Start tweetalige lerarenopleiding bij de HAN

Nieuws | de redactie
22 september 2009 | De eerste volledige tweetalige lerarenopleiding is een feit. HAN-studenten van alle tweedegraads lerarenopleidingen kunnen naast hun reguliere studietraject het International Teaching Programme (ITP) doorlopen. In vier jaar worden zij dan opgeleid om hun vak in het Engels te geven.

Het tweetalig onderwijs (tto) is hot. Volgens het Landelijk Netwerkvoor Tweetalig Onderwijs zijn er momenteel 101 scholen met eentweetalig vwo en 25 scholen met een tweetalige havo. Bovendienbestaan er plannen om een vorm van tto te gaan ontwikkelen voor hetvmbo. Hoewel het tweetalig onderwijs in Nederland sinds 1989bestaat, treedt de sterkste groei pas de laatste jaren op: sinds2000 is het aantal tto-scholen met maar liefst 386 procenttoegenomen. De verwachting is dat het aantal tto-scholen nog verderzal toenemen tot ongeveer 150, dan is Nederland helemaalgedekt.
 
Vier jaar

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar docenten diehun vak in het Engels kunnen geven is de HAN dit studiejaar gestartmet het ITP. Op zich is dit geen noviteit. Wat wel nieuw is, is demanier waarop de HAN het tweetalig onderwijs aanbiedt, zegt AustinO’Connor, coördinator van het traject. “Op andere instellingenbieden ze een tto-programma aan als één module, bijvoorbeeld alseen minor. Wij kiezen ervoor om de studenten een vierjarigleertraject te laten doorlopen naast hun reguliere opleiding. Zokunnen we het veel grondiger aanpakken.”

Betekent dit dan dat de bestaande opleidingen tekortschieten?O’Connor: “Er bestaat een gigantische vraag naar goed opgeleidpersoneel voor tto-scholen. Het tto groeit explosief en heeftbehoefte aan kwalitatief hoogwaardige docenten. Door een vierjarigtraject op te zetten kunnen we hier beter op inspelen dan wanneerwe het hele programma in één semester zouden aanbieden.” 

Studietraject

Het ITP is een traject dat studenten naast hun reguliereopleiding doorlopen. Gemiddeld krijgt een student vier contacturenper week extra. Bovendien doorloopt de student twee van zijn stagesop een tto-school. Aan het einde van de opleiding krijgt hij daneen extra aantekening op zijn diploma: bilingual educationcertification. Dit betekent dat hij bevoegd is om zijn vak opeen tto-school in het Engels te geven, of om in een Engelssprekendland als docent te gaan werken.

Het tweetalig programma concentreert zich op vijf deelgebieden.Allereerst leren studenten natuurlijk het Engels opnearnativeniveau te spreken. In hun derde jaar leggen ze daarvoorhet internationaal erkende CambridgeProficiency Exam af. Daarnaast doen ze kennis van deAngelsaksische wereld op en krijgen ze theorie aangeboden over(tweede)taalverwervingsprocessen. Ten slotte worden studentengeschoold in internationalisering en CLIL.

Dit laatste vindt O’Connor van groot belang. “CLIL staat voorContent and Language Integrated Learning. Wat moet een tto-docentop didactisch gebied in zijn mars hebben? Hoe vind je geschiktlesmateriaal? Om een voorbeeld te noemen: in het Nederlandsewiskundeonderwijs is men nogal gesteld op opgaven die in’verhaaltjes’ zijn verwerkt. In Engelse leergangen kom je dit bijnaniet tegen, daar gaat het om formules. Toch moeten tto-leerlingenuiteindelijk het Nederlandse wiskunde-examen doen. Dit soort zakenkomt uitgebreid in ons programma aan de orde.”

Meerwaarde

O’Connor denkt dat het ITP een succesvolle aanvulling is op hethuidige opleidingsaanbod van de HAN. “Studenten moeten zichbekwamen in hun eigen vak en daarbovenop leren ze dan nog om tefunctioneren op een tto-school. Dat is een flinke uitdaging, maarzeker de moeite waard voor de student die wat meer wil.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK