het eerste jaar, langzaam weer aan het dalen is. Het aandeel studiewisselaars in het eerste jaar is de laatste afgenomen van 19,9% in 2012 naar 17,8% in 2015. Met name havisten wisselen vaak van studierichting na het eerste jaar, alhoewel de laatste jaren dalend, nog steeds 22% in 2015.

Wat opvalt in de tabel die de VH presenteert is dat de uitval nagenoeg constant is gebleven, maar dat de switch is afgenomen. Het aantal stoppers is daarmee afgenomen, hetgeen een positieve ontwikkeling is. Tegelijkertijd is te zien dat het percentage uitvallers gelijk blijft.

UitvalWissel

Er zijn ook cijfers over hoe lang studenten gemiddeld over hun studie op de hogeschool doen. Daar is te zien dat van de studenten die in 2007 begonnen aan een opleiding 53,1% in vijf jaar met een diploma vertrok. Bij de groep die in 2010 is dat percentage afgenomen tot 48,7%. De Vereniging Hogescholen heeft daar wel een verklaring voor.

“De hogescholen hebben in 2009 de vier standaarden van bacheloropleidingen geformuleerd, het accreditatiestelsel is aangescherpt en er is ingezet op het verder ontwikkelen van het onderzoekend vermogen tijdens de studie. Daarnaast is er een slag gemaakt in de professionalisering van de docenten. Deze verzwaring van de opleidingen werkt door in het studiesucces.”

Diversiteit over vakgebieden

Tot slot heeft de Vereniging Hogescholen de resultaten uitgesplitst per onderwijsdomein. Daar valt op dat de sectoren gezondheidszorg en de kunsten het laagste uitvalspercentage kennen. In de pedagogische sector is die uitval met 18,7% het hoogst.

De cijfers over uitval en studieswitch waren onderdeel van de prestatieafspraken die in 2013 door OCW werden gemaakt. Voor Fontys, Inholland, Hogeschool Leiden, NHL, Hogeschool Rotterdam en Vilentum Agrarische Hogeschool bleek dit een te groot struikelblok. Zij werden uiteindelijk door minister Bussemaker gekort.

De factsheet van de Vereniging Hogescholen vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK