Topkennis voor EU-klimaat

Nieuws | de redactie
2 september 2009 | Een groep Nederlandse kennisinstellingen - van de UU tot de haven van Rotterdam - ambieert de leiding in het EU-onderzoek naar klimaattechnologie. Zij gaan op voor € 500 mln investeringen over 4 jaar.

Het European Institute of Technology heeft voor 4 jaar geldbeschikbaar voor zogenaamde Knowledge and Innovation Communities(KIC) op drie sleutelgebieden voor de toekomst van Europa: duurzameenergie, ICT en klimaatadaptatie en -mitigatie. De KIC’s bestaanuit sterke consortia van kennisinstellingen en bedrijven en zijnover verschillende locaties (co-locaties) in Europa verspreid.Nederland is trekker van de KIC Klimaat.


KIC Klimaat
In de KIC Klimaat hebben zich kennisinstellingen enbedrijven uit een vijftal landen verenigd om de wereldwijdeuitdagingen op het gebied van klimaatverandering aan te gaan. Zijbundelen hun onderzoek om nieuwe middelen te vinden om enerzijds deeffecten van de klimaatveranderingen te verminderen, en anderzijdsom uit te zoeken hoe we ons beter daaraan kunnen aanpassen.Centraal staan vier thema’s: beter inzicht in klimaatveranderingenen de oorzaken daarvan; transitie naar veerkrachtige,klimaatneutrale steden; aanpassing aan wateroverlast en -tekort; enduurzame productiesystemen waaronder opslag van CO2.
 
Onlangs liep de termijn af waarbinnen consortia voorstellenbij de EU konden indienen. Met een toekenning van 120 miljoen vanhet European Institute of Technology (beslissing valt einddecember), 240 miljoen van de bedrijven en aanvullende bijdragenvan andere partners hoopt het Europees consortium uiteindelijk debeschikking te hebben over een budget van 500 miljoen voor 4jaar.
 
Samenwerking
Voor Nederland werken de Universiteit Utrecht, TU Delft enWageningen UR samen met TNO en Deltares. Bijzonder is de deelnamein het Nederlandse knooppunt van twee regionale overheden, destadhavens Rotterdam en de provincie Utrecht. Van het Nederlandsebedrijfsleven doen Shell, DSM en Schiphol mee. Nederland zal in hetinternationale consortium vooral leidend zijn op het gebied vanwatermanagement, duurzame productiesystemen en klimaatneutralesteden.
 
De buitenlandse co-locaties worden eveneens aangevoerd doortopuniversiteiten, zoals ETH in Zürich, ParisTech in Parijs,Imperial College in Londen, en Potsdam Institute for ClimateResearch in Berlijn. Internationale bedrijven, waaronder Shell,DSM, Cisco, Bayer, IBM, Veolia, Beluga, Thales en EDF, zijn bereidfors te investeren in dit samenwerkingsverband.
 

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK